32/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 19. februára 1988
o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II a určuje deň ich konania na 15. apríla 1988.
V. Šalgovič CSc. v. r.