Predpis bol zrušený predpisom 576/2004 Z. z.

22/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1988 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 5. januára 1988
o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu ustanovuje:
§ 1
Ukončenie tehotenstva pôrodom živého alebo mŕtveho dieťaťa, alebo potratom, ako aj úmrtie dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtie matky súvisiace s tehotenstvom, pôrodom alebo potratom, do 42 dní po ukončení tehotenstva (ďalej len „úmrtie matky“), hlásia zdravotnícke zariadenia spôsobom určeným touto vyhláškou.
§ 2
(1)
Pôrodom živého dieťaťa je jeho narodenie s jedným zo znakov života, ktorými sú dýchanie alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta. Pôrodná hmotnosť pritom je
a)
500 g a vyššia alebo
b)
499 g a nižšia, ak dieťa prežije 24 hodín po pôrode.
(2)
Pôrodom mŕtveho dieťaťa je jeho narodenie bez znakov uvedených v odseku 1, pričom jeho pôrodná hmotnosť je 1000 g a vyššia.
§ 3
(1)
Potratom je predčasne ukončené tehotenstvo, ak
a)
plod neprejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 1000 g a ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov,
b)
plod prejavuje niektorý znak života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g, ale neprežije 24 hodín po pôrode,
c)
z maternice bolo vyňaté plodové vajce bez plodu alebo tehotenská sliznica.
(2)
Potratom je taktiež ukončenie mimomaternicového tehotenstva alebo umelé prerušenie tehotenstva urobené podľa osobitných predpisov.1)
§ 4
Hlásenie o narodení živého alebo mŕtveho dieťaťa podávajú zdravotnícke zariadenia na tlačive „Hlásenie o narodení“.2) Bližšie podmienky určujú osobitné predpisy.3)
§ 5
(1)
Hlásenie o narodení mŕtveho dieťaťa, o úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtí matky podávajú zdravotnícke zariadenia na tlačive „List o prehliadke mŕtveho“.4) Bližšie podmienky určujú osobitné predpisy.5)
(2)
Pri narodení mŕtveho dieťaťa a pri úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode sa okrem hlásenia uvedeného v § 4 a v odseku 1 podáva hlásenie o patologickom novorodencovi a perinatálne zomretom dieťati.6) Pri narodení alebo úmrtí dieťaťa so zjavnou vrodenou vývojovou chybou sa podáva hlásenie o zistenej vývojovej chybe.7)
§ 6
Hlásenie o ukončení tehotenstva potratom podávajú zdravotnícke zariadenia na tlačive „Hlásenie o umelom prerušení tehotenstva a o potrate“8) podľa osobitných predpisov.1)
§ 7
Pri ukončení tehotenstva s viacerými plodmi sa na účely hlásenie posudzuje každý plod osobitne. Rozhodujúce sú pritom kritéria uvedené v § 2 a 3.
§ 8
(1)
Hlásenie sa podáva
a)
v prípadoch uvedených v § 4 a v § 5 ods. 1 národnému výboru poverenému vedením matrík a okrem hlásenia p úmrtí matky tiež okresnému odborníkovi pre odbor pediatrie príslušnému podľa miesta trvalého pobytu matky,
b)
v prípadoch uvedených v § 5 ods. 2 a § 6 okresnému odborníkovi pre odbor gynekológie a pôrodníctva príslušnému podľa miesta trvalého pobytu ženy,
c)
v prípade úmrtia matky národnému výboru poverenému vedením matrík a neodkladne okresnému odborníkovi pre odbor gynekológie a pôrodníctva príslušnému podľa miesta trvalého pobytu matky.
(2)
Podľa týchto hlásení vykonávajú zdravotnícke zariadenia v súčinnosti s príslušnými okresnými a krajskými odborníkmi rozbory pre zlepšovanie úrovne liečebno-preventívnej starostlivosti o matku a dieťa.
§ 9
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 194/1964 Zb. o povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky;
2.
smernice Ministerstva zdravotníctva z 24. novembra 1964 č. ST-181-6.11.64 o povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtí dieťaťa so siedmich dní po pôrode a úmrtia matky, uverejnené pod č. 4/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1988.
Ministerka:

MUDr. Tökölyová v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva.
2)
Tlačivo Federálneho štatistického úradu, Českého štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu Obyv. 2-12.
3)
§ 35 až 38 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa určujú bližšie predpisy o matrikách. Smernice Federálneho štatistického úradu zo 17. júna 1985 č. Vk 208/86 k štátnym štatistickým výkazom za úsek demografia "22 Dem", vydané v edícii "Smernice a pokyny čs. štatistiky", registrované v čiastke 1/1986 Zb.
4)
Tlačivo Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív skl. č. 14 105 0.
5)
§ 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
6)
Tlačivo Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív skl. č. 14 333 1.
7)
Tlačivo Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky 42-1181/75.
8)
Tlačivo Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív skl. č. 14 337 0.