206/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1990 do 19.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 19. októbra 1988
o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 4 ods. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa upravuje zaobchádzanie s jedmi a niektorými inými látkami škodlivými zdraviu a ustanovujú sa s tým súvisiace ochranné opatrenia. Niektorými inými látkami škodlivými zdraviu sú žieraviny, omamné látky a psychotropné látky.
(2)
Podľa tohto nariadenia
a)
jedy sú látky spôsobujúce otravy už v malých dávkach; členia sa na zvlášť nebezpečné jedy a ostatné jedy a sú uvedené v zoznamoch týchto látok;
b)
žieraviny sú látky ťažko poškodzujúce tkanivá, ak s nimi prídu do priameho styku;
c)
omamné látky a psychotropné látky sú také látky, pri ktorých vzniká nebezpečenstvo chorobného návyku, alebo psychických zmien nebezpečných pre spoločnosť alebo pre toho, kto ich bez odborného dohľadu opakovane užíva a sú uvedené v zoznamoch týchto látok.
(3)
Zoznamy zvlášť nebezpečných jedov, ostatných jedov, omamných látok a psychotropných látok sú uvedené v prílohách č. 1 až 4 tohto nariadenia.
(4)
Prípravkom pre účely tohto nariadenia sa rozumie roztok alebo zmes, ktorá obsahuje jednu alebo viac látok uvedených v odseku 2 a má ich vlastnosti.
(5)
Zaobchádzaním s látkami uvedenými v odseku 2 a s prípravkami sa pre účely tohto nariadenia rozumie ich výroba, výskum, vývoj, spracovanie, preprava, výdaj, predaj, skladovanie, dovoz a každé iné používanie.
(6)
Na liečivo,1) ak je zároveň jedom, žieravinou, omamnou látkou, psychotropnou látkou alebo prípravkom, sa nevťahujú ustanovenia druhej časti tohto nariadenia.
(7)
Na výbušninu,2) ak je zároveň jedom, žieravinou alebo prípravkom, sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, s výnimkou prvej časti.
§ 2
(1)
Pri zaobchádzaní s látkami uvedenými v § 1 ods. 2 a s prípravkami je každý povinný postupovať tak, aby nebolo poškodené zdravie ľudí, aby neboli ohrozené zdravé životné podmienky, najmä zdravotná nezávadnosť, prípadne biologická hodnota požívatín a predmetov bežného používania, zdravý stav ovzdušia, vody3) a pôdy, aby neboli ohrozené hospodárske zvieratá voľne žijúce živočíchy,4) zver a chránené druhy rastlín,5) aby nebola poškodená rastlinná výroba a lesné hospodárstvo a aby sa zabránilo zneužitiu týchto látok alebo prípravkov.
(2)
Každý, kto zaobchádza s látkami uvedenými v § 1 ods. 2 alebo s prípravkami alebo kto svojou činnosťou môže ovplyvniť ich používanie inými osobami, je povinný zaobchádzať s nimi len v miere nevyhnutne potrebnej a vyvarovať sa ich používaniu tam, kde je možno ich nahradiť látkami alebo prípravkami neškodlivými alebo aspoň menej škodlivými, prípadne je povinný v tomto smere ovplyvniť ich používanie.
§ 3
(1)
Látky a prípravky, ktoré sa majú vyrábať alebo dovážať, s ktorými sa bude zaobchádzať a o ktorých možno dôvodne predpokladať, že majú vlastnosti jedov, omamných látok alebo psychotropných látok, musia byť s údajmi a dokladmi uvedenými v § 4 a 26 predložené na posúdenie Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
O posúdenie látok a prípravkov podľa odseku 1 sú povinní žiadať,
a)
ak ide o látky a prípravky vybrané v Slovenskej socialistickej republike, organizácie, ktoré tieto látky a prípravky hodlajú zaviesť do výroby,
b)
ak ide o dovážané látky a prípravky, tuzemský odberateľ.
(3)
Do vydania rozhodnutia o látkach a prípravkoch uvedených v odseku 1 sú organizácie povinné s nimi zaobchádzať ako s jedom, omamnou látkou alebo psychotropnou látkou.
DRUHÁ ČASŤ
JEDY A ŽIERAVINY
§ 4
Posúdenie látok a prípravkov
(1)
Žiadosť o posúdenie látky alebo prípravku podľa § 3 ods. 1 sa musí doložiť
a)
technickou normou látky alebo prípravku, prípadne jej návrhom alebo iným dokladom obsahujúcim údaje o jej technických vlastnostiach a hlavných účeloch použitia,
b)
údajmi o chemickom zložení látky alebo prípravku,
c)
výsledkami toxikologického skúmania umožňujúcimi posúdenie látky alebo prípravku, prípadne údajmi o skúsenostiach s účinkami na človeka získanými pri používaní látky alebo prípravku,
d)
postupmi, ktorými možno látku alebo prípravok zdravotne nezávadným spôsobom zneškodniť alebo likvidovať vrátane postupov na likvidáciu znečistených obalov a na zneškodnenie látky alebo prípravku v tuhých, tekutých alebo plynných odpadoch, ak sa v nich vyskytujú.
(2)
Ak ide o dovážané látky alebo prípravky, doklady a údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a údaje o technických vlastnostiach látky alebo prípravku pre tuzemských odberateľov zabezpečí podnik zahraničného obchodu alebo iná československá právnická osoba alebo zahraničná osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť6) (ďalej len „organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť“). Ak sa nedá zistiť presné chemické zloženie dovážaného prípravku, organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť musí uviesť aspoň to, či obsahuje látky uvedené v prílohe č. 1 alebo 2 tohto nariadenia, alebo pripojiť vyhlásenie o tom, že dovážaný prípravok tieto látky neobsahuje.
§ 5
Povolenie na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
(1)
Zaobchádzať so zvlášť nebezpečnými jedmi môžu iba organizácie, ktoré majú na to povolenie.
(2)
Na žiadosť organizácie vydáva povolenie na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
a)
hlavný hygienik Slovenskej socialistickej republiky organizácii, ktorá požaduje dovoz zvlášť nebezpečných jedov, alebo dovoznému gestorovi,7)
b)
krajský hygienik výrobcovi,
c)
okresný hygienik, ak si to nevyhradí krajský hygienik, v ostatných prípadoch.
(3)
V žiadosti o povolenie na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi je organizácia povinná uviesť
a)
druhy a množstvá zvlášť nebezpečných jedov, s ktorými chce zaobchádzať,
b)
druh a spôsob zamýšľanej činnosti,
c)
kde a v akom najvyššom množstve sa budú zvlášť nebezpečné jedy skladovať,
d)
opatrenia, ktorými bude zaistená ochrana zdravia ľudí,
e)
opatrenia na ochranu zdravých životných podmienok, hlavne spôsoby zneškodnenia exhalácií a odpadových vôd, spôsoby likvidácie tuhých odpadov alebo zvyškov a znečistených obalov, prípadne aj opatrenia na ochranu zdravotnej nezávadnosti požívatín a predmetov bežného používania,
f)
vyhlásenie o tom, že osoby, ktoré priamo riadia zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi, majú spôsobilosť podľa § 15,
g)
opatrenia na zabezpečenie zvlášť nebezpečných jedov pred odcudzením alebo zneužitím.
(4)
V povolení musí sa uviesť názov a sídlo organizácie, číslo a dátum žiadosti, druhy a množstvá nebezpečných jedov a druhy činností, na ktoré sa povolenie vzťahuje, doba platnosti povolenia, prípadne miesto používania zvlášť nebezpečných jedov a ďalšie údaje a podmienky, za ktorých sa povolenie udeľuje.
(5)
Povolenie podľa odseku 2 platí aj pre opakované odbery zvlášť nebezpečných jedov.
(6)
Jednorázový odber zvlášť nebezpečného jedu v určenom množstve a na určený účel môže povoliť na žiadosť organizácie okresný hygienik. Organizácia vydávajúca zvlášť nebezpečný jed jednorázový odber vyznačí na povolení.
(7)
O povoleniach vedú orgány, ktoré ich vydali, evidenciu päť rokov od ukončenia ich platnosti.
(8)
Vysoké školy, výskumné a vedecké ústavy, ako aj zdravotnícke zariadenia, okresné a mestské veterinárne správy a špecializované organizácie štátnej veterinárnej služby s výnimkou organizácií vykonávajúcich veterinárnu asanačnú činnosť8) (ďalej len „veterinárne organizácie“) nepotrebujú povolenie na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi, ak ich používajú na plnenie svojich úloh vo svojich zariadeniach; sú však povinné neodkladne písomne oznamovať okresnému hygienikovi alebo krajskému hygienikovi, ak si to vyhradil, druhy a množstvá zvlášť nebezpečných jedov, účel a spôsob ich použitia, a to aj pri zmene druhu, množstva, účelu a spôsobu ich použitia.
§ 6
Výdaj, predaj, darovanie a iné nadobúdanie jedov a žieravín fyzickými osobami
(1)
Zvlášť nebezpečné jedy sa nesmú vydávať, predávať ani darovať fyzickým osobám; fyzické osoby ich nesmú nadobúdať ani iným spôsobom.
(2)
Ostatné jedy a žieraviny sa nesmú vydávať, predávať a darovať osobám mladším ako 18 rokov; tieto osoby ich nesmú nadobúdať ani iným spôsobom. Ostatné jedy a žieraviny sa nesmú predávať v predajniach požívatín a hračiek; pri samoobslužnom predaji ich môže vydávať len predavač.
§ 7
Evidencia zvlášť nebezpečných jedov
(1)
Organizácia je povinná viesť evidenciu o množstve vyrobených zvlášť nebezpečných jedov a o prijme, stave zásob, spotrebe, výdaji a predaji pri veľkoobchodnej činnosti, ako aj o ich likvidácii.
(2)
Za riadne vedenie evidencie zvlášť nebezpečných jedov zodpovedá pracovník poverený jej vedením.
(3)
Písomné doklady musia sa viesť tak, aby údaje v nich uvedené nebolo možné dodatočne meniť; chybné údaje musia sa opraviť tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Doklady o evidencii sa uschovávajú desať rokov od skončenia zaobchádzania so zvlášť nebezpečnými jedmi. Náležitosti vedenia evidencie zvlášť nebezpečných jedov sú v prílohe č. 5 tohto nariadenia.
§ 8
Hlásenie o zaobchádzaní s ostatnými jedmi
(1)
Organizácie zaobchádzajúce s ostatnými jedmi sú povinné vopred písomne ohlásiť svoju činnosť, druhy používaných jedov, ich maximálnu ročnú spotrebu a účel ich použitia orgánu hygienickej služby; táto povinnosť sa vzťahuje aj na každú zmenu v zaobchádzaní s ostatnými jedmi. Nehlásia sa jedy používané len na chemické analýzy.
