232/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 21. prosince 1988,
kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou odborovou radou nařizuje podle § 92 ods. 3 zákoníku práce:
Čl. I
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům se mění takto:
1.
§ 1 písm. a) zní:
„a)
v případech, kdy je nutno podstatně zvýšit stav pracovníků na přechodnou dobu nepřesahující pět měsíců v kalendářním roce.“.
2.
V § 2 odst. 1 se slovo „směrnic“ nahrazuje slovy „pracovněprávního předpisu“.
3.
v § 3 odst. 1 se slovo „směrnic“ nahrazuje slovy „pracovněprávního předpisu“.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Pitra v. r.