180/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1988 do 31.07.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 11. novembra 1988,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9/1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 44 ods. 2 zákona č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení zákona č. 117/1983 Zb.:
Čl.I
Vyhláška č. 9/1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla sa mení a dopĺňa takto:
1.
Názov vyhlášky znie: „o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru“.
2.
V § 1 sa vypúšťajú slová: „do 512 KB operačnej pamäti“.
3.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Sadzba cla pri tovare patriacom do položiek colného sadzobníka neobchodného tovaru (príloha vyhlášky č. 10/1988 Zb.) položka 4 a) až 4 c) - motorové vozidlá, položka 11 a) a 11 b) - videorekordéry a videoprehrávače, položka 12 - videokamery na farebný záznam, položka 14 a) až 14 e) prístroje zvukovej a reprodukčnej techniky sa znižuje o 50 %.“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
Colné úľavy podľa tejto vyhlášky sa poskytujú len na tovar dovážaný v primeranom množstve podľa predpisov o neobchodných dovozoch vecí.1)
5.
Ustanovenie § 4 sa vypúšťa.“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.
Minister:
Ing. Štěrba v. r.
1)
Vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších predpisov.".