(2)
Hlásenie podľa odseku 1 podávajú
a)
organizácie, ktoré vyrábajú jedy, krajskému hygienikovi; na jeho žiadosť sú povinné označiť názov a sídlo odberateľskej organizácie,
b)
ostatné organizácie okresnému hygienikovi alebo krajskému hygienikovi, ak si to vyhradil.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na organizácie uvedené v § 5 ods. 8, ak ostatné jedy používajú na laboratórne účely pri plnení svojich úloh vo svojich vlastných zariadeniach, a na organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť, ak sa tieto látky dovážajú pre tuzemského odberateľa.
§ 9
Hlásenie o ošetrení skladovaných výrobkov jedmi
O ošetrení skladovaných požívatín, krmív a rastlinných výrobkov, prípadne ich obalov jedmi musia mať organizácie doklady, ktoré obsahujú údaje potrebné na posúdenie týchto výrobkov, najmä druh a množstvo použitého jedu, spôsob a dátum ošetrenia. Ošetrenie musí organizácia ohlásiť orgánu hygienickej služby, alebo ak ide o krmivá, orgánu veterinárnej správy. Doklady sa uschovávajú päť rokov po expedovaní ošetrených výrobkov.
§ 10
Balenie jedov a žieravín
(1)
Jedy a žieraviny sa skladujú, prepravujú a vydávajú len v obaloch dostatočne pevných v pomere k hmotnosti obsahu a zabraňujúcich ich unikaniu alebo rozkladaniu; hmotnosť a tvar naplnených obalov musia umožňovať bezpečnú manipuláciu s nimi a ich bezpečné vyprázdňovanie. Uzáver balenia zvlášť nebezpečných jedov, s ktorými sa zaobchádza, musí byť zabezpečený tak, aby bolo zrejmé jeho prípadné poškodenie.
(2)
Na balenie jedov a žieravín sa musia používať len také obaly, ktoré sa tvarom zreteľne odlišujú od obalov bežne používaných na požívatiny a krmivá.
§ 11
Označenie obalov jedov a žieravín
(1)
Označenia, ktoré musia mať obaly jedov a žieravín, s ktorými sa zaobchádza, sú uvedené v prílohe č. 6 tohto nariadenia. Tieto označenia sa musia uviesť aj v návodoch na používanie, na prospektoch a na inej dokumentácii výrobkov.
(2)
Na originálnom spotrebiteľskom balení (balení pre trhovú spotrebu) jedov a žieravín s výnimkou laboratórnych chemikálií sa musia uviesť aj hlavné zásady bezpečného zaobchádzania s nimi a pokyny na vhodný spôsob zneškodnenia prázdnych obalov, prípadne upozornenie, že ide o návratný obal. Musia sa uviesť aj príznaky otravy a pokyny pre prvú pomoc. Tieto údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch uvedené len na návode na používanie, ktorý musí byť pripojený ku každému baleniu. Musí sa uviesť v slovenskom alebo českom jazyku.
(3)
Na obaloch jedov a žieravín, ak sa s týmito látkami a prípravkami zaobchádza ako s laboratórnymi chemikáliami, musí byť uvedený názov látky alebo prípravku, obrazový symbol, nápis a údaje o hmotnosti alebo objeme.
(4)
Okrem označenia podľa odsekov 1 a 2 môže hlavný hygienik Slovenskej socialistickej republiky chváliť alebo v odôvodnených prípadoch nariadiť aj rozšírenie označenia.
(5)
Označenie musí mať v pomere k veľkosti obalu také rozmery a musí byť tak umiestnené, zhotovené a upravené, aby po celý čas používania obalu bolo zreteľne viditeľné; inak musí vyhovovať príslušným technickým normám.9)
(6)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na zásielky dovážaných jedov a žieravín až do skladu odberateľskej organizácie označenej organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť, ako ani na zásielky týchto látok alebo prípravkov pri ich tranzitnej preprave. Tieto zásielky sa však musia označiť podľa príslušných predpisov pre medzinárodnú prepravu.
§ 12
Preprava jedov a žieravín
Pre prepravu jedov a žieravín platia osobitné predpisy.10)
§ 13
Dokumentácia jedov a žieravín
(1)
Organizácie, ktoré uvádzajú do obehu látky alebo prípravky, ktoré sú jedmi alebo žieravinami, sú povinné v dokumentácii o týchto látkach alebo prípravkoch prístupnej odberateľom, orgánom hygienickej služby a iným kontrolným orgánom, okrem označení a údajov podľa § 11 ods. 1 až 4 ešte uviesť
a)
hlavné účely, na ktoré sú látka alebo prípravok určené, prípadne aj spôsoby ich použitia,
b)
špecifikáciu obalu látky alebo prípravku v súlade s ustanovením § 10,
c)
postupy, ktorými možno látku alebo prípravok zdravotne nezávadným spôsobom zneškodniť a likvidovať, vrátane postupov pre likvidáciu znečistených obalov, a pre zneškodnenie látky alebo prípravku v tuhých, tekutých alebo plynných odpadoch, ak sa v nich vyskytujú.
(2)
Dokumentácia musí byť pred uvedením látky alebo prípravku do obehu predložená na schválenie hlavnému hygienikovi Slovenskej socialistickej republiky. ktorý si v jednotlivých prípadoch môže vyžiadať aj ďalšie údaje, najmä o analytických postupoch na určenie zvyškov látky alebo prípravku v plodinách, vo vode a pôde a pritom určiť, ktoré z týchto ďalších údajov musia byť podľa odseku 1 prístupné odberateľom, orgánom hygienickej služby a iným kontrolným orgánom. Etikety a návody na používanie, informačné a propagačné materiály musia byť v súlade so schválenou dokumentáciou.
(3)
Organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť sú povinné spolupracovať s tuzemskými odberateľmi pri získavaní údajov podľa predchádzajúcich odsekov, pokiaľ sa týkajú dovážaných látok a prípravkov 11) určených na zaobchádzanie s nimi.
§ 14
Oznamovanie údajov o chemických látkach a prípravkoch
(1)
Organizácie, ktoré uvádzajú do obehu chemické látky alebo chemické prípravky, sú povinné pred ich uvedením do obehu oznámiť útvaru určenému ministerstvom12) obchodný názov, znenie etikety, veľkosť a druh balenia látky alebo prípravku, jej kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, účel použitia a spôsob likvidácie alebo zneškodnenia; ak ide o dovážanú látku alebo prípravok, aj dostupné údaje podľa § 4.
(2)
Útvar určený podľa odseku 1 môže údaje uvedené v tom istom odseku, ak ich organizácia označí za dôverné, ďalej oznamovať len organizáciám, ktoré sú na to osobitne poverené ministerstvom a zaviazané mlčanlivosťou o nich. Ostatným organizáciám a fyzickým osobám podáva iba nevyhnutné informácie o prvej pomoci a liečení v prípadoch otráv a iných nehôd s chemickými látkami a prípravkami. Nedotknuté zostávajú predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.13)
Spôsobilosť na zaobchádzanie s jedmi a žieravinami
§ 15
(1)
Zaobchádzať s jedmi a žieravinami môžu len osoby, ktoré dovŕšili osemnásty rok veku. Ak ide o pracovníkov, musia mať na to zdravotnú odbornú spôsobilosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osoby, ktoré prichádzajú do styku s jedmi a žieravinami pri výučbe alebo pri zaškoľovaní pod priamym odborným vedením a dohľadom, ak pracovisko je v takom stave a práca je tak organizovaná, že ich zdravie a bezpečnosť nie sú ohrozené. Osoby poverené odborným vedením a dohľadom nad týmito osobami musia mať podľa povahy práce potrebnú odbornú spôsobilosť.
(3)
Priamo riadiť zaobchádzanie s jedmi môže osoba, ktorá
a)
ukončila vysokoškolské štúdium v študijnom odbore lekárstvo, veterinárne lekárstvo, farmácia, prípadne štúdium v inom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak absolvovala postgraduálne štúdium v špecializácii priemyselnej toxikológie a ak ide o iných odborných pracovníkov v zdravotníctve, špeciálnu prípravu, v náplni ktorej je toxikológia podľa osobitných predpisov,14) alebo
b)
ukončila štúdium na inej vysokej škole, ako je uvedené v písmene a), alebo maturitnou skúškou ukončila štúdium na strednej škole a zložila skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi, alebo
c)
má iné školské vzdelanie, ako je uvedené pod písmenom a) alebo b), a zložila skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi; túto skúšku je povinná opakovať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom od vykonania predchádzajúcej skúšky uplynulo päť rokov.
(4)
Predávať ostatné jedy v maloobchode smú iba osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť podľa odseku 3. Organizácia je povinná zaistiť doškoľovanie týchto osôb v problematike jedov raz ročne, a to pracovníkmi, ktorých určí po dohode s krajským hygienikom.
(5)
Pracovníci, ktorí sú činní pri ničení škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov, pri potláčaní ďalších škodlivých činiteľov jedmi a nemajú spôsobilosť podľa odseku 3, a pracovníci ktorí sú činní v odbore ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, musia absolvovať odborný kurz a zložiť záverečnú skúšku; skúšku musia opakovať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom od predchádzajúcej skúšky uplynuli tri roky. Odborné kurzy, záverečné skúšky a ich náplň určuje organizácia, prípadne jej nadriadený orgán po dohode s okresným, prípadne krajským hygienikom.
(6)
Ostatní pracovníci, ktorí nie sú uvedení v odsekoch 3 až 5 a zaobchádzajú s jedmi alebo žieravinami, musia poznať povahu a účinky látok alebo prípravkov, s ktorými majú zaobchádzať, spôsoby zaobchádzania s nimi, ochranné opatrenia, ktoré treba dodržovať, a zásady prvej pomoci. Organizácia je povinná zaistiť, aby pracovníci boli s touto problematikou oboznámení pred začatím práce a aby ich znalosti boli trvale dopĺňané a najmenej raz za rok preverované. O oboznámení, dopĺňaní a preverovaní znalostí robí organizácia zápis.
(7)
Zdravotná spôsobilosť na prácu s jedmi sa preukazuje výsledkami preventívnej vstupnej prehliadky pracovníkov a ich periodickými prehliadkami vykonávanými raz za päť rokov, ak osobitné predpisy15) neustanovujú inak.
§ 16
Odbornú spôsobilosť pre prácu s jedmi preskúšava komisia ustanovená krajským národným výborom; predsedom môže byť iba odborný pracovník krajskej alebo okresnej hygienickej stanice. Ostatní členovia musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 3 písm. a) alebo b); so zreteľom na miestne podmienky sa môže ustanoviť aj viac komisií. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi je trojčlenná.
§ 17
(1)
Prihlášku na skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi podáva organizácia, ktorej pracovník sa má skúške podrobiť. V prihláške uvedie meno a priezvisko pracovníka, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, vzdelanie, predchádzajúci prax pri práci s jedmi, pracovné zariadenie, prácu (funkciu), ktorú má pracovník vykonávať, a názvy jedov, s ktorými príde do styku, prípadne ich skupiny.
