226/1988 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu
z 30. novembra 1988,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno ekonomických informácií po dohode so Štátnou bankou československou ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 91/1986 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb., sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise, § 1 ods. 1, § 11 ods. 1 písm. a) a c), § 11 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a v prílohách sa slovo „registrácia“ nahrádza slovom „evidencia“.
2.
V § 9, § 15 ods. 1 a 2, § 17 ods. 1 a 2 sa slová „registračný list“ nahrádzajú slovami „evidenčný list“.
3.
V § 9 sa slová „registrujúci orgán“ nahrádzajú slovami „evidujúci orgán“.
4.
V § 11 ods. 3 sa slová „registračné číslo“ nahrádzajú slovami „evidenčné číslo“.
5.
§ 1 včítane nadpisu znie:
㤠1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Vyhláška upravuje povoľovanie začatia stavieb,1) potvrdzovanie termínu ich dokončenia a spôsob ich evidencie.
(2)
Vyhláška sa vzťahuje na stavby, ktorých investormi sú tuzemské socialistické organizácie, a ktoré sa majú uskutočniť na území Československej socialistickej republiky, a to
a)
na stavby ustanovené ako záväzné úlohy štátneho plánu2) (ďalej len „záväzné stavby") a centralizované stavby;2) pri centralizovaných stavbách môže ústredný orgán investora určiť, že sa na ne nevzťahuje druhá časť vyhlášky;
b)
s výnimkou druhej časti na ostatné stavby nad 10 mil. Kčs rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby včítane stavieb komplexnej bytovej výstavby (ďalej len „ostatné stavby").
Vyhláška sa nevzťahuje na stavby zahrnuté do akcie Z.“.
6.
§ 2 a 3 včítane nadpisu znejú:
㤠2
Súhlas na začatie stavby
(1)
Stavba sa môže začať len ak bol udelený súhlas na jej začatie povoľujúcim orgánom.
(2)
Povoľujúcim orgánom je ústredný orgán investora.
(3)
Pri stavbách členených na etapy3) sa súhlas na začatie stavby udeľuje pre každú jednotlivú etapu.
§ 3
Postup pri udeľovaní súhlasu
(1)
Investor žiada o udelenie súhlasu na začatie stavby dva mesiace pred predpokladaným termínom jej začatia prostredníctvom nadriadeného orgánu; ak je investorom štátny podnik, žiada o udelenie súhlasu priamo príslušný ústredný orgán. Pred podaním žiadosti si investor vyžiada stanovisko Štátnej banky československej; kladné stanovisko vyjadrí Štátna banka československá potvrdením návrhu evidenčného listu.
(2)
K žiadosti o udelenie súhlasu na začatie stavby investor pripája:
a)
návrh evidenčného listu potvrdený Štátnou bankou československou, v ktorého komentári stručne zhrnie, ako sú splnené podmienky podľa § 4; vzor evidenčného listu je uvedený v prílohe;4)
b)
doklady o splnení podmienok podľa § 4.
(3)
Povoľujúci orgán overí splnenie podmienok uvedených v § 4, správnosť a úplnosť návrhu evidenčného listu a jeho súlad s predloženými dokladmi. Ak sa splnili všetky podmienky podľa § 4 a návrh evidenčného listu potvrdila Štátna banka československá, udelí povoľujúci orgán súhlas na začatie stavby potvrdením návrhu evidenčného listu.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa text pri písmene i).
8.
§ 5 a 6 sa vypúšťajú.
9.
§ 7 znie:
㤠7
Termín dokončenia stavby je povinný a oprávnený potvrdzovať iba povoľujúci orgán; pri stavbách, na ktoré sa nevzťahuje druhá časť vyhlášky, investor.“.
10.
V § 9 na začiatku vety sa za slová „Povoľujúci orgán“ vkladá slovo v zátvorke „(investor)“.
11.
V § 11 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
začínané; pri stavbách, na ktoré sa vzťahuje druhá časť vyhlášky, len ak udelil súhlas na ich začatie povoľujúci orgán,“.
12.
§ 12 sa vypúšťa.
13.
