169/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 9. novembra 1988
o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo - poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch, podpísanou vo Varšave 10. decembra 1986.
§ 2
Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.