161/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.10.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 13. septembra 1988
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Dňa 13. mája 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 28. júla 1988. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky z 27. marca 1957.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
v záujme upevňovania a rozvíjania tradičného priateľstva medzi ľudom oboch krajín a ďalšieho rozširovania a rozvoja výmen a spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,
vychádzajúc zo skúseností získaných pri vykonávaní Dohovoru o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky podpísaného v Pekingu 27. marca 1957,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú spolupracovať a vzájomne si vymieňať skúsenosti najmä v oblasti liečenia, prevencie, hygienickej a protiepidemickej služby, potláčania prenosných chorôb včítane AIDS, ako aj organizácie a riadenia zdravotníctva. Zmluvné strany budú tiež spolupracovať v oblasti ďalšieho vzdelávania lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov.
Článok 2
Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať materiály spoločného záujmu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ako aj odborné lekárske časopisy a budú sa vzájomne informovať o svojich vnútroštátnych predpisoch upravujúcich oblasť zdravotníctva.
Článok 3
Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o plánoch lekárskych vedeckých kolokvií, konferencií a sympózií s medzinárodnou účasťou a ďalších akciách usporadúvaných na územiach štátov zmluvných strán týkajúcich sa zdravotníctva a lekárskych vied.
Článok 4
Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať delegácie, študijné skupiny a stážistov na návštevu a študijný pobyt s cieľom rokovať o spolupráci, výmene skúseností a zdokonaľovaní znalostí podľa tejto Dohody.
Článok 5
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi vysokými školami pripravujúcimi lekárov, lekárskymi výskumnými ústavmi a zdravotníckymi organizáciami.
Článok 6
Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať a úzko spolupracovať v oblastiach zodpovedajúcich záujmom oboch štátov vo Svetovej zdravotníckej organizácii, v ďalších príslušných medzinárodných organizáciách a na zdravotníckych zasadaniach s medzinárodnou účasťou.
Článok 7
Vykonávanie tejto Dohody sa bude finančne zabezpečovať podľa týchto podmienok:
1.
Náklady za materiály vymenené podľa článku 2 tejto Dohody uhradí zmluvná strana, ktorá ich poskytne;
2.
Vedcom a expertom vysielaným podľa článkov 4 a 5 tejto Dohody uhradí náklady na dopravu do štátu druhej zmluvnej strany a späť vysielajúca zmluvná strana. Počas pobytu v štáte prijímajúcej zmluvnej strany im táto zmluvná strana uhradí výdavky za stravu, ubytovanie, vnútroštátnu dopravu a lekársku starostlivosť v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu a poskytne im vreckové;
3.
Pacientom, ktorým sa poskytne špeciálna liečba v štáte druhej zmluvnej strany, uhradí všetky potrebné náklady vysielajúca zmluvná strana.
Článok 8
Zmluvné strany budú dojednávať dvojročné vykonávacie plány spolupráce v zdravotníctve, ktoré budú obsahovať finančné a organizačné podmienky tejto spolupráce, ako aj jej konkrétny rozsah.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán a bude platiť päť rokov. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov pred ukončením platnosti tejto Dohody písomne neupovedomí druhú zmluvnú stranu o skončení jej platnosti, bude sa doba platnosti Dohody predlžovať mlčky vždy o ďalších päť rokov.
Nadobudnutím platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohovor o zdravotníckej spolupráci medzi vládou Československej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky podpísaný v Pekingu 27. marca 1957.
Článok 10
Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať len na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
Dané v Prahe 13. mája 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a čínskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:

J. Prokopec v. r.

Za vládu
Čínskej ľudovej republiky:

Čchen Minžang v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.