16/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 29. októbra 1987
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky
Dňa 2. októbra 1986 bola v Nairobi podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Keňskej republiky
vedené prianím rozvíjať styky a spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva a zdravotníctva,
presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, zdravotníctva a športu.
Článok 2
Zmluvné strany budú uľahčovať podľa svojich možností štúdium dejepisu, kultúry a zemepisu druhého štátu na svojich školách, ako aj štúdium týchto odborov vo výskumných ústavoch. Budú dbať na to, aby sa v učebniciach a školských osnovách šírili objektívne informácie o umení, kultúre, literatúre, jazyku, dejinách a zemepise druhého štátu.
Článok 3
Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom na štúdium na svojich vysokých školách a v iných vzdelávacích zariadeniach.
Článok 4
Zmluvné strany preskúmajú otázky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní, diplomov a vedeckých hodností udeľovaných podľa vnútroštátnych predpisov druhého štátu. Ak to uznajú za nevyhnutné, dojednajú o tom osobitnú dohodu.
Článok 5
Zmluvné strany budú uľahčovať v rámci predpisov platných v ich štátoch občanom druhého štátu plnenie ich úloh vykonávaných podľa tejto Dohody. Občania štátu vysielajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy prijímajúcej zmluvnej strany.
Článok 6
Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité obdobie programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj finančné podmienky.
Článok 7
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom písomného oznámenia o tomto schválení oboma zmluvnými stranami.
Článok 8
Táto Dohoda sa dojednáva na dobu 5 rokov a potom bude automaticky predlžovaná vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.
Dané v Nairobi 2. októbra 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:

M. Dudáš v. r.

Za vládu
Keňskej republiky:

B. A. Kiplagat v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.