135/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. júna 1988
o Protokole o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
Dňa 11. apríla 1988 bol v Moskve podpísaný Protokol o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík. Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 8 dňom podpisu.
České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
PROTOKOL
o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc zo zásad Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. 5. 1970,
riadiac sa uzneseniami zjazdov Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Sovietskeho zväzu,
opierajúc sa o dosiahnuté úspechy a skúsenosti z rozvoja spolupráce v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi oboma štátmi,
prikladajúc veľký význam ďalšiemu zbližovaniu a vzájomnému obohacovaniu kultúr národov Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík,
usilujúc sa o ďalšie zvyšovanie efektívnosti kultúrnych, vedeckých a školských stykov a sústavné zdokonaľovanie spolupráce medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, spoločenskými organizáciami a tvorivými zväzmi, rozširovanie vzájomnej výmeny skúseností v kultúrnej výstavbe a tiež o zavádzanie nových a rozvíjanie existujúcich foriem kultúrnych, školských a vedeckých výmen,
v súlade s Dohodou medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 28. 2. 1972
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu komisiu pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík (ďalej len „komisia“).
Článok 2
Komisia:
1.
Pravidelne si vymieňa informácie o rozvoji kultúry, školstva a vedy v oboch štátoch v súlade s uzneseniami zjazdov Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a o úlohách, ktoré z nich vyplývajú, v záujme ďalšieho zdokonaľovania vzťahov medzi oboma štátmi v oblasti kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce.
2.
Skúma stav a perspektívy rozvoja vzťahov medzi oboma štátmi v oblasti kultúry, školstva a vedy, stykov a spolupráce medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, spoločenskými organizáciami a tvorivými zväzmi, ktoré sa podieľajú na realizácii plánov kultúrnych, školských a vedeckých výmen medzi oboma štátmi. Vypracúva odporúčania a návrhy opatrení za účelom plnenia dohôd medzi oboma štátmi v príslušných oblastiach a predkladá príslušným štátnym orgánom a inštitúciám, spoločenským organizáciám a tvorivým zväzom návrhy na ďalšie zdokonaľovanie kultúrnych, školských a vedeckých výmen s cieľom zvýšiť ich efektívnosť.
3.
Poskytuje nevyhnutnú pomoc pri príprave a realizácii najdôležitejších akcií, napomáha rozvoj priamych stykov medzi kultúrnymi, školskými a vedeckými inštitúciami oboch štátov, zjednotenie úsilia pri spoločnom rozpracovaní súčasných vedecko-teoretických a praktických problémov kultúrnej výstavby, prispieva k rozširovaniu kontaktov medzi pracovníkmi kultúry a umenia, školstva a vedy a k ďalšiemu rozvoju spolupráce pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie vedeckých kádrov a odborníkov, tvorivých pracovníkov, najmä tvorivej a vedeckej mládeže.
4.
Prispieva k širokému využívaniu hromadných oznamovacích prostriedkov na propagáciu úspechov dosiahnutých oboma štátmi pri výstavbe socializmu, najmä v oblasti kultúry, školstva a vedy s cieľom ďalej upevňovať bratské priateľstvo medzi oboma štátmi a ich ľudom a internacionálnu výchovu občanov oboch štátov.
5.
Pomáha príslušným štátnym orgánom a inštitúciám, spoločenským organizáciám a tvorivým zväzom oboch štátov v ich práci zameranej na ďalšie zdokonaľovanie foriem a metód spolupráce so socialistickými štátmi v oblasti kultúrnych, školských a vedeckých výmen.
6.
Vymieňa si skúsenosti z kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce s tretími štátmi a vypracúva odporúčania týkajúce sa usporadúvania spoločných akcií v týchto štátoch.
7.
Pravidelne kontroluje plnenie prijatých odporúčaní týkajúcich sa rozvoja a zdokonaľovania kultúrnych, školských a vedeckých výmen.
Článok 3
Komisia sa skladá z československej a sovietskej časti. Každá zmluvná strana vymenúva predsedu, podpredsedu, členov a zodpovedného tajomníka svojej časti komisie.
Predsedovia sa budú diplomatickou cestou informovať o zložení svojich častí komisie, ako aj o zmenách v jej zložení.
Článok 4
Komisia zasadá minimálne raz za dva roky. Zasadania komisie sa konajú striedavo na území oboch štátov. Program riadneho zasadania komisie je určený na jej predchádzajúcom zasadaní. Zmeny v dohodnutom programe sa môžu uskutočniť po vzájomnej dohode predsedov oboch častí komisie.
Na príprave zasadania komisie alebo na jeho priebehu sa môžu zúčastňovať zástupcovia zainteresovaných štátnych orgánov a inštitúcií, spoločenských organizácií a tvorivých zväzov, ktorí nie sú členmi komisie.
Článok 5
Odporúčania komisie sa prijímajú so súhlasom oboch jej častí a zapisujú sa do protokolu vyhotoveného v českom alebo v slovenskom a ruskom jazyku, ktorý podpisujú predsedovia oboch častí komisie. Kópia protokolu sa zašle príslušným štátnym orgánom a inštitúciám, spoločenským organizáciám a tvorivým zväzom oboch štátov.
Článok 6
Výdavky súvisiace s prípravou a uskutočnením zasadania komisie, včítane ubytovania, stravy a dopravy, uhrádza prijímajúca strana. Výdavky súvisiace s cestou účastníkov do miesta konania zasadania a späť uhrádza vysielajúca strana.
Článok 7
Ustanovenia tohto Protokolu sa môžu zmeniť alebo doplniť na základe vzájomného písomného súhlasu zmluvných strán.
Článok 8
Tento Protokol sa uzaviera na neurčitú dobu a nadobudne platnosť dňom podpisu. Jeho platnosť sa skončí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jeho platnosť.
Dané v Moskve 11. apríla 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Eduard Ševardnadze v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.