(2)
Pracovník musí preukázať dostatočné znalosti o povahe a účinkoch jedov, o tom, ako sa skladujú a prepravujú, o hygienických a bezpečnostných opatreniach pri práci s jedmi a ich zneškodňovaní a o zásadách prvej pomoci, ako aj znalosti právnych predpisov a znalosti o technológii práce s jedmi. Pri skúške sa prihliada na povahu práce, ktorú má pracovník vykonávať.
(3)
O skúške sa spisuje záznam, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 tohto nariadenia. Kópia záznamu sa odosiela organizácii, ktorá podala prihlášku.
(4)
O úspešne vykonanej skúške sa vydá osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 tohto nariadenia. Osvedčenie sa zašle v troch vyhotoveniach organizácii, ktorej pracovník vykonal skúšku; organizácia jedno vyhotovenie zašle okresnej (obvodnej, mestskej) správe Zboru národnej bezpečnosti; jedno vyhotovenie doručí pracovníkovi.
(5)
Skúška sa môže opakovať najviac trikrát, najskôr o dva mesiace a zakaždým na ňu treba podať novú prihlášku.
Prevádzka na pracoviskách
§ 18
Organizácia je povinná
a)
zaistiť kontrolu, či jedy alebo žieraviny, s ktorými zaobchádza, neunikajú do vonkajšieho ovzdušia, pôdy a vody, premeriavanie ich koncentrácie podľa pokynov orgánov hygienickej služby a robiť opatrenia na nápravu; zaistiť prostriedky na likvidáciu prípadnej nehody (havárie) v životnom a pracovnom prostredí spôsobenej jedmi a žieravinami, s ktorými sa na pracoviskách zaobchádza,
b)
predložiť návrh na konkrétny spôsob zneškodňovania alebo likvidácie nepotrebných zásob jedov a žieravín, tuhých, tekutých a plynných odpadov obsahujúcich tieto látky alebo prípravky a obalov nimi znečistených na schválenie okresnému, prípadne krajskému hygienikovi,
c)
zneškodňovať alebo likvidovať nepotrebné zásoby jedov a žieravín, s ktorými zaobchádza, ako aj tuhé, tekuté a plynné odpady obsahujúce tieto látky alebo prípravky a obaly nimi znečistené v súlade s postupom schváleným hlavným hygienikom Slovenskej socialistickej republiky,
d)
vydávať vo vnútornej prevádzke zvlášť nebezpečné jedy zo skladu len na žiadanku podpísanú pracovníkom povereným riadením zaobchádzania so zvlášť nebezpečnými jedmi; nespracované, prípadne nepoužité zvlášť nebezpečné jedy musia byť po ukončení smeny vrátené do skladu alebo inak spoľahlivo zabezpečené. Množstvo vrátených zvlášť nebezpečných jedov musí byť evidované.
§ 19
Látky a prípravky obsahujúce jedy alebo žieraviny sa nesmú uvádzať do obehu, ak ich nepotrebné zásoby, tuhé, tekuté a plynné odpady obsahujúce tieto látky alebo prípravky a obaly nimi znečistené nie je možné podľa súčasných poznatkov bezpečným a zdravotne nezávadným spôsobom likvidovať alebo zneškodniť a ak ani dodávateľ nezabezpečí ich spätný odber, prípadne zdravotne nezávadnú likvidáciu alebo zneškodnenie. Tak isto nemožno uvádzať do obehu látky alebo prípravky, ak nie je zaistené centrálne zneškodňovanie alebo likvidácia ich odpadov určená krajským hygienikom alebo hlavným hygienikom Slovenskej socialistickej republiky.
§ 20
Organizácia je povinná zaistiť, aby nepovolané osoby nemali prístup k jedom. Stratu alebo odcudzenie jedu je organizácia povinná neodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti.
§ 21
(1)
Organizácia je povinná vydať pre pracoviská, kde sa zaobchádza s jedmi a žieravinami, prípadne pre jednotlivé druhy práce (technológie) pravidlá,16) v ktorých musia byť podľa konkrétnych podmienok určené potrebné bezpečnostné a ochranné opatrenia, vrátane opatrení pri nehode (havarijné opatrenia). Tieto pravidlá schvaľuje okresný hygienik, prípadne krajský hygienik alebo hlavný hygienik Slovenskej socialistickej republiky, ak si to vyhradí.
(2)
Pravidlá musia obsahovať najmä
a)
bezpečné spôsoby zaobchádzania s jedmi a žieravinami a spôsoby ich zneškodňovania vrátane obalov po použití,
b)
výpočet prostriedkov a zariadení, ktoré budú pri práci s jedmi a žieravinami k dispozícii na ochranu ľudí, na účinné zneškodňovanie týchto látok i na ochranu zdravých životných podmienok a pokyny pre prvú pomoc,
c)
spôsob, akým môžu byť jedy a žieraviny skladované s inými látkami, a to najmä s ohľadom na možnosť vývinu ešte nebezpečnejších látok alebo vzniku iných nehôd.
(3)
Organizácia je povinná preukázateľne oboznámiť s pravidlami všetky osoby zaobchádzajúce s jedmi alebo žieravinami a najmenej raz ročne preverovať znalosť týchto pravidiel. Pravidlá musia byť vyvesené na pracoviskách na viditeľnom a dostupnom mieste.
§ 22
Skladovanie jedov
(1)
Miestnosť, v ktorej sa jedy skladujú, musí byť uzamknutá, zabezpečená proti vlámaniu a nemôžu sa v nej skladovať omamné látky, psychotropné látky, liečivá, požívatiny, krmivá, ako aj výbušniny.
(2)
Zvlášť nebezpečné jedy možno skladovať v jednej miestnosti s látkami a prípravkami, ktoré nie sú jedmi, s výnimkou látok uvedených v odseku 1, len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na skladovanie jedov. S ostatnými jedmi sa môžu zvlášť nebezpečné jedy skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena, ak takýto spôsob skladovania schválil orgán hygienickej služby.
(3)
Ostatné jedy sa môžu skladovať spoločne s látkami alebo prípravkami, ktoré nie sú jedmi, s výnimkou látok uvedených v odseku 1, v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie alebo zámena.
(4)
Jedy umiestnené v cisternách alebo podobných veľkokapacitných kontajneroch alebo obaloch možno skladovať v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, proti škodlivému pôsobeniu jedov na okolie a proti vniknutiu nepovolaných osôb do týchto priestorov.
§ 23
Odborný dozor
Odborný dozor nad ochranou zdravia pri zaobchádzaní s jedmi a žieravinami vykonávajú orgány hygienickej služby.17) Pri plnení svojich úloh sú oprávnené kontrolovať aj predpísanú evidenciu zvlášť nebezpečných jedov.
§ 24
Osobitné oprávnenia
Orgány hygienickej služby sú oprávnené
a)
odňať povolenie vydané podľa § 5 tohto nariadenia, ak sa nedodržiavajú ustanovené alebo určené podmienky,
b)
zakázať používanie jedov a žieravín alebo výrobkov nimi ošetrených na určité účely, prípadne určiť, že sa môžu používať len na niektoré zvlášť vymedzené účely alebo len za určitých podmienok,
c)
zakázať používanie jedov a žieravín organizáciám alebo zakázať ich používanie na určitých pracoviskách, ak sa pri kontrole zistia závažné nedostatky,
d)
nariadiť preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 15 ods. 3 až 6 komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi,
e)
zakázať osobám prácu s jedmi a žieravinami alebo riadenie takej práce, ak zistia, že tieto osoby z neznalosti, pre nedisciplinovanosť alebo v dôsledku svojho zdravotného stavu ohrozujú pri práci zdravie a životy iných ľudí, vlastné zdravie alebo život,
f)
určiť osobitné opatrenia na zabezpečenie a likvidáciu odpadov obsahujúcich jedy.
§ 25
Ničenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi
(1)
Použitie jedov na ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a na potláčanie ďalších škodlivých činiteľov v uzavretých objektoch musí organizácia oznámiť orgánu hygienickej služby najmenej štyridsaťosem hodín pred začatím akcie s výnimkou opatrení na tlmenie epidémií nebezpečných a veľmi nebezpečných nákaz zvierat,18) ak postačí urobiť oznámenie do začatia akcie. V oznámení organizácia uvedie
a)
presné označenie objektu, kde sa bude ničenie vykonávať,
b)
výmeru (kubatúru) objektu alebo miestností, a ak ide o sklady, aj druh skladovaného tovaru,
c)
druh, približné množstvo a koncentráciu jedov, ktoré budú použité; použitie zvlášť nebezpečných plynných jedov (napr. kyanovodíka) musí byť osobitne uvedené,
d)
potrebné prípravné práce a dobu na ich vykonanie,
e)
deň a hodinu začatia vlastnej akcie,
f)
dobu pôsobenia a dobu, ktorá bude potrebná na vykonanie celej akcie,
g)
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vykonajú,
h)
názov a sídlo vykonávajúcej organizácie, meno a bydlisko zodpovedného pracovníka.
(2)
Použitie jedov na ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a na potláčanie ďalších škodlivých činiteľov na iných miestach, ako je uvedené v odseku 1, musí organizácia najmenej štyridsaťosem hodín pred začatím akcie oznámiť orgánu hygienickej služby a miestnemu (mestskému) národnému výboru, v obvode ktorého sa tieto jedy budú používať, s výnimkou prípadov náhleho napadnutia porastov nebezpečnými škodcami a chorobami; vtedy postačí urobiť oznámenie začatia akcie. Pri leteckej aplikácii organizácia oznámi akciu písomne. V oznámení organizácia uvedie
a)
presné označenie miesta, kde sa akcia vykoná a spôsob vykonania,
b)
druh, približné množstvo a koncentráciu jedov, ktoré budú použité,
c)
škodcu, proti ktorému bude jed použitý,
d)
deň a hodinu zaťatia akcie,
e)
predpokladané trvanie akcie,
f)
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vykonajú,
g)
názov a sídlo vykonávajúcej organizácie, meno a bydlisko zodpovedného pracovníka.
(3)
Použitie jedov na ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potláčanie iných škodlivých činiteľov v uzavretých objektoch alebo na iných miestach určených pre zvieratá, potraviny, suroviny živočíšneho pôvodu alebo krmivá organizácia tiež oznámi orgánu veterinárnej správy.19)
(4)
Do štyridsaťosem hodín podľa odsekov 1 a 2 sa nezaratúvajú dni pracovného pokoja. Akcie sa môžu začať len vtedy, ak orgán hygienickej služby alebo orgán veterinárnej správy najmenej dvadsaťštyri hodín pre začatím akcie nerozhodol inak. Orgán hygienickej služby alebo orgán veterinárnej správy môže pre túto prácu určiť osobitné podmienky.
