227/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky
z 30. novembra 1988,
ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb., podľa § 143 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 32 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 6 a § 30 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) ustanovujú:
Čl.I
Zrušujú sa:
1.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch;
2.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 82/1980 Zb. o hodnotení technickej úrovne výrobkov;
3.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1981 Zb. o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím;
4.
Výnos Štátnej komisie pre investičnú výstavbu č. 21/1965 (reg. čiastka 55/1965 Zb.), ktorým sa poverujú krajské národné výbory na vykonávanie strelmajsterských skúšok, v znení úpravy Štátnej komisie pre techniku č. 6/1968 Zb. (reg. čiastka 19/1968 Zb.);
5.
Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1974 (reg. čiastka 14/1974 Zb.) o prednostnom používaní rúr z nekovových materiálov;
6.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 1/1976 (reg. čiastka 7/1976 Zb.), ktorou sa vydávajú zásady pre koordináciu dovozu a využívanie prístrojov, strojov a vedeckotechnických zariadení;
7.
Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1977 (reg. čiastka 11/1977 Zb.) o používaní drevených okien a dverí v investičnej výstavbe;
8.
§ 7 úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13/1980 (reg. čiastka 4/1981 Zb.) o zásadách pre začlenenie televíznych káblových rozvodov do komplexnej bytovej výstavby;
9.
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 5/1981 (reg. čiastka 17/1981 Zb.) o prevode nákladov stavieb na cenovú úroveň platnú od 1. 1. 1982;1)
10.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1982 (reg. čiastka 20/1982 Zb.) o centrálnej evidencii programového vybavenia automatizácie projektovania;
11.
Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 7/1983 (reg. čiastka 24/1983 Zb.) o vybavení niektorých stavieb zariadením pre reguláciu a meranie dodávky a spotreby tepla z ústredných zdrojov;
12.
Smernice Štátneho výboru pre výstavbu a Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 129/1957 Ú.l. o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
I. podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie

pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Ing. Hrivnák v. r.

Minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho

priemyslu SSR:

Ing. Margetin v. r.

Minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho

priemyslu ČSR:

Ing. Boček v. r.
1)
Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1982, ktorými sa menia smernice č. 5/1981 o prevode nákladov stavieb na cenovú úroveň platnú od 1.1.1982 stratili platnosť na základe oznámenia Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj z 5.1.1987 o platnosti vydaných opatrení, ktoré nemajú povahu všeobecne záväzných právnych predpisov (čiastka 1/1987 Spravodajcu ŠK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR).