196/1988 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
ZÁKON
zo 14. decembra 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 29/1968 Zb., zákonom č. 175/1968 Zb., zákonom č. 156/1969 Zb. a zákonom č. 29/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 21a ods. 1 znie:
„(1)
Najvyšší súd republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ďalších sudcov z povolania.“.
2.
V § 21c ods. 1 druhá veta znie: „Na čele kolegií sú predsedovia kolégií.“,
pripája sa odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak to vyžadujú potreby dozoru nad zákonnosťou rozhodovania súdov, môže predseda najvyššieho súdu republiky prikázať príslušnému kolégiu, aby na výklad určitej otázky alebo súboru otázok zovšeobecnilo poznatky z rozhodovania súdov alebo zaujalo stanovisko k správnemu výkladu zákonov a iných právnych predpisov.“.
3.
V § 21d ods. 1 prvá veta znie: „Plénum najvyššieho súdu republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ostatných sudcov z povolania.“.
4.
§ 21e ods. 2 znie:
„(2)
Podpredseda najvyššieho súdu republiky zastupuje predsedu najvyššieho súdu republiky spôsobom ustanoveným v rokovacom poriadku najvyššieho súdu republiky.“.
5.
§ 25 znie:
㤠25
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ďalších sudcov z povolania.“.
6.
V § 28 ods. 1 druhá veta znie: „Na čele kolégií sú predsedovia kolégií.“,
pripája sa odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak to vyžadujú potreby dozoru nad zákonnosťou rozhodovania súdov, môže predseda Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky prikázať príslušnému kolégiu, aby na výklad určitej otázky alebo súboru otázok zovšeobecnilo poznatky z rozhodovania súdov alebo zaujalo stanovisko k správnemu výkladu zákonov a iných právnych predpisov.“.
7.
V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky tvoria predseda, podpredseda a ostatní sudcovia z povolania Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky.“.
8.
V § 44 sa vypúšťa odsek 2, odsek 3 znie: „(3) Predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu republiky volí národná rada zo sudcov zvolených pre tento súd.“,
odsek 4 znie:
„(4)
Predsedov kolégií a predsedov senátov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky, ako aj predsedov kolégií a predsedov senátov najvyšších súdov republík ustanovujú predsedovia príslušného súdu zo sudcov zvolených pre tento súd; ak ide o vojenských sudcov, robia tak na návrh ministra národnej obrany.“.
9.
V § 44a ods. 2 sa slovo „až“ nahrádza slovom „a“.
Čl. II
Sudcom Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcom najvyšších súdov republík, ktorí sú vo funkcii námestníkov predsedov týchto súdov, zanikajú funkcie námestníkov predsedov súdov dňom účinnosti tohto zákona. Ustanovenie § 71 ods. 5 sa vzťahuje aj na týchto sudcov.
Čl. III
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákona č. 147/1969 Zb. sa mení takto: V § 33 ods. 2 druhá veta znie: „Generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch zastupuje hlavný vojenský prokurátor.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.