(5)
Akcie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu vykonávať iba podľa pracovných postupov, prípadne technologických predpisov schválených orgánom hygienickej služby.17)
TRETIA ČASŤ
OMAMNÉ LÁTKY A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY
§ 26
Posúdenie omamných látok a psychotropných látok
Žiadosť o posúdenie omamnej látky, psychotropnej látky alebo prípravku podľa § 3 ods. 1 sa musí doložiť spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.20)
§ 27
Povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami
(1)
Zaobchádzať s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami môžu iba organizácie, ktoré majú na to povolenie, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(2)
S omamnými látkami s výnimkou látok uvedených v III. skupine a s psychotropnými látkami s výnimkou látok uvedených v I. skupine zoznamu, môžu bez povolenia zaobchádzať len zdravotnícke organizácie, zdravotnícke vedecké, výučbové, výskumné a kontrolné ústavy a pracoviská, zásobovacie organizácie, a to vtedy, keď ich potrebujú na plnenie svojich úloh.
(3)
Povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami vydáva ministerstvo na základe žiadosti organizácie.
(4)
V žiadosti o povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami je organizácia povinná uviesť
a)
presné označenie omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov, s ktorými chce zaobchádzať,
b)
druh a rozsah zamýšľanej činnosti,
c)
opatrenia proti zneužitiu omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov a proti poškodeniu zdravia ľudu,
d)
vyhlásenie o tom, že osoby zodpovedné za zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami a za evidenciu o nich majú spôsobilosť podľa § 34.
(5)
Povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami môže sa vydať len vtedy, keď sú určené na liečebno-preventívnu starostlivosť, veterinárnu starostlivosť alebo na vedecko-výskumné účely. Iba v celkom výnimočných prípadoch môže ministerstvo povoliť jednorázový odber omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov na iné účely (výučbu, chemické analýzy vykonávané mimo zdravotníckych kontrolných ústavov a pod.).
(6)
Organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť sú povinné pre každý dovoz alebo vývoz omamných látok alebo psychotropných látok alebo prípravkov požiadať ministerstvo o vystavenie osobitného povolenia pred jeho realizáciou.
(7)
V povolení na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami musí sa uviesť názov a sídlo organizácie, číslo a dátum žiadosti, druhy omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov a druhy činností, na ktoré sa povolenie vzťahuje, doba platnosti povolenia, prípadne miesto používania omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov a ďalšie údaje a podmienky, za ktorých sa povolenie vydáva.
(8)
O vydaných povoleniach na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami vedie ministerstvo evidenciu päť rokov od skončenia ich platnosti.
(9)
Každá zmena údajov uvedených v žiadosti a vo vydanom povolení musí byť ohlásená ministerstvu. Ministerstvo môže odňať povolenie vydané podľa predchádzajúcich odsekov, ak sa nedodržiavajú ustanovené alebo určené podmienky.
(10)
Nie je dovolená výroba, dovoz, vývoz, skladovanie, predpisovanie a používanie v terapii omamných látok uvedených v III. skupine zoznamu omamných látok (príloha č. 3) a psychotropných látok uvedených v I. skupine zoznamu psychotropných látok (príloha č. 4), pokiaľ výlučne len pre vedecké (experimentálne) účely v úzko vymedzených prípadoch ministerstvo nerozhodne inak.
§ 28
Výdaj a dodávka omamných látok a psychotropných látok
(1)
Omamné látky, psychotropné látky a prípravky sa môžu vydať alebo dodať organizáciám, ktoré majú povolenie na zaobchádzanie s nimi, len na osobitnú objednávku.
(2)
Na liečenie chorých sa v lekárňach vydávajú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok zdravotníckym zariadeniam na osobitné žiadanky a jednotlivým pacientom na recept označený modrým pruhom.
§ 29
Zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami vo veterinárnych organizáciách
Veterinárni lekári predpisujú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok pre zvieratá liečené vo veterinárnych organizáciách na osobitné žiadanky, pre zvieratá liečené mimo veterinárnych organizácií na receptúrne tlačivo označené modrým pruhom.
§ 30
Evidencia omamných látok a psychotropných látok
(1)
O množstve vyrobených omamných látok a psychotropných látok alebo prípravkov, prípadne o príjme a spotrebe surovín na ich výrobu, o ich dovoze, vývoze, stave zásob, príjme, dodávkach, výdaji a o ich spotrebe, ako aj o likvidácii nepotrebných alebo znehodnotených omamných látok, psychotropných látok a prípravkov musí sa viesť evidencia podľa odseku 2.
(2)
Spôsob vedenia evidencie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, s výnimkou zdravotníckych zariadení a organizácií, je v prílohe č. 9 tohto nariadenia. Písomné doklady musia sa viesť tak, aby údaje v nich uvedené nebolo možné dodatočne meniť; chybné údaje musia byť opravené tak, aby pôvodný zápis zostal čitateľný. Doklady o evidencii sa uschovávajú päť rokov od skončenia zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami.
(3)
Za riadne vedenie evidencie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov zodpovedá pracovník poverený jej vedením.
(4)
Organizácie pre zdravotnícku výrobu a pre zásobovanie liečivami predkladajú za uplynulý rok ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku štatisticky výkaz o stave zásob, príjme, výrobe, dovoze, výdaji, dodávke a vývoze omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, ako aj o množstve východiskových surovín, o výrobných stratách a o likvidácii omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
(5)
Organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť podávajú ministerstvu hlásenia o uskutočňovaní dovozu a vývozu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov
a)
mesačne, do tretieho dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
za uplynulý rok ročný výkaz najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka.
(6)
Organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť predkladajú najneskôr do 15. decembra ministerstvu na schválenie plán vývozu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov na nasledujúci rok.
§ 31
Označenie obalov omamných látok a psychotropných látok
(1)
Vnútorné a vonkajšie obaly omamných látok alebo prípravkov s výnimkou omamných látok zaradených v zozname omamných látok do II. skupiny musia byť označené šikmým modrým pruhom (z ľavého dolného do pravého horného rohu štítku) a musia obsahovať okrem údajov predpísaných osobitnými predpismi,1) aj medzinárodné označenie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na označovanie liekov obsahujúcich omamné látky pripravované podľa lekárskeho predpisu ani na označovanie prepravných obalov, v ktorých sú odosielané omamné látky alebo prípravky.
(2)
Pre označovanie vnútorných a vonkajších obalov psychotropných látok a prípravkov platia osobitné predpisy.1)
§ 32
Preprava omamných látok a psychotropných látok
(1)
Pre prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov platia osobitné predpisy.10)
(2)
Tranzitná preprava omamných látok, psychotropných látok a prípravkov cez územie Československej socialistickej republiky do iného štátu sa nepovoľuje, ak takáto zásielka nie je doložená vývozným povolením alebo jeho úradne overeným odpisom príslušného úradu vyvážajúceho štátu. Ak takáto zásielka nie je doložená vývozným povolením, príslušné orgány ju vylúčia z ďalšej prepravy a zadržia.
Spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami
§ 33
(1)
Zaobchádzať s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami môžu len osoby, ktoré dovŕšili osemnásty rok veku. Ak ide o pracovníkov, musia mať na to zdravotnú odbornú spôsobilosť podľa § 34.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevťahuje na osoby, ktoré prichádzajú do styku s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami pri výučbe alebo pri zaškoľovaní pod priamym odborným vedením a dohľadom. Osoby poverené odborným vedením a dohľadom nad týmito osobami musia mať podľa povahy práce potrebnú odbornú spôsobilosť.
§ 34
(1)
Pracovníci, ktorí priamo riadia výrobu, príjem, výdaj alebo skladovanie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, musia poznať predpisy o zaobchádzaní s nimi, mať znalosti o toxicite a iných zdraviu škodlivých účinkoch týchto látok pri činnostiach, ktoré riadia alebo vykonávajú, a musia preukázať, že
a)
absolvovali vysokoškolské štúdium v študijnom odbore farmácia, lekárstvo, veterinárne lekárstvo alebo chémia, alebo
b)
absolvovali štúdium na strednej zdravotníckej škole v odbore farmaceutický laborant, alebo
c)
absolvovali štúdium na inej vysokej škole alebo strednej škole a vykonali štátnu záverečnú skúšku alebo zložili záverečnú alebo maturitnú skúšku z chémie a zložil skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami.
(2)
Ostatní pracovníci, ktorí nie sú uvedení v odseku 1 a sú činní pri zaobchádzaní s omamnými látkami alebo psychotropnými látkami alebo prípravkami, musia poznať povahu a účinky týchto látok a spôsoby zaobchádzania s nimi. Organizácia je povinná zaistiť, aby pracovníci boli s touto problematikou oboznámení pred začatím práce a aby ich potrebné znalosti boli trvale dopĺňané a najmenej raz za rok preverované. O oboznámení, dopĺňaní a preverovaní znalostí robí organizácia zápis.
(3)
Zdravotná spôsobilosť na prácu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami sa preukazuje výsledkom preventívnej vstupnej prehliadky a periodickými prehliadkami vykonávanými raz za päť rokov, ak nie je inak ustanovené osobitnými predpismi.15)
§ 35
Odbornú spôsobilosť pre prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami preskúšava komisia ustanovená krajským národným výborom; predsedom je riaditeľ lekárskej služby krajského ústavu národného zdravia. Ostatní členovia musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a). Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre práce s omamnými látkami a psychotropnými látkami je trojčlenná.
§ 36
(1)
Prihlášku na skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami podáva organizácia, ktorej pracovník sa má skúške podrobiť. V prihláške uvedie meno a priezvisko pracovníka, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, vzdelanie a predchádzajúcu prax pri práci s omamnými látkami a psychotropnými látkami, doterajšie povolanie a postavenie v ňom, prácu (funkciu), ktorú má pracovník vykonávať, a názvy omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, s ktorými príde do styku.
(2)
Pracovník musí preukázať dostatočné znalosti o povahe a účinkoch omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, o tom, ako sa tieto látky skladujú a prepravujú, o hygienických a bezpečnostných opatreniach pri práci s nimi a znalosti príslušných právnych predpisov. Pri skúške sa musí prihliadať na povahu práce, ktorú má pracovník vykonávať, a na jeho postavenie v povolaní.
(3)
O skúške musí byť spísaný záznam, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10 tohto nariadenia. Kópia záznamu sa zasiela organizácii, ktorá prihlášku podala.
(4)
O úspešne vykonanej skúške sa vydá osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11 tohto nariadenia. Osvedčenie sa zašle v troch vyhotoveniach organizácii, ktorej pracovník skúšku vykonal. Organizácia jedno vyhotovenie zašle okresnej (obvodnej, mestskej) správe Zboru národnej bezpečnosti, jedno vyhotovenie doručí pracovníkovi.
(5)
Skúška sa môže opakovať najviac trikrát, najskôr o dva mesiace a zakaždým treba podať novú prihlášku.
