Predpis bol zrušený predpisom 296/1990 Zb.

193/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 18.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 13. decembra 1988,
ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky, v znení ústavného zákona č. 42/1988 Zb., sa mení takto:
V čl. 2 ods. 1 zostávajúca časť vety za slovom „republiky“ znie: „pre tvorbu sociálno-ekonomickej stratégie a národohospodárske plánovanie“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.