126/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb v zákone č. 102/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím
1.
V čl. I bod 5 § 7 ods. 2 písm. b) v českom a slovenskom znení Zbierky zákonov má byť namiesto „... v § 8 ods. 4 prvá veta;“ správne uvedené „... v § 8 ods. 3 prvá veta;“.
2.
V čl. I bod 19 § 19 ods. 2 v českom a slovenskom znení Zbierky zákonov má byť namiesto „... ustanovenia § 8 ods. 2 a 4.“ správne uvedené „... ustanovenia § 8 ods. 2 až 4.“.
Redakcia