§ 37
Zabezpečenie skladovania omamných látok a psychotropných látok
(1)
Organizácia je povinná zabezpečiť, aby k omamným látkam, psychotropným látkam a prípravkom bol zabránený prístup neoprávneným osobám. Stratu alebo odcudzenie omamnej látky alebo psychotropnej látky je povinná okamžite oznámiť najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti.
(2)
Omamné látky, psychotropné látky a prípravky musia byť v organizáciách, ktoré ich vyrábajú, uložené v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu.
(3)
V ostatných organizáciách a zariadeniach, ktoré s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami zaobchádzajú, musia byť uložené:
a)
omamné látky uvedené v skupine I. a II. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu,
b)
prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine II. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV. zoznamu psychotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečené proti odcudzeniu.
§ 38
Odborný dozor
Odborný dozor nad ochranou zdravia a dodržiavaním predpisov o zaobchádzaní s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami vykonáva ministerstvo; pritom spolupracuje s krajskými národnými výbormi.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
(1)
Povolenia na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami vydané podľa doteraz platných predpisov zostávajú v platnosti, ak sa nezmenilo ich zaradenie do príslušného zoznamu. Pokiaľ ide o látky, ktoré sú podľa tohto nariadenia zvlášť nebezpečnými jedmi a podľa doteraz platných predpisov neboli uvedené v zozname zvlášť nebezpečných jedov, sú organizácie povinné požiadať o povolenie na zaobchádzanie s nimi najneskôr do 31. decembra 1989.
(2)
O posúdenie prípravku obsahujúceho látku, ktorá je zvlášť nebezpečným jedom podľa tohto nariadenia a ktorá nepatrila medzi zvlášť nebezpečné jedy podľa doteraz platných predpisov, sú organizácie povinné požiadať podľa § 3 tohto nariadenia najneskôr do 31.decembra 1989. O posúdenie prípravku obsahujúceho látku, ktorá patrí medzi ostatné jedy podľa tohto nariadenia a ktorá nepatrila medzi ostatné jedy podľa doteraz platných predpisov, sú organizácie povinné požiadať podľa § 3 tohto nariadenia najneskôr do 31. decembra 1990.
(3)
Dokumentácia látok a prípravkov, ktoré sú zvlášť nebezpečným jedom a ktoré boli vyrábané alebo dovážané pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia, musí byť zosúladená s ustanoveniami tohto nariadenia najneskôr do 31. decembra 1989. Dokumentácia látok a prípravkov, ktoré patria medzi ostatné jedy a ktoré boli vyrábané alebo dovážané pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia, musí byť zosúladená s ustanoveniami tohto nariadenia najneskôr do 31. decembra 1990.
(4)
Látky a prípravky podľa § 19 tohto nariadenia uvedené do obehu pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia, musia byť výrobcom a pri dovážaných látkach a prípravkoch tuzemským odberateľom stiahnuté z obehu, ak nepredložia tieto organizácie najneskôr do 31. decembra 1991 hlavnému hygienikovi Slovenskej socialistickej republiky postupy likvidácie alebo zneškodnenia ich nepotrebných zásob, tuhých, tekutých a plynných odpadov obsahujúcich tieto látky alebo prípravy a obalov nimi znečistených; ak ide o látky alebo prípravky, pri ktorých bolo určené orgánom hygienickej služby centrálne zneškodňovanie alebo likvidácia odpadov obsahujúcich tieto látky alebo prípravky, spôsob zaistenia tohto centrálneho zneškodnenia alebo likvidácie.
(5)
Osoby, ktoré nadobudli spôsobilosť na zaobchádzanie s jedmi podľa doteraz platných predpisov a nemajú ju podľa tohto nariadenia, sú povinné ju získať do päť rokov od začiatku účinnosti tohto nariadenia.
(6)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre práce s jedmi vydané podľa doteraz platných predpisov zostávajú v platnosti po dobu piatich rokov od začiatku účinnosti tohto nariadenia.
§ 40
Rozhodnutia vo veciach uvedených v § 3 ods. 1, § 11 ods. 4, § 19, § 24 písm. b), d), e) a f), ako ak osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre práce s jedmi alebo pre práce s omamnými a psychotropnými látkami, vydané príslušnými orgánmi Českej socialistickej republiky v rámci ich pôsobnosti, platia aj v Slovenskej socialistickej republike.
§ 41
(1)
Pôsobnosť orgánov uvedených v § 5 ods. 2 písm. c), ods. 6, § 8 ods. 2 písm. b), § 13 ods. 1, § 16, § 18 písm. b), § 21 ods. 1, § 23 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1, § 27 ods. 3, § 35 a v § 38 vykonávajú v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a na železnici orgány týchto zložiek podľa osobitných predpisov.
(2)
Ustanovením § 38 zostáva nedotknutá pôsobnosť Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky na výkon odborného dozoru podľa osobitných predpisov.21)
§ 42
Zrušujú sa
1.
vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu,
2.
vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1981 Zb. a č. 9/1986 Zb.
§ 43
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Knotek v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Zoznam zvlášť nebezpečných jedov
A.
Zvlášť nebezpečné jedy
acetonkyanhydrín
2-amino-3-nitropyridin
2-amino-5-nitropyridin
aminopterin
anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
arzén a jeho anorganické i organické zlúčeniny
benzaldehydkyanhydrin
benzylrodanid
benzyltrimetylamónium chlorid
brómbenzylkyanid
brómkyán
brucin
butyronitril
2 4-dinitrofenol a 2,4-dinitrofenolát sodný
etylester kyseliny kyanmravčej
etylrodanid
N-fenyltiomočovina
fluóracetamid
fluóroctan sodný
fosfidy
fosfor biely (žltý)
3-chlórakrylonitril
4-chlórbutyronitril
bis (2-chlórety) sulfid
4-chlórfenyldiazotiomočovina
chlórpikrín
3-chlórpropionitril
jódkyán
kyanacetamid
kyanidy kovov
kyselina fluóroctová
malonitril
metanol a tetradeuterometanol
metyl-bis (2-chlórety) amín
metylester kyseliny kyánmravčej
alfa-naftyltiomočovina
oxid osmičelý
oxid seleničitý
pentaborán
pentakarbonyl železa
propionitril
pyrolidínditiokarbamát sodný
alkylzlúčeniny ortuti
selenan sodný
strychnín
teluriričitany
tetraetylolovo
tetraizopropylfosforamid
tetrajóddifosfán
tetrakarbonyl niklu
tetrametylendisulfotetramín
tetrametylolovo
tálium a jeho zlúčeniny
tiokarbonyltetrachlorid
trialkylolovičité soli
tris(o-kresy)fosfát
tris(2-chlóretyl)amín
vínan antimonylodraselný
arzenovodík22)
etylénoxid22)
fosforovodík22)
fosgén22)
kyanovodík22)
metylbromid22)
selenovovodík22)
B.
Zvlášť nebezpečné jedy - účinné látky pesticídov
aldicarb
brodifacoum
bromofos - etyl
carbofurán
carbosulfán
crimidín
dichlorvos
4,6-dinitro-o-krezol (DNOC)
dinoseb
denoseb acetát
disulfotón
endrín
fenamifos
flucytrinát
fonofos
forate
fosfamidon
furatiocarb
heptenofos
hexachlórbenzén
metamidofos
metidetion
metomyl
mevinfos
monocrotofos
ometoát
oxamyl
paratión
paratión-metyl
pirimifos-etyl
peopetamfos
scilirosid
sulfotep
tiofanox
triazofos
bis-tributylcínoxid
Príloha č. 2 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Zoznam ostatných jedov
A.
Ostatné jedy
acetanilid
acetonitril
N-acetylfenylhydrazín
adiponitril
akrylonitril
allylalkohol
allylchlorid
allylkyanid
allyltiomočovina
p-aminofenol
anilín a jeho N-alkyl a N-dialkylderiváty
Zlúčeniny antimónu s výnimkou sírnika antimonného (nie je jed) a vínanu antimonylodraselného (je zvlášť nebezpečný jed)
zlúčeniny bárya s výnimkou síranu bárnatého (nie je jed)
benzonitril
benzidín a jeho deriváty
benzylkyanid
zlúčeniny berýlia
brómacetofenón
brómacetón
brómfenylhydrazín
brómoform
Organické zlúčeniny cínu (s výnimkou bis-tributylcínoxidu - je zvlášť nebezpečný jed)
dekaborán
2,4-diaminotoluén
2,5-diaminotoluén
1,2-dibrometán
2,6-dibrém-4-nitrofenol
dicyklohexylamín a jeho soli
dicyklopentadién
dietylénglykol
dietylester kys. šťavelovej
N,N'-dietyltiomočovina
difenylguanidín
dichlórbenzény
1,1-dichlóretylén
dichlórmetán
1,3-dichlór-2-propanol
2,3-dichlór-1-propanol
N,N-dimetylbenzylamín
dinitrobenzény
2,4-dinitrofenylhydrazín
dinitrochlórbenzény
2,4-dinitrotoluén
dusičnan strieborný
dusitany
1,2-epoxy-3-chlérpropán (epichlórhydrín
1,2-etándiol (etylenglykol)
etylénglykoldipropionitril
N-etyltiomočovina
o-fenantrolín
p-fenetidín
fenylhydrazín
fluóranilíny
fluoridy s výnimkou fluoridu hlinitého a fluoridových minerálov (napr. kryolit, kazivec) - nie sú jedy
fluórokremičitany
hexachlóretán
hydrazín a jeho soli
hydrazín hydrát
hydroxylamín a hydroxylamóniové soli
chinelín
chlóracetofenón
chlóracetón
chlóracetonitril
chlóranilíny
2-chlóretanol (etylénchlórhydrín)
chlórnitranilíny
3-chlór-1,2-propándiol
1-chlór-2-propanol
2-chlórpyridín
chlórtoluidíny
2-jódetanol
jodičnany
kapronitril
kyselina aktylová
kyselina brómoctová
kyselina chlórmravčia
kyselina metakrylová
kyselina šťavelová
kyselina tioglykolová
kyselina trifluóroctová
laktinitril
metaxyacetonitril
metylester kyseliny akrylovej
metyljodid
metyltrifenylfosfóniumjodid
nikotín
netranilíny
nitrobenzén
ntrofenoly
nitroglycerín
nitroglykol
1-nitropropan
Zlúčeniny olova s výnimkou sírnika olovnatého (nie je jed), tetraetylolova (je zvlášť nebezpečný jed), tetrametylolova (je zvlášť nebezpečný jed) a trialkylolovičitých solí (sú zvlášť nebezpečné jedy)
oxalylchlorid
pentachlórfenol a jeho soli
platina - anorganické i organické zlúčeniny ortuť - anorganické zlúčeniny s výnimkou sírnika ortuťnatého (nie je jed)
arylzlúčeniny ortuti
seleničitany
síran meďnatý
koloidné striebro
sulfurylchlorid
Zlúčeniny telúru s výnimkou teluričitanov (sú zvlášť nebezpečné jedy)
1,1,2,2-tetrabrómetán
1,1,2,2-tetrachlóretán
2,3,4,6-tetrachlórfenol
tetrachlórmetán
Tetranitrometán
Tetranitrotoluén
Tionylbromid
Tionylchlorid
Tiosemikarbazid
o-toluidín
tolylhydrazíny
trichlóracetonitril
1,3,5-trinitrobenzén
2,4,6-trinotrofenol (kys. pikrová)
2,4,6-trinitro-3-kresol
2,4,6-trinitrotoluén
Zlúčeniny uránu
antimonovodík23)
diazometán23)
diborán23)
etylchlorid23)
Chlórkyán23)
metylchlorid23)
oxid uhoľnatý23)
sírovodík23)
B.
