165/1988 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
z 30. septembra 1988,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti sa mení takto:
1.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za niektoré protetické práce v starostlivosti o chrup“.
2.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
V starostlivosti o chrup je chorý povinný dodať drahý kov obsahujúci zlato potrebný na zhotovenie protetického výrobku alebo uhradiť hodnotu zlata obsiahnutého v dentálnej zliatine a uhradiť náklady spojené s pozlátením alebo iným pokovovaním.
(2)
Chorý, ktorého zdravotný stav vyžaduje zhotovenie protetického výrobku z dentálnej zliatiny obsahujúcej zlato, hradí hodnotu zlata obsiahnutého v dentálnej zliatine vo výške veľkoobchodnej ceny účtovanej zdravotníckej organizácii.1) Zdravotný stav v tomto prípade odborne posúdi vedúci lekár stomatologického oddelenia nemocnice s poliklinikou v spolupráci s okresným, krajským, prípadne hlavným odborníkom pre odbor stomatológie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.
Ministerka:

MUDr. Tökölyová v. r.
1)
Výmer Štátneho cenového úradu č. 161 298/68.