191/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 10. októbra 1988
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
Dňa 25. júna 1984 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 6. júla 1987.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Argentínskej republiky,
vedené prianím rozšíriť vzájomnú spoluprácu na veterinárnom úseku a uľahčiť vzájomnú výmenu živých zvierat a výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu, ako aj podporovať výmenu poznatkov vo veterinárnej vede a praxi,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:
Článok 1
Zmluvné strany
a)
budú uľahčovať dovoz, vývoz a prevoz živých zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu medzi oboma štátmi,
b)
budú spolupracovať pri ochrane svojich štátov pred zavlečením nákaz zvierat.
Článok 2
1. Príslušné orgány zmluvných strán
a)
si budú pravidelne vymieňať správy o nákazách zvierat, vyskytujúcich sa na území ich štátov,
b)
v prípade nového výskytu nákazy upovedomia krátkou cestou príslušné orgány druhej zmluvnej strany o jej vzniku, mieste výskytu, priebehu a o opatreniach prijatých na jej kontrolu a zdolanie.
2.
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa týka nákaz zahrnutých v liste A, B a C Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE), ustanovenie odseku 1 písm. b) sa týka nákaz zahrnutých v liste A OIE.
3.
Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať informácie o zdravotnej problematike z veterinárneho úseku, o ktoré sa zaujímajú.
Článok 3
Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať a uľahčovať spoluprácu príslušných orgánov a organizácií na veterinárnom úseku, ktorá sa bude uskutočňovať najmä cestou
a)
výmeny informácií o vyšetrovacích metódach používaných na diagnostiku nákaz zvierat a pri kontrole zdravotnej nezávadnosti výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu,
b)
výmeny veterinárnych odborníkov za účelom spresňovania nákazovej situácie na území štátu druhej zmluvnej strany, zavádzania nových diagnostických metód a sledovanie vedecko - technického pokroku na veterinárnom úseku,
c)
vzájomného zasielania informácií o organizácii veterinárnej starostlivosti, ako aj právnych predpisov a inštrukcií vydaných na veterinárnom úseku.
Článok 4
Finančné otázky spojené s vykonávaním článku 3 tejto Dohody sa budú riešiť a plánovať po vzájomnej dohode príslušných orgánov zmluvných strán.
Článok 5
Príslušné orgány zmluvných strán budú v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto Dohody v priamom styku.
Článok 6
Príslušné orgány zmluvných strán dohodnú na vykonanie tejto Dohody dojednanie, v ktorom ustanovia najmä veterinárne zdravotné podmienky, ktorými sa budú spravovať dovozy živých zvierat, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany, a hraničné priechody a iné miesta, na ktorých sa budú vykonávať veterinárne kontroly tohto tovaru.
Článok 7
Sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade a vykonávaní tejto Dohody, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
Článok 8
Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie diplomatickou cestou najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúcej doby jej platnosti.
Článok 9
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Dané v Buenos Aires 25. júna 1984 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu
Argentínskej republiky:

Dante Caputo v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.