147/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ústrednej rady odborov
zo 6. septembra 1988
o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb.
Ústredná rada odborov ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí podľa § 9, § 51 ods. 2 a § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb. a podľa § 36 ods. 2zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 57/1984 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Prechodný pobyt dieťaťa v zahraničí z dôvodu rekreácie
(K § 20 ods. 2 a § 25 zákona)
Rekreáciou dieťaťa v zahraničí sa rozumie jeho prechodný pobyt mimo územia Československej socialistickej republiky, ktorý netrvá dlhšie ako tri po sebe idúce celé kalendárne mesiace; pobyt dieťaťa mimo územia Československej socialistickej republiky trvajúci neprerušene dlhšie sa nepovažuje za rekreáciu začínajúc štvrtým celým kalendárnym mesiacom stráveným v zahraničí.“.
2.
§ 12 znie:
㤠12
K výplate prídavkov na deti
(K § 27 ods. 2 zákona)
(1)
Dieťa je v plnom priamom zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo o mládež vtedy, ak mu tento ústav (zariadenie) poskytuje stravovanie, ubytovanie aj ošatenie.
(2)
Za plné priame zaopatrenie dieťaťa podľa § 27 ods. 2 zákona sa však nepovažuje denný alebo týždenný pobyt dieťaťa v ústave (zariadení) pre starostlivosť o deti alebo o mládež.“.
3.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Prídavky sa priznajú, ak sú inak splnené ustanovené podmienky, aj na dieťa, ktoré pracovník prevzal do svojej starostlivosti z ústavu alebo zariadenia za účelom neskoršieho osvojenia.1)
(2)
Ak nejde o prípad uvedený v odseku 1, priznajú sa prídavky, ak sú inak splnené ustanovené podmienky, aj na dieťa, ktoré má pracovník alebo jeho manžel v trvalej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov za predpokladu, že na toto dieťa nemožno prídavky priznať z poistenia (zabezpečenia) nikoho iného.“.
4.
V § 14 sa vypúšťa ustanovenie písmena b).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.
Predseda:

Zavadil v. r.