Ostatné jedy - účinné látky pesticídov
alfacypermetrín
allylizotiokyanát
azocyklotín
bendiokarb
bioalletrín
brómoxynil
buminafos
camfechlór
carbaryl
cartap
cyanazín
cyflutrín
cyhalotrín
cyhalotrín L
cyhexatín
cypermetrín
2,3-D (2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina)
dazomet
deltametrín
diazinón
difenzoquát
dimetoát
dioxakarb
diquat
endosulfán
EPTC
etiofenkarb
etión
etrimfos
fenamínosulf
fenitrotiéon
fenpropatrín
fentín acetát
fenvalerát
formotión
fosalone
fosmet
guazatín
heptachlór
chlórfenprop-metyl
chlórmequat
chlórpyrifos
chlórpyrifos-metyl
imazalil
ioxynil
lindán
mercaptodimetur
metan-Na
metiokarb
paraguát
pebulát
pirimikarb
pirimifos-metyl
profenofos
propachlór
propiconazól
propoxur
pyrazofos
pyretriny
quinalfos
terbumetón
tiazafluóron
tiocyclam
tiram
triadimefón
triallát
tridemorf
2,4,5-trichlórfenoxyoctová kyselina (2,4,5-T)
vernolát
warfarín
Príloha č. 3 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Zoznam omamných látok
Skupina I.
acetorfín hydrochlorid (Acetorphinum) 3-0-acetyl-7+[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endoeténotetrahydrooripavín
acetylmetadol (Acetylmethadolum) 3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimetylaminoheptán
allyprodín (Allylprodinum) 3-allyl-4-fenyl-1-metyl-4-propionyloxyloxypiperidín
alfacetylmetadol (Alphacetylmethadolum) a-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimetylaminoheptán
alfameprodín (Alphameprodinum) a-3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-propionyloxypiperidín
alfametadol (Alphamethadolum) a-4,4-difenyl-6-dimetylamino-3-heptanol
alfaprodín (Alphaprodinum) a-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidín
acetyl-alfa-metyl fentanyl (Acetyl-alpha-metyl fentanylum) N-[1-(+-metylfenetyl)-4-piperidyl] acetanilid
alfa-metylfentanyl (Alpha-Methylfentanylum) N-[1-(+-metylfenetyl)-4-piperidyl]propiónanilid
3-metylfentanyl (3-Methylfentanylum) cis alebo trans M-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl) propionanilid
PEPAP etylester kyseliny 1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxalovej
MPPP propylester kyseliny 4-fenyl-1-metyl-4piperidínkarboxylovej
alfentanil (Alphentanilum) N-{1-[2(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-metoxymetyl -4-piperidiny}-
-N-fenylpropiónamid monohydrochlorid
anileridín (Anileridinum) etylester kyseliny 1-(4-aminofenetyl!-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej
benzetidín (Benzathidinum) etylester kyseliny 1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej
benzylmorfín (Benzylmorphinum) 3-benzylmorfín
betacetylmetadol (Betacetylmethadolum) b-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimetylaminoheptán
betameprodín (Betameprodinum) b-3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-propionyloxypiperidín
betametadol (Betamethadolum) b-4,4-difenyl-6-dimetylamino-3-heptanol
betaprodín (Betaprodinum) b-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidín
bezitramid (Bezitramidum) 1,(3,3-difenyl-3-kyánpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoliny) piperidín
dextromoramid (Dextromoramidum) (+)-1-(2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutyryl)pyrrolidín
diampromid (Diampromidum) N-[2-(metylfenetylamino)propyl]propiónanalid
dietyltiambutén (Diethylthiambutenum) 3-dietylamino-1,1-di(2'-tienyl)-1-butén
difenoxín (Difenoxinum) kyselina 1-(3,3-difenyl-3-kyánpropyl)-4-fenyl-4-piperidínkarboxylová
difenoxylát (Diphenoxylatum) etylester kyseliny 1-(3,3-difenyl-3-kyánpropyl)-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej
dihydromorfín (Dihydromorphinum) 4,5-epoxy-17-metylmorfinan-3,6-diol
dimenoxadol (Dimenoxadolum) 2-dimetylaminoetylester kyseliny etoxydifenyloctovej
dimefeptanol (Dimepheptanolum) 4,4-difenyl-6-dimetylamino-3-heptanol
dimetyltiambutén (Dimethylthiambutenum) 3-dimetylamino-1,1(2'-tieny)-1-butén
dioxafetylbutyrát (Dioxaphetylum butyriricum) etylester kyseliny 2,2-difenyl-4-morfolinomaslovej
dipipanón (Dipipanonum) 4,4-difenyl-6-piperodino-3-heptanón
drotebanol (Drotebanolum) 3,4-dimetoxy-17-metylmorfinan-6+,14-diol
ekgonín (Ecgoninum) kyselina [1R-(exo,exo)]-3-hydroxy-8-metyl-8-azabicyclo(3.2.1)oktán-2-karboxylová
- jeho estery a deriváty, z ktorých je možné transformáciou získať ekgonín a
kokaín
etylmetyltiambutén (Ethylmethylthiambutenum) 1,1-di(2'-tieny)-3-metyletylamino-1-butén
etonitazén (Etonitazenum) 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol
etoxeridín (Etoxeridinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-[2-(2-hydroxyetoxy)etyl]-4-piperidínkarboxylovej
fenadoxén (Phenadoxonum) 4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanón
fenampromid (Phenampromidum) N-(1-metyl-2-piperidínoetyl)propiónanilid
fenazocín (Phenazocinum) 5,9-dimetyl-2-fenetyl-2'-hydroxy-6,7-benzomorfán
fenomorfán (Phenomorphanum) N-fenetyl-3-hydroxymorfinan
fenoperidín (Phenoperidinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)-4-piperidínkarboxylovej
fentanyl (Fentanylum) N-(1-fenetyl-4-piperidy)propiónanilid
furetidín (Furethidinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-tetrahydrofurfuryloxyetyl-4-piperidínkarboxylovej
hydrokodón (Hydrocodonum) dihydrokodeinón = 4,5-epoxy-3-metoxy-17-metylmorfinan-6-ón
hydromorfinol (Hydromorphinolum) 14-hydroxy-7,8-dihydromorfín
hydromorfón (Hydromorphonum) dihydromorfinón = 4,5-epoxy-3-hydroxy-17-metylmorfinan-6-ón
hydroxypeditín (Hydroxypethidinum) etylester kyseliny 4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4-piperidínkarboxylovej
izometadón (Isomethadonum) 4,4-difenyl-6-dimetylamino-5-metyl-3-hexanón
klonitazén (Clonitazenum) 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol
kodoxím (Codoximum) 6-karboxymetyloxim dihydrokodeinónu
koka-list (Folium coca)
kokaín metylester benzoylekgonínu
koncetrát z toboliek a slamy maku (surovina získaná spracovaním makovej slamy za účelom koncentrácie alkaoidov,
ak je táto surovina určená pre obeh)
levofenacylmorfán (Levophenacylmorphynum) (-)-N-fencyl-3-hydroxymorfinan
levometorfán (Levomethorphanum) (-)-3-metoxy-N-metylmorfinan
levomoramid (Levomoramidum) (-)-1-(2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutyryl)pyrrolidín
levorfanol (Levorphanolum) (-)-3-hydroxy-N-metylmorfinan
metazocín (Metazocinum) 2'hydroxy-2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán
metadón (Methadonum) 4,4-difenyl-6-dimetylamino-3-heptanón
metadón, medziprodukt 2,2-difenyl-4-dimetylaminovaleronitril
metyldezorfín (Methyldesorphinum) 6-metyl-delta-6-deoxymorfín
metyldihydromorfín (Methyldihydromorphinum) 6--metyl-7,8-dihydromorfín
metopón (Metoponum) 5-metyl-7,8-dihydromorfín-6-ón
moramid, medziprodukt kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinomaslová
morferidín (Morpheridinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)-4-piperidínkarboxylovej
morfín (Morphinum) 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-metylmorfinan-3,6-diol
morfín metobromid (Morphinium methylbromatum) a iné deriváty morfínu so štvorväzbovým dusíkom, vrátane derivátov morfín-
-N-oxidu (i kodeín - N-oxidu)
morfín-N-oxid (5a,6a)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-metylmorfinan-3,6-diol-17-oxid
myrofin (Myrophinum) 6-myristoyl-3-benzylmorfín
nikomorfín (Nicomorphinum) 3,6-dinikotinoylmorfín
noracymetadol (Noracymethadolum) a-( )-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-metylaminoheptán
norlevorfanol (Norlevorphanolum) (-)-3-hydroxymorfinan
normetadón (Normethadonum) 4,4-difenyl-6-dimetylamino-3-hexanón
normorfín (Normorphinum) demetylmorfín = (5+,6+)-7,8-didehydro-4,5-epoxymorfinan-3,6-diol
norpipanón (Norpipanonum) 4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanón
opium
oxykodén (Oxycodonum) 14-hydroxydihydrokodeinón
oxymerfón (Oxymorphonum) 14-hydroxydihydromorfinón
petidín (Phetidinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-metyl-4-piperidínkarboxylovej
petidén, medziprodukt A 4-fenyl-4-kyán-1-metylpiperidín
petidín, medziprodukt B etylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej
petidín, medziprodukt C kyselina 4-fenyl-1-metyl-4-piperidínkarboxylová
piminodín (Piminodinum) etylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenylaminopropal)-4-piperidinkarboxylovej
piritramid (Piritramidum) 1-(3,3-difenyl-3-kyánpropyl)-4-piperidíno-4-piperidínkraboxylovej
proheptazín (Proheptazinum) 1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-1H-azepín
properidín (Properidinum) izopropylester kyseliny 4-fenyl-1-metyl-4-piperidinkarboxylovej
racemetorfán (Racemethorphanum) ( )-3-metoxy-N-metylmofinan
racemoramid (Racemoramidum) ( )-1-(2,2-difenyl-4-morfolinobutyryl) pyrrolidín
racemorfán (Racemorphynum) ( )-3-hydroxy-N-metylmorfinan
sufentanil (Sufentanilum) N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propiónanilid
tebaín (Thebainum) (5+)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimetoxy-17-metylmorfinan
tebakón (Thebaconum) acetyldihydrokodeinón
tilidín (Tilidinum) kyseliny ( )-etylester trans-2-dimetylamino-1-fenyl-3-cyklohexén-1-karboxylovej
trimeperidín (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimetylpiperidín
Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine, až na výslovné výnimky, vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia;
estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine, pokiaľ nie sú uvedené v inej skupine zoznamu, vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať;
soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane soli esterov, éterov a izomérov uvedených vyššie, vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Skupina II.
