131/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.08.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 8. července 1988,
kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, se mění takto:
1.
V § 58 odst. 1 se vypouštějí slova „za některé protetické práce v péči o chrup“.
2.
§ 59 zní:
㤠59
(1)
V péči o chrup je nemocný povinen dodat drahý kov obsahující zlato potřebný ke zhotovení protetického výrobku nebo uhradit hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině a uhradit náklady spojené se zlacením nebo jiným pokovením.
(2)
Nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje zhotovení protetického výrobku z dentální slitiny obsahující zlato, hradí hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině ve výši velkoobchodní ceny účtované zdravotnické organizaci.1) Odborné posouzení zdravotního stavu přísluší v těchto případech vedoucímu lékaři stomatologického oddělení nemocnice s poliklinikou ve spolupráci s příslušným odborníkem pro obor stomatologie.2)“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.
1)
Výměr Státního cenového úřadu čj. 161 298/68.
2)
Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 8/1982 Věst. MZ ČSR o odborném řízení zdravotnických služeb (reg. v částce 16/1982 Sb.).