197/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
NAŘIZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 21. listopadu 1988,
kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 ods. 1 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správach:
§ 1
Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Pitra v. r.