acetyldihydrokodeín (Acetyldihydrocodeinum) (5+,6+ä-6-acetoxy-4,5-epoxy-3-metoxy-17-metylmorfinan
dihydrokodeín (Dihydrocodeinum) (5+,6+)-4,5-epoxy,-3metoxy-17-metylmorfinan-6-ol
dextropropoxyfén (Dextropropoxyphenum) a-(+)-1,2-difenyl-4-demetylamino-3-metyl-2-propionyloxybután
etylmorfín (Ethylmorphinum) 3-etylmorfín
folkodín (Pholcodinum) 3-(2-morfolinoetyl)morfín
kodeín (Codeinum) 3-metylmorfín)
nikokodín (Nicocodinum) 6-nikotinoylkodeín
nikodikodín (Nicodicodinum) 6-nikotinoylkodeín-7,8-dihydrokodeín
norkodeín (Norcodeinum) N-demetylkodeín
propirám (Propiramum) N-(1-metyl-2-piperidínoetyl)-N-(2-pyridyl)-propiónamid
Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine, až na výslovné výnimky, vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia;
soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane solí ich izomérov uvedených vyššie vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Skupina III.
konope (Cannabis) a živica z konope24)
desomorfín (Desomorphynum) 6-deoxy-7,8-dihydromorfín
etorfín (Etorphinum) 6,7,8,14-tetrahydro-7+-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-etenooripavin
heroín (Diacetylmorphinum) 3,6-diacetylmorfín
ketobemidón (Ketobemidonum) 4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4-propipnylpiperidín;
a soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.
Príloha č. 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Zoznam psychotropných látok
Skupina I.
DET N,N-dietyltryptamín
DMHP 3-(1,2-dimetylheptyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
-trimetyl-6H-dibenzo(b,d)pyrán
DMT N,N-dimetyltrypramín
eticyklidín (Eticyclidinum) PCE N-etyl-1-fenylcyklohexylamín
(+)lyzergid (Lysergidum) LSD, LSD-25 (+)-N,N-dietyllyzergamid (dietylamid kyseliny D-lyzergovej
Meskalin 3,4,5-trimetoxyfenetylamín
Parahexyl 3-hexyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-
-dibenzo[b,d]pyrán
Psilotsin 3-(2-dimetylaminoetyl)-4-hydroxyindol
Psilocin
psilocybín (Psilocydinum) N,N-dimetyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamín
rolicyklidín (Rolicyklidinum) PHP,PCPY 1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidín
STP,DOM 2-amino-1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán
THC Tetrahydrokannabinoly, všetky izoméry: ∆6a(10a), ∆6a(7a), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9(11) a ich stereochemické varianty
tenocyklidín (Tenocyklidinum) TCP 1-[1-(2-tieny)cyklohexy]piperidín
2,5-dimetoxy-4-brómam-fetaním DOB 2-emono-1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán
3,4-metylendioxyamfetamín MDA 2-amino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán
Dimetoxyamfetamín (Dimethoxyamphetaminum) DMA DL-amino-1-(2,5-dimotexyfenyl)propán
katinón (Cathinonum) (-)-2-aminopropiofenón
para-metoxy amfetamín (Para-methoxy amphetaminum)PMA 2-amino-1-(4-metoxyfenyl)propán
trimetoxyamfetamín (Trimethoxyamphetaminum) TMA DL-2-amino-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán
2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (2,5-dimethohy-4- DOET DL-2-amino-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán
-ethylamphetaminum)
5-,etoxy-3,4-metyléndioxy- (5-metoxy-3,4-metylendioxy MMDA 2-amino-1-(5-metoxy-3,4-metyléndioxyfenyl)propán
amfetamín amphetaminum)
3,4-metylán-dioxy- (3,4-methylen-dioxy- MDMA 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-2-metylaminopropán;
metamfetamín -amphetaminum)
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď je možná existencia takýchto solí.
Skupina II.
amfetamín (Amphetaminum) (+- )-2-amino-1-fenylpropán
dexamfetamín (Dexamphetaminum) ( +)-2-amino-1-fenylpropán
fencyklidín (Phencyclidinum) 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín
fenytyllín (Fenythyllinum) DL-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7{2[-(metyl-2-fenyletyl)amino]
etyl}-1H-purín-2,6-dión
fenmetrazín (Phenmetrazinum) 2-fenyl-3-metylmorfolín
meklochalón (Mecloqualonum) 3--(0-chlorfenyl)-2-metyl-4-(3H)-chinazolinón
levamfetamín (Levamphetaminum) L-2-amino-l-fenylpropán
levomatamfetamín (Levomethamphetaminum) L-1-fenyl-2-metylaminopropán
metamfetamín (Metamphetaminum) (+)-1-fenyl-2-metylaminopropán
metachalón (Metaqualonum) 2-metyl-3-0-totyl-4(3H)-chinazolinón
metylfenidát (Methylphenidatum) metylester kyseliny 2-fenyl-2-(2-piperidyl)octovej
metamfetamínracemát (Metamphetaminumracemicum) (+- )-1-fenyl-2-metylaminopropán
sekobarbital (Secobarbitalum) kyselina 5-allyl-5-(1-metylbutyl)barbiturová;
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď je možná existencia takýchto solí.
Skupina III.
amobarbital (Amobarbitalum) kyselina 5-etyl-5-(3-metylbutyl)barbiturová
cyklobarbital (Cyclobarbitalum) kyselina 5-(1-cyklohexén-1-yl)-5-etylbarbiturová
glutetimid (Glutethimidum) 2-etyl-2-fenylglutarimid
pentazocín (Pentazocinum) 6,11-dimetyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-
-metano-3-benzazocin-8-ol
pentobarbital (Pentobarbitalum) kyselina 5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbiturová
katín (Cathinum) D-treo-2-amino-1-hydroxy-1-fenylpropán
butalbital (Butalbitalum) kyselina 5-allyl-5-izobutalbarbiturová;
Buprenorfín buprenorphinum 21-cyklopropyl-7-(S)-l-hydro-l, 2, 2-trimethylpropyl-6, 14-endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavin
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď je možná existencia takýchto solí.
Skupina IV.
alprazolam (Alprazolanum) 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepín
amfepramon (Amphepramonum) 2-(dietylamino)propiofenón
barbital (Barbitalum) kyselina 5,5-dietylbarbiturová
benzfetamín (Benzphetaminum) N-benzyl-N,+-dimetylfenetylamín
bromazepam (Bromazepamum) 7-bróm-1,3-dihydro-5-(2-pyridy)-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
chlórdiazepoxid (Chlordiazepoxidum) 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-1,4-benzodiazepín-4-oxid
delorazepam (Delorazepamum) 1,3-dihydro-7-chlór-5-(o-chlórfenyl)-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
diazepam (Diazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
efedrín (Ephedrinium) L-(-)-erytro-1-fenyl-2-metylaminopropanol
estazolam (Estazolanum) 6-fenyl-8-chlór-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]benzodiazepín
atchlórvynol (Ethchlorvynolum) 3-etyl-1-chlór-1-pentén-1ín-3-ol
etinamát (Etinamatum) 1-etinylcyklohexanolkarbamát
etylloflazepát (Ethylis loflazepas) etyl-2,3-dihydro-5-(o-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-1H-1,4-
-benzodiazepín-3-karboxylát
fendimetrazín (Phendimetrazinum) (+)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolín
fenolbarbital (Phenobarbitalum) kyselina 5-etyl-5-fenylbarbiturová
fentarmín (Phentraminum) 1,1-dimetylfenetylamín
fludiazepam (Fludiazepanum) 1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7chlór-1-1-metyl-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
flunitrazepam (Flunitrazepamum) 1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
flurazepam (Flurazepamum) 1-[2-(dietylamino)etyl]-1,3-dohydro-5-(o-fluórfenyl)-7-chlór-
-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
halazepam (Halazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
haloxazolam (Haloxazolamum) 10-bróm-11b-(o-fluórfenyl)-2,2-7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d]
[1,4]-benzodiazepín-6(5H)-ón
kamazepam (Camazepanum) 1,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón dimetylkarbamát (ester)
ketazolam (Ketazolamum) 8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-11-chlór-4H-[1,3]-
-oxazino-[3,2-d] [1,4]benzodiazepín-4,7(6H)-dión
klobazam (Clobazamum) 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-1H-1,5-benzodiazepín-2,4(3H,5H)-dión
klonazepam (Clonazepamum) 1,3-dihydro-5-(o-chlórfenyl)-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepín--2-ón
klorazepát (Acidum clorazepicum) kyselina 2,3-dihydro-2,2-dohydroxy-5-fenyl-7-chlór-1H-1,4-
benzodiazepín-3-karboxylová
klotiazepam (Clotiazepamum) 1,3-dihydro-7-etyl-5-(o-chlórfenyl)-1-metyl-2H-tienol [2,3-e] [1,4]diazepín-2-ón
kloxazolam (Cloxazolamum) 10-chlór-11b-(o-chlórfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-
[3,2-d] [1,4]benzodiazepín-6(5H)ón
lefetamín (Lefetaminum) SPA 2,4-dihydro-6-(o-chlórfenyl)-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)
loprazolam (Loprazolamum) 2,4-dihydro-6-(o-chlórfenyl)-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)
metylén]-8-nitro-1H-imdazo-[1,2-a] [1,4]benzodiazepín-1-ón
lorazepam (Lorazepamum) 1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlór-5-(o-chlórfenyl)-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
lormetazepam (Lormatezepamum) 1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlór-5-(o-chlórfenyl)-1-metyl-
2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
mazindol (Mazindolum) 2,5-dihydro-5-(p-chlórfenyl)-3H-imdazol[2,1-+]-izoindol-5-ol
medazepam (Medazepamum) 2,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-1-metyl-1H-1,4-benzodiazepín
meprobamát (Meprobamatum) 2-metyl-2-(1-propyl)-1,3-propándiol dikarbamát
metylfenobarbital (Methylphenobarbitalum) kyselina 5-etyl-5-fenyl-1-metylbarbiturová
metyprylón (Methyprylonum) 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión
nordazepam (Nordazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
nitrazepam (Nitrazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
nimetazapam (Nimetazapamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
oxazepam (Oxazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón
oxazolam (Oxazolamum) 11b-fenyl-10-chlór-2-metyl-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d]
[1,4]benzodiazepín-6 (5H)-ón
Pemolín pemolinum 5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon
pinazepam (Pinazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-1-(2-propinyl)-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
pipradrol (Pipradrolum) difenyl(2-piperidyl)metanol
prazepam (Prazepamum) 1-cyklopropylmetyl-1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlór-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
temazepam (Temazepamum) 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
tetrazepam (Tetrazepamum) 5-(cyklohexenyl)-1,3-dihydro-7-chlór-1-metyl-2H-1,4-
-benzodiazepín-2-ón
triazolam (Triazolamum) 8-chlór-6-(o-chlórfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo[4,3-a]
[1,4]benzodiazepín
etylamfetamín (Ethylamphetamimum) DL-2-etylamino-1-fenylpropán
fenkamfamín (Fencamfamimum) DL-2-etylamino-3-fenylbicyklo[2,2,1]heptán
fenproporex (Fenproporexum) DL-2-(2-kyán-etylamino)-1-fenylpropán
mefenorex (Mefenorexum) DL-2-(3-chlórpropylamino)-1-fenylpropán
propylhexedrín (Propylhexedrinum) DL-1-cyklohexyl-2-metylaminopropán
pyrovalerón (Pyrovaleronum) DL-1-1(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidinyl)-1-pentanón
allobarbital (Allobarbitalum) kyselina 5,5-diallylbarbitirová
butobarbital (Butobarbitalum) kyselina 5-butyl-5-etylbarbituroví
sekbutabarbital (Secbutabarbitalum) kyselina 5-etyl-5-(1-metylpropyl)barbiturová
vinylbital (Vinylbitalum) kyselina 5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbiturová;
a soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď je možná existencia takýchto solí.
