132/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 17. srpna 1988
o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví:
§ 1
Archivní soubor Archiv České koruny se prohlašuje za národní kulturní památku.
§ 2
Archiv České koruny tvoří 2525 archiválií, které dokumentují českou státnost od doby vlády přemyslovské dynastie. Inventární seznam archiválií je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze, který Archiv České koruny spravuje.
§ 3
Z Archivu České koruny, který má nenahraditelný kulturní význam a který je nutno zachovat pro budoucí generace, nelze oddělovat jeho jednotlivé součásti.
§ 4
Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Adamec v. r.