175/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ZÁKON
z 8. novembra 1988,
ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. II
V § 2 ods. 1 zákona č. 41/1953 Zb. v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 25/1961 Zb. sa vypúšťa text za slovami „československá koruna (Kčs)“ a čiarka za týmito slovami sa nahrádza bodkou.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.