238/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 15. decembra 1988,
ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. určuje:
§ 1
Za omamné prostriedky a jedy v zmysle § 187 a 188 Trestného zákona sa považujú tie látky, ktoré sú uvedené v zoznamoch omamných a psychotropných látok a jedov v prílohe osobitného predpisu.1)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Minister:

Akademik Čič v. r.
1)
Prílohy č. 1 až 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.