217/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky
ze dne 9. prosince 1988
o odvádění nájemného za zvlášní účty nájemného
Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky stanoví podle § 24 odst. 2 bod 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:
§ 1
(1)
Občan, který je vlastníkem, popřípadě spoluvlastníkem budovy (dále jen „vlastník“) v obci nad 2 000 obyvatel, z níž se vyměřuje domovní daň podle nájemného a ceny užívání1) a jejíž základ přesahuje za podmínek stanovených zvlášním předpisem2) částku 3 000 Kčs ročně, je povinen odvádět úhradu za užívání bytu a služeb spojených s užíváním bytu3) a úhradu za užívání nebytových prostorů4) z těchto budov (dále je „nájemné“) na zvlášní účet nájemného vedený u České státní spořitelny (dále je „spořitelna“).
(2)
Pro vznik povinnosti podle odstatvce 1 je nerozhodné, zda je budova ve vlastnictví jednoho občana nebo ve spoluvlastníctví více občanů. Jde-li o budovu, která je ve spoluvlastníctví občanů a socialistickývh organizací, je pro vznik povinnosti podle odstavce 1 rozhodná výše základu domovní daně vyměřované z této budovy.
(3)
Je-li budova ve spoluvlastnictví více občanů, oznámí spoluvlastníci spořitelně při založení zvláštního účtu nájemného společného zmocněnce. Neučiní-li tak, je spořitelna oprávněna považovat kteréhokoliv spoluvlastníka za zmocněnce ostatních.
§ 2
(1)
Zvlášní účet nájemného se zakládá u pobočky spořitelny, v jejímž obvodu působnosti se budova nachází.5) Pro budovy ležící na území hl. m. Prahy se zakládají zvláštní účty nájemného u místní pobočky Česté státní spořitelny pro Prahu 10. Jako součást zvláštního účtu nájemného zřídí spořitelna účet oprav.
(2)
Účty se vedou bezúročně.
§ 3
Nájemné je vlastník budovy povinen odvést na zvláštní účet nájemného u pobočky spořitelny do 10. dne nasledujícího měsíce.
§ 4
Vlastník budovy je povinen zaslat národnímu výboru spravujícímu domovní daň6) (dále jen „správce daně“) výpočet nájemného zároveň s daňovým přiznáním ve lhůtě stanovené zvláštním předpisem.7)
§ 5
(1)
Pobočka spořitelny uhradí v zákonných lhůtách8) ze zvláštního účtu nájemného domovní daň vyměřenou správcem daně. Nestačí-li odvedené nájemné na úhradu domovní daně, je vlastník budovy povinen zaplatit nedoplatek daně správci daně přímo.
(2)
Pobočka spořitelny převede na účet oprav 30 % ročního nájemného a částky o než byla domovní daň snížena podle zvlášních předpisů.9) Nedosahuje-li odvedené nájemné po zaplacení domovní daně tuto částku, převede spořitelna na účet oprav celý zbytek ročního nájemného.
§ 6
Z účtu oprav uvolňuje pobočka spořitelny částky potřebné na úhradu nákladů na opravy budovy na příkaz vlastníka domu.
§ 7
Po zaplacení domovní daně a převedení částky na účet oprav podle § 5 odst. 2 je zůstatek zvláštního účtu nájemného k dispozici vlastníkovi budovy.
§ 8
Při zániku povinnosti odvádět nájemné na zvlášní účet,2) při převodu nebo přechodu budovy do socialistického vlastnictví nebo při převodu na dalšího občana se na žádost původního vlastníka budovy uvolní zůstatek z účtu oprav. Takto uvolněné částky z účtu oprav podléhají dani z příjmů obyvatelstva.10)
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.
pro území České socialistické republiky vyláška č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen, ve znění vyhlášky č. 199/1953 Ú. l.,
2.
výnos ministerstva financí České socialistické republiky čj. 153/16 297/76 o uvolňování zůstatků účtů oprav, registrovný v částce 20/1976 Sb.,
3.
pro území České socialistické republiky výnos ministerstva financí čj. 153/10 470 /53 o placení nájemného měsíčně pozadu, opatření v oboru domovní daně a zvláštních účtů nájemného z budov u státních spořitelen, publikovaný v částce 128/1953 Ú. l., ve znění dodatku publikovaného v částce 135/1953 Ú. l.
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Ministr:

Ing. Nikodým v. r.
1)
§ 10 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, ve znění zákona č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.
2)
§ 22 zákona č. 143/1961 Sb.
3)
Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služeb spojených s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Vyhláška ministerstva vnitra č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových prostorů.
5)
§ 6 zákona č. 72/1967 Sb., o státní spořitelně.
6)
§ 13 zákona č. 143/1961 Sb.
7)
§ 14 zákona č. 143/1961 Sb.
8)
§ 18 zákona č. 143/1961 Sb.
9)
§ 9 vyhlášky ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.
10)
Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.