§ 13 a 14 včítane nadpisu znejú:
„Postup pri evidencii stavieb
§ 13
(1)
Evidujúcim orgánom je Federálny štatistický úrad. Podkladom pre evidenciu stavby je evidenčný list stavby4) potvrdený, ak ide o evidenciu
a)
pripravovaných stavieb orgánom, ktorý schválil projektovú úlohu; pri stavbách, ktorých projektové úlohy schválila príslušná vláda, potvrdený ústredným orgánom investora;
b)
začínaných stavieb povoľujúcim orgánom; pri stavbách, na ktoré sa nevzťahuje druhá časť vyhlášky, investorom;
c)
vyhodnotených stavieb orgánom, ktorý ukončil záverečné hodnotenie stavby; (ďalej len „predkladateľ").
(2)
Predkladateľ pred potvrdením návrhu evidenčného listu overí správnosť a úplnosť údajov v ňom obsiahnutých; pri záväzných a centralizovaných stavbách potvrdí iba evidenčné listy opatrené kladným stanoviskom Štátnej banky československej, ktoré si vyžiada investor. Štátna banka československá vyjadrí kladné stanovisko potvrdením návrhu evidenčného listu. Potvrdený evidenčný list predloží predkladateľ v troch vyhotoveniach (včítane originálu) evidujúcemu orgánu.
(3)
Pri evidencii pripravovaných záväzných a centralizovaných stavieb s výrobnou kapacitou predkladá investor financujúcej pobočke Štátnej banky československej na posúdenie s návrhom evidenčného listu aj sprievodnú správu projektovej úlohy.
(4)
Pri stavbách členených na ucelené časti5) uvádzané samostatne do prevádzky (užívania), musia byť tieto časti charakterizované v návrhu evidenčného listu údajmi o účele a rozsahu projektovaných kapacít v nich obsiahnutých.
§ 14
(1)
Evidujúci orgán po tom, čo dostal evidenčný list, vykoná jeho kontrolu; ak ide o evidenciu pripravovaných stavieb, pridelí stavbe evidenčné číslo. Evidujúci orgán potvrdí evidenčný list a do troch týždňov po tom, čo ho dostal, zašle dve potvrdené vyhotovenia predkladateľovi.
(2)
Pokiaľ evidujúci orgán zistí v evidenčnom liste chyby, vráti v lehote uvedenej v odseku 1 dve vyhotovenia ním potvrdeného evidenčného listu predkladateľovi s výpisom chýb6) na opravu. Predkladateľ zabezpečí opravu evidenčného listu; vyplnený výpis chýb bez meškania zašle evidujúcemu orgánu.
(3)
Predkladateľ zašle jedno vyhotovenie potvrdeného evidenčného listu investorovi; ak je predkladateľom investor, zašle jedno vyhotovenie svojmu ústrednému orgánu.“.
14.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „investora" vkladajú slová „alebo ním poverený orgán (organizácia)".
15.
§ 16 včítane nadpisu znie:
㤠16
Účinky evidencie začínaných a vyhodnotených stavieb
Štátna banka československá
a)
začne financovanie, len pokiaľ dostane doklad o evidencii začínanej stavby;
b)
uzavrie financovanie, len pokiaľ dostane doklad o evidencii vyhodnotenej stavby.“.
16.
§ 20 včítane nadpisu znie:
㤠20
Prechodné ustanovenia
(1)
Povoľovacie konanie začaté pred 31. decembrom 1988 sa ukončí podľa dosiaľ platného predpisu, pokiaľ ústredný orgán investora neustanoví inak.
(2)
Registrácia stavieb (§ 11 ods. 2) sa ukončí podľa doterajšieho predpisu, pokiaľ registračný list stavby bol ku dňu účinnosti tejto vyhlášky predložený registrujúcemu orgánu.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Mička v. r.

I. podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Ing. Hrivnák v. r.
1)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
2)
Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).
3)
§ 17 vyhlášky č. 5/1987 Zb.
4)
Jednotný formulár evidenčného listu stavby Iv RS3-50 a zmenový evidenčný list stavby Iv RS3a-50 sa vypĺňajú podľa smerníc Federálneho štatistického úradu 25 Iv RS.
5)
§ 2 ods. 9 a § 18 vyhlášky č. 5/1987 Zb.
6)
Smernice Federálneho štatistického úradu 25 IvRS.