196/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1991 do 24.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
ZÁKON
zo 14. decembra 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení zákona č. 147/1969 Zb. sa mení takto: V § 33 ods. 2 druhá veta znie: „Generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky pri plnení úloh v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch zastupuje hlavný vojenský prokurátor.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.