Príloha č. 5 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Vedenie evidencie zvlášť nebezpečných jedov
Stav zásob ku dňu ................................. druh zvlášť nebezp. jedov ............................................ strana ..................
por. č. záznamu dátum zápisu druh a číslo dokladu príjem výdaj zásoba dodávateľ (názov a sídlo)*) príjemca (názov a sídlo organizácie, meno prijímajúcej osoby) číslo povolenia na zaobchádzanie s jedmi alebo účel, na ktorý bol zvlášť nebezpečný jed vydaný**) poznámka
Príloha č. 6 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Označenie obalov jedov a žieravín
Skupina látok: Označenie:
I. Zvlášť nebezpečné jedy 1. obrazový symbol lebky so skríženými hnátmi
2. nápis „Zvlášť nebezpečný jed! Podlieha evidencii!"
3. názov a koncentrácia jedu (jedov) obsiahnutého (obsiahnutých) v látke alebo prípravku
4. poučenie, akým spôsobom je ohrozené zdravie človeka, napr.: „Nebezpečné výpary!"„Vstrebáva sa kožou!"
5. hmotnosť a objem obsahu
II. Ostatné jedy to isté ako pri zvláššť nebezpečných jedoch, len s tým rozdielom, že nápis znie: „Jed!"
III. Žieraviny 1. obrazový symbol ruky s poleptanými prstami
2. nápis: „Pozor! Žieravina!"
3. názov žieraviny
Príloha č. 7 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na práce s jedmi
Zn.: ............................ V ......................................... dňa .................................... 19......
Záznam o skúške z odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi o skúške z odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi
Prihlášku podala organizácia .....
Meno a priezvisko .....
narodený dňa ..... okres .....
číslo občianskeho preukazu ..... vzdelanie .....
predchádzajúca prax pri zaobchádzaní s jedmi a pracovné zaradenie .....
práca (funkcia), ktorú má vykonávať .....
jedy (skupiny jedov, s ktorými má pracovať .....
Skúška konaná dňa .....
Otázky: ..... hodnotenie .....
Záverečné hodnotenie .....
Členovia skúšobnej komisie: 1. predseda .....
2. člen ..... 3. člen .....
(mená a funkcie)
Osvedčenie vydané dňa ..... pod zn.: .....
Príloha č. 8 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Krajský národný výbor
Krajský hygienik
Zn.: ..... V .....dňa .....19..
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi
Meno a priezvisko .....
narodený dňa ..... v .....okres.....
číslo obč. preukazu.....
vykonal dňa..... úspešne skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi (podľa § 15 až 17 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.).
 
Je odborne spôsobilý na zaobchádzanie s týmito jedmi: .....
Toto osvedčenie platí trvalo.*)
Toto osvedčenie stráca platnosť dňa ..... 19.......*)
L.S.
_____________________________ _____________________________
predseda skúšobnej komisie krajský hygienik
_____________________________
KNV
_____________________________
*) Nehodiace sa prečiarknite.
Príloha č. 9 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Vedenie evidencie omamných látok a psychotropných látok
Poradové číslo dokladu Dátum výdaja (príjmu) Meno a adresa dodávateľa (odberateľa) Názov omamnej - psychotropnej látky (prípravku)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Podľa tohto vzoru sa upravujú knihy na evidenciu o pohybe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov, ktoré ich obsahujú, v organizáciách mimo rámca pôsobnosti ministerstva (vo veterinárnych organizáciách, vo vedeckých, výskumných, výučbových a kontrolných ústavoch, v organizáciách oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť, vo výrobných podnikoch, prípadne v ďalších podnikoch.
Knihy musia byť viazané (šitím) a strany očíslované. Na titulnej strane sa uvedie:
a)
označenie organizácie (pečiatka) s plnou adresou,
b)
deň, ktorým sa záznamy začínajú a končia,
c)
meno, adresa a podpis pracovníka zodpovedného za vedenie evidencie.
Na prvej strane sa uvedie zoznam látok alebo prípravkov s odkazom na stranu, na ktorej sa začínajú záznamy o každej jednotlivej látke alebo prípravku.
Knihy sú osobitne pre omamné a osobitne pre psychotropné látky. Organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť vedú tieto knihy oddelene pre vývoz a dovoz týchto látok. Každá látka a každý prípravok, ktorý je obsahuje, rovnako ako lieková forma musí byť uvedená na osobitnej strane knihy s týmito údajmi:
a)
dátum vývozu alebo dovozu,
b)
množstvo vyvážanej alebo dovážanej látky,
c)
štát a úplné označenie dovozcu alebo vývozcu,
d)
údaje a číslo povolenia (certifikátu) vydaného príslušným orgánom štátu dovozcu a vývozcu.
Príloha č. 10 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Komisia pre preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami
Zn.: ..... V..... dňa ..... 19.....
Záznam o skúške odbornej spôsobilosti na prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami
Prihlášku podala organizácia .....
Meno a priezvisko .....
narodený dňa ..... v ..... okres .....
číslo občianskeho preukazu .....
vzdelanie .....
predchádzajúca prax .....
doterajšie povolanie a postavenie v ňom .....
práca (funkcia), ktorú má vykonávať .....
omamné látky a psychotropné látky alebo prípravky, s ktorými má pracovať .....
Skúška vykonaná dňa .....
Otázky : ..... hodnotenie .....
Záverečné hodnotenie .....
Členovia skúšobnej komisie: ..... 1. predseda .....
2. člen ..... 3. člen .....
(mená a funkcie)
Osvedčenie vydané dňa ..... pod zn.: .....
Príloha č. 11 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.
Krajský národný výbor
Zn.: ..... V ..... dňa ..... 19.....
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami alebo prípravkami
Meno a priezvisko .....
narodený dňa ..... v ..... okres .....
číslo občianskeho preukazu
vykonal dňa .....úspešne skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s omamnými látkami a psychotropnými látkami (podľa § 34 až 36 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb.).
Je odborne spôsobilý na zaobchádzanie s týmito omamnými a psychotropnými látkami: .....
L.S.
predseda skúšobnej komisie vedúci odboru zdrav. KNV
*)
odpadá v závodoch vyrábajúcich zvlášť nebezpečné jedy.
**)
Číslo povolenia na zaobchádzanie s jedmi sa uvádza pri evidencii vo výrobných, dovozných, dodávateľských a obchodných organizáciách, pri evidencii spotreby vnútri organizácie sa uvádza účel, na ktorý bol zvlášť nebezpečný jed vydaný.
1)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu.
2)
§ 21 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
3)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon). Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
4)
Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov.
5)
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona SNR č. 159/1971 Zb. a zákona č. 100/1977 Zb.
Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú druhy rastlín a podmienky ich ochrany.
6)
§ 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
7)
§ 23 ods. 1 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
8)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1987 Zb. o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
9)
ČSN 01 8010.
10)
Napr. prepravné poriadky a podrobnejšie prepravné podmienky železničnej, cestnej, leteckej a vodnej a združenej dopravy a poštový poriadok, zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 122/1979 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.
12)
Toxikologické informačné stredisko, klinika pracovného lekárstva, Bratislava, Limbová 5.
13)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva.
Nariadenie vlády ČSSR č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.
14)
§ 45 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
15)
Smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 17/1970 Vestníka MZ SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, registrované v čiastke 24/1970 Zb.
17)
§ 71 a § 75 ods. 2 a 3 a § 76 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
18)
Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 117/1987 Zb. o starostlivosti o zdravie zvierat.
19)
§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Zb.
20)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1987 Zb. o registrácii hromadne vybraných liečivých prípravkov.
Vyhláška č. 32/1987 Zb.
21)
Zákon č. 20/1966 Zb.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
22)
Tieto plyny sa považujú za zvlášť nebezpečné jedy vtedy, ak sú vyrábané, dodávané a používajú sa na určitý účel. V ostatných prípadoch, najmä ak vznikajú pri výrobe ako nežiadúce znečistenia alebo exhalácie, sa tieto látky nepovažujú za zvlášť nebezpečné jedy v zmysle tohto nariadenia vlády; vzťahujú sa na ne povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, úpravou Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR č. 7/1978 Vestníka MZ SSR o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie, registrovanou v čiastke 20/1978 Zb., v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika SSR č. 7/1985 Vestníka MZ SSR, registrovanej v čiastke 24/1985 Zb., a v § 2 toho nariadenia.
23)
Tieto plyny sa považujú za jedy vtedy, keď sú vyrábané, dodávané a používajú sa na určitý účel. V ostatných prípadoch, najmä ak vznikajú pri výrobe ako nežiadúce znečistenia alebo exhalácie, nepovažujú sa za jedy v zmysle tohto nariadenia vlády; vzťahujú sa na ne povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, úpravou Ministerstva zdravotníctva - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky č. 7/1978 Vestníka MZ SSR - o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie, registrovanou v čiastke č. 20/1978 Zb., v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva SSR - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky č. 7/1985 Vestníka MZ SSR, registrovanej v čiastke č. 24/1985 Zb., a v § 2 tohto nariadenia.
24)
Konope, pokiaľ sú pestované a používané výhradne na priemyselné využitie a pre záhradnícke účely, nie sú posudzované ako omamné látky.