212/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 14.04.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 21. decembra 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 až 3 a v § 6 sa názov „Slovenský cenový úrad“ nahrádza názvom „Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V § 2 ods. 2 sa ustanovenie pod písmenom d) označuje písmenom c) a legislatívna skratka „(ďalej len výrobky“)" sa vkladá pred slová „a nehnuteľností".
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
4.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f) a ustanovenie pod písmenom g) sa označuje písmenom e).
5.
§ 2 ods. 4 znie:
„(4)
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien môže poveriť určovaním cien výrobkov a ich zmien iné orgány Slovenskej socialistickej republiky, Ústrednú radu družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike a po predchádzajúcej dohode s nimi aj organizácie v ich pôsobnosti.“.
6.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj v spolupráci s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky vykonáva rozbory vývoja a pôsobenia cien pre potreby plánovania vývoja cien, vypracúva smernicu na vypracovanie plánu vývoja cien Slovenskej socialistickej republiky a návrh plánu vývoja cien ako súčasť štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky.“.
7.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike predkladajú za organizácie v oblasti svojej pôsobnosti
a)
Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky návrhy cenových opatrení, podklady určené na zabezpečenie cenových opatrení, včítane potrebných rozborov a zdôvodnení a svoje plány kontroly cien a správy o ich plnení,
b)
Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj návrhy pre plán vývoja cien.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, Ústredná rada družstiev, zväzy družstiev Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány spoločenských organizácií v Slovenskej socialistickej republike zabezpečujú v organizáciách v oblasti svojej pôsobnosti vykonávanie kontroly cien, ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.
(3)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy predkladajú Ministerstvu financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odseku 1 za organizácie a zariadenia riadené alebo spravované národnými výbormi a za štátne podniky založené národnými výbormi (ďalej len „organizácie v ich pôsobnosti“), ako aj za národné výbory nižších stupňov.
(4)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
a)
určujú a menia ceny výrobkov
1.
organizácií v ich pôsobnosti,
2.
okresných priemyselných podnikov, prípadne nových podnikov z nich vzniknutých,
3.
družstevných organizácií, s výnimkou spotrebných družstiev,
4.
poľnohospodárskych organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky z nepoľnohospodárskej výroby,
b)
menia ceny výrobkov, okrem cien služieb, výkonov a prác, uvedených v odseku 5,
okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov 1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.
(5)
Okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) určujú ceny výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác
a)
organizácií v ich pôsobnosti, okrem organizácií uvedených v ods. 4 písm. a) bode 2, a drobných prevádzkární národných výborov,
b)
spoločenských organizácií,
c)
dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi,
okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov 1) iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.
(6)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zabezpečujú v organizáciách uvedených v odseku 4 vykonávanie kontroly cien a okresné národné výbory (obvodné národné výbory na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a Národný výbor mesta Košíc) vykonávajú v organizáciách a u občanov uvedených v odseku 5 kontrolu cien, ukladajú im dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov.
(7)
Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu poveriť
a)
výkonom svojej pôsobnosti podľa odsekov 4 a 6 národné výbory nižších stupňov,
b)
výkonom svojej pôsobnosti podľa odseku 4 po predchádzajúcej dohode i iné orgány Slovenskej socialistickej republiky a nimi riadené alebo založené organizácie.
(8)
Krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú kontrolu cien v organizáciách, ktoré majú v obvode ich pôsobnosti svoje sídlo. Na základe výsledkov kontroly ukladajú dodatkové odvody a robia iné opatrenia podľa osobitných predpisov. Z poverenia Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky sa krajské finančné správy a Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy zúčastňujú kontroly cien vykonávanej inou finančnou správou.“.
8.
V § 4 ods. 1 sa text „Pracovníci Slovenského cenového úradu poverení kontrolou cien sú oprávnení pri výkone kontrolnej činnosti a v súvislosti s ním, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak," nahrádza textom „Pracovníci Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona, ktorí boli poverení kontrolou cien, sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak,".
9.
V § 4 ods. 2 sa slová “Slovenského cenového úradu alebo ním poverených pracovníkov„ nahrádzajú slovami “Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iného orgánu vykonávajúceho kontrolu cien podľa tohto zákona alebo nimi poverených pracovníkov„.
10.
V § 4 ods. 3 sa slová „Slovenský cenový úrad môže" nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, prípadne iný orgán vykonávajúci kontrolu cien podľa tohto zákona môžu".
11.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
12.
§ 5 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slovo „vykonávajú" vkladajú slová „správu a".
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Sústava finančných správ
(1)
Sústavu finančných správ tvoria okresné finančné správy a krajské finančné správy zriadené pre územné obvody jednotlivých okresných národných výborov a krajských národných výborov.
(2)
Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonávajú pôsobnosť okresných finančných správ obvodné finančné správy, ktorých obvod pôsobnosti určí Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po prerokovaní s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a pôsobnosť krajskej finančnej správy vykonáva Finančná správa hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
(3)
Na území mesta Košíc vykonáva pôsobnosť okresnej finančnej správy mestská finančná správa.“.
3.
V § 3, 4, 7, 10 a v § 11 sa slová „Ministerstvo financií" nahrádzajú slovom „ministerstvo" a v § 5 ods. 2 sa slová „minister financií" nahrádzajú slovami „minister financií, cien a miezd".
4.
V § 11 písm. a) sa za slová „v zahraničnom obchode" vkladá text oddelený čiarkou „pri doplnkových cenových nástrojoch v poľnohospodárstve".
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
v z. Gregor v. r.

Knotek v. r.