216/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky
ze dne 9. prosince 1988
o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:
§ 1
Tato vyhláška upravuje místní poplatek ze psů a lázeňský poplatek, které vybírají místní národní výbory (dále jen „národní výbory“).
Část první
Místní poplatek ze psů
§ 2
Místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek ze psů“) se platí ze psů starších než 6 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Za držitele všech psů chovaných v domácnosti1) se považuje uživatel bytu.
§ 3
(1)
Národní výbor stanoví výši poplatku ze psů za jednoho psa v rozpětí od 30 Kčs do 1 000 Kčs ročně; jestliže je držitel psa osamělý důchodce - do 400 Kčs ročně. Za každého dalšího psa se horní hranice tohoto rozpětí zvyšuje na 1 500 Kčs.
(2)
Národní výbor stanoví sadzbu poplatku ze psů v rámci rozpětí podle odstavce 1 buď jednotně pro celý svůj územní obvod nebo diferencovaně pro jeho jednotlivé části; může též přihlédnout k charakteru objektů, ve kterých jsou psi chováni, jakož i k členství držitele psa ve Svazu pro spolupráci s armádou nebo v Českém mysliveckém svazu, anebo Českém svazu chovatelů.
§ 4
(1)
Poplatek ze psů se neplatí ze psů,
a)
k nimž mají právo hospodaření státní organizace a nebo kteří jsou ve vlastnictví jiných socialistických organizací než státních,
b)
jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zváště těžce postižený s průvodcem); osvobození přísluší jen pro psa, kterého tyto osoby potřebují k doprovázení nebo ochraně,
c)
jejichž držiteli jsou příslušníci ozbrojených sborů, včetně ochranné stráže2) a členové Svazu pro spolupráci s armádou, kteří chovají psy pro potřeby ozbrojených sborů; toto osvobození přísluší pouze pro psy, o kterých držitel psa prokáže, že se podrobil výcviku, potřebnému k užívání psů ke služebním účelům nebo byli uznámi chovnými,
d)
jejichž držitelé je chovají výhradně k vědeckým účelům,
e)
jejichž držiteli jsou osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, za předpokladu, že tyto osoby nejsou československými státními občany a je zaručena vzájemnost.
(2)
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
§ 5
(1)
Držitel psa (dále jen „poplatník“) je povinen podat národnímu výboru přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Nesplní-li tuto povinnost, zvýší národní výbor poplatek splatný v běžném roce o 50 %.
(2)
Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni ohlásit písemně na výzvu národního výboru všechny psy v domě chované, i když poplatku ze psů nepodléhají.
§ 6
(1)
Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření předem, a to:
a)
nečiní-li více než 400 Kčs ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
b)
činí-li více než 400 Kčs ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a 30. listopadu každého roku.
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby stanovené podle § 3 odst. 2, nejméně však 20 Kčs. Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti o osvobození od poplatku nebo jeho snížení.3)
(3)
Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník národnímu výboru. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 20 Kčs.
§ 7
Národní výbor vydá poplatníkům známku pro psy, a to i pro ty, kteří byli od poplatku ze psů osvobozeni; na známce musí být vyznačeno jméno obce a evidenční číslo psa. Poplatníci jsou povinní zajistit, aby psi známku skutečne nosili.
§ 8
Poplatek ze psů spravuje národní výbor, v jehož územním obvodě má poplatník trvalé bydliště.
Část druhá
Lázeňský poplatek
§ 9
(1)
Lázeňský poplatek se vybírá od občanů, kteří přechodně pobývají v lázeňských místech uvedených v příloze této vyhlášky (dále jen „poplatník“).
(2)
Lázeňský poplatek ve stanovené výši vybírá organizace nebo občan, který poskytl poplatníkovi přechodné ubytování, a nebo organizace, která je pověřena národním výborem zprostředkovávat ubytování v soukromí.4)
(3)
Lázeňský poplatek platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Vybrané poplatky jsou odváděny národnímu výbor, který stanoví spůsob a termíny odvodů tohoto poplatku.
§ 10
(1)
Národní výbor stanoví výši lázeňského poplatku v rozpětí od 1 Kčs do 6 Kčs za osobu a za každý den pobytu v lázeňském místě. Den příchodu a odchodu se nepočítají do doby pobytu.
(2)
Národní výbor stanoví sazbu lázeňského poplatku v rámci rozpětí podle odstavce 1 buď jednotně pro celý svůj územní obvod a nebo diferencovaně pro jeho jednotlivé části; přitom přihlédne k rozsahu a kvalitě lázeňských zařízení a poskytovaných služeb.
§ 11
Od lázeňského poplatku jsou osvobozeni:
a)
osoby, kterým je na základě doporučení lékaře poskytována bezplatná lázeňská péče,
b)
nevidomé a bezmocné osoby a držitelé průkazek ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
c)
osoby, které přechodně pobývají v lázeňském místě při výkonu svého povolání nebo studují v místních školách,
d)
příbuzní v pokolení přímém a sourozenci ubytovatele nebo jeho manžela a manželé těchto osob a jejich děti,
e)
vlastíci objektů pro individuální rekreaci5) (ležících v lázeňském místě), jejich manželky (manželé), příbuzní v pokolení přímém,
f)
děti do 15 let,
g)
členové Českého a Slovenského svazu protifašistických bojovíků, kteří jsou držiteli osvědčení o účasti v národním odboji za osvobození6) a jejich manželky (manželé) nebo vdovy (vdovci) po nich.
§ 12
Lázeňský poplatek spravuje národní výbor, v jehož územním obvodu se lázeňské místo nachází.
Část třetí
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
§ 13
Držitelé psů, jejichž psi jsou v evidenci národního výboru, ke dni účinnosti této vyhlášky podají nové přiznání k poplatku ze psů pouze na výzvu tohoto národního výboru.
§ 14
Nebude-li poplatek ze psů nebo lázeňský poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří národní výbor nedoplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (odvedený) poplatek o 10 %. Vyměřený nedoplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§ 15
(1)
Poplatky nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se poplatky staly splatnými, anebo v němž mohl národní výbor poplatky vyměřit.
(2)
Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání poplatku, běží lhůta podle odstavce 1 znovu od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu vyrozuměn.
§ 16
O řízení ve věcech poplatku ze psů a lázeňském poplatku platí zváštní předpisy.7)
§ 17
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.
pro území České socialistické republiky § 13 vyhlášky ministerstva financí č. 161/1960 Sb., kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů,
2.
vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb. a vyhlášky č. 94/1981 Sb.,
3.
pro území České socialistické republiky vyhláška ministerstva financí č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku, ve znění vyhlášky č. 48/1977 Sb.
§ 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Ministr:

Ing. Nikodým v. r.
Příloha vyhlášky č. 216/1988 Sb.
Seznam
lázeňských míst, v nichž se vybírá lázeňský poplatek
Bechyně
Běloves
Bílina
Bludov
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Františkovy Lázně
Jáchymov
Jánské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Konstantinovy Lázně
Lázně Bělohrad
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Železnice
Lípová - lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené - lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice v Čechách
Teplice nad Bečvou
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž u Písku
1)
§ 115 občanského zákoníku.
2)
§ 20 a 21 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.
§ 18 a 19 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb.
§ 24 zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
§ 23 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hodpodářství.
3)
§ 3 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.
4)
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.
5)
§ 47 až 58 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
6)
Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národnícho boje za osvobodzení.
7)
Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.