116/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
České národní rady
ze dne 28. června 1988,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 3 včetně nadpisu zní:
㤠3
Jednotná socialistická obchodní politika
Ve vnitrním obchodě se uplatňuje jednotná socialistická obchodní politika, jejíž zásady určuje ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky (dále jen “ministerstvo obchodu a cestovního ruchu„) ve spolupráci s Českým svazem spotřebních družstev, ostatními ústředními orgány, v jejichž působností jsou organizace provozující obchodní činnost, a krajskými národními výbory.“.
2.
V § 6 se vypouští druhá věta.
3.
V § 7 odst. 1 se slovo „restauračního“ nahrazuje slovem „veřejného“.
4.
V § 11 se slovo „restauračního“ nahrazuje slovem „veřejného“.
5.
V § 12 se vypouštějí slova „a zásady pro plánování a výstavbu prodejen nebo provozoven“.
6.
§ 13 odst. 1 písm. a) zní:
„a)
organizace, které mají obchodní činnost stanovenou jako předmět své činnosti nebo které ji mohou provozovat v rámci předmětu své činnosti,2a)“.
7.
§ 14 zní:
㤠14
(1)
Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu uděluje povolení k provozování služeb cestovních kanceláří.
(2)
Nejde-li o případ uvedený v odstavci 1, uděluje povolení k provozování obchodní činnosti místní národní výbor, v jehož územním obvodu bude obchodní činnost provozována.“.
8.
§ 15 zní:
㤠15
V zakládací listině, stanovách, ve statutu nebo v jiném aktu může být provozování služeb cestovních kanceláří jako předmět činnosti uvedeno jen na základě povolení uděleného ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, pokud je toto povolení podle tohoto zákona třeba.“.
9.
§ 16 až 18 se vypouštějí.
10.
V § 19 odst. 2 v písmenu a) se vypouští slovo „likvidací“.
V písmenu d) se vypouští text uvedený v závorce.
11.
V § 20 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a)
provozovat obchodní činnost v souladu se zásadami jednotné socialistické obchodní politiky,
b)
dodržovat základní rozsah obchodní činnosti a zabezpečovat rovnoměrné uspokojování potřeb občanů a za tím účelem požadovat od dodavatelských organizací dostatečné množství zboží v potřebném sortimentu a v různých cenových polohách,“.
Písmeno c) se vypouští a dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
Písmeno e) se vypouští.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e) a slovo „restauračního“ se nahrazuje slovem „veřejného“.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena f) a g).
12.
§ 21 odst. 2 zní:
„(2)
Prodejní doba se stanoví, popřípadě mění ve shodě se společenským zájmem tak, aby občané měli možnost obstarat nákupy a služby v mimopracovní době a aby organizace provozující obchodní činnost účelně a hospodárně uspokojovala jejich potřeby na vnitřním trhu.“.
13.
§ 22 odst. 1 písm. c) zní:
„c)
úmrtí pracovníka nebo poskytnutí pracovního volna v souvislosti s jeho náhlým onemocněním nebo úrazem, popřípadě v souvislosti s náhlým onemocněním nebo úrazem jeho rodinného příslušníka, nebo má-li pracovník nárok na pracovní volno pro překážky v práci z důvodů obecného zájmu nebo pro důležité osobní překážky v práci,3a) jde-li o prodejnu nebo provozovnu s jedním pracovníkem,“.
14.
V § 25 úvodní věta zní: „Občan, kterému bylo uděleno povolení podle § 24“.
15.
V § 29 odst. 2 se slova „Ministerstvo obchodu“ nahrazují slovy „Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu“ a slova „které řídí organizace“ se nahrazují slovy „v jejichž působnosti jsou organizace“.
16.
V části třetí se nadpis oddílu 1 upravuje takto: „Odvětvové řízení vnitřního obchodu a cestovního ruch u“.
17.
V § 30 v odstavci 1 v úvodní větě se slova „Ministerstvo obchodu“ nahrazují slovy „Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu“ a slova „spolupráci v jimi řízených organizacích, pokud“ se nahrazují slovy „spolupráci v organizacích, které jsou v jejich působnosti, a“.
V odstavci 1 písmena a), b), c) a d) znějí:
,,a) zabezpečovat jednotná ekonomická pravidla ve vnitřním obchodě s přihlédnutím ke zvláštnostem družstevního obchodu, veřejného stravování a cestovního ruchu,
b)
podporovat vytvářením vhodných podmínek socialistickou podnikavost, rozvíjení hospodářské soutěže a zabezpečovat jednotné zásady ochrany zájmů občanů na vnitřním trhu,
c)
přispívat k rozvoji odvětví vnitřního obchodu a cestovního ruchu vhodnou vědeckotechnickou a investiční politikou,
d)
provádět soustavnou analýzu vývoje odvětví vnitřního obchodu a cestovního ruchu,„.
Odstavec 2 zní:
(2) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu koordinuje zabezpečování úkolů uvedených v odstavci 1.„.
V odstavci 3 se slova “Jednotné zásady„ nahrazují slovem “Zásady„.
18.
§ 31 odst. 1 písm. a) zní:
,,a) ministerstvo obchodu a cestovního ruchu jako ústřední orgán státní správy pro vnitřní obchod a pro cestovní ruch,“.
19.
V § 32 v nadpisu pod paragrafem a v úvodní větě se slova „Ministerstvo obchodu“ nahrazují slovy „Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu“.
Písmena b) a c) znějí:
,,b) určuje ve spolupráci s Českým svazem spotřebních družstev, ostatními ústředními orgány, v jejichž působnosti jsou organizace provozující obchodní činnost, a krajskými národními výbory zásady jednotné socialistické obchodní politiky, koncepci rozvoje odvětví vnitřního obchodu a cestovního ruchu, činí zásadní opatření k zabezpečení řádného a plynulého zásobování občanů a ochrany jejich zájmů ve vnitřním obchodě a cestovním ruchu, opatření ke zlepšení poskytovaných služeb ve vnitřním obchodě, včetně usměrňování prodeje zboží, jakož i opatření v cestovním ruchu,
c)
podílí se na tvorbě státního plánu hospodářského a sociálního rozvoje za odvětví vnitřního obchodu a cestovního ruchu,„.
Písmeno d) se vypouští.
V písmenu e), které se označuje jako písmeno d), se vypouštějí slova “a řídí výzkum'„ a za slova “ve vnitřním obchodě„ se připojují slova “a cestovním ruchu,„.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
20.
§ 33 včetně nadpisu zní:
Ҥ 33
Národní výbory
(1)
Národní výbory v rámci své územní působnosti
a)
ve spolupráci s organizacemi provozujícími obchodní činnost sledují a hodnotí úroveň uspokojování potřeb občanů vytvářejí podmínky a navrhují nebo samy provádějí potřebná opatření k zajištění řádného a plynulého zásobování občanů a poskytování služeb,
b)
ve spolupráci s organizacemi provozujícími obchodní činnost vypracovávají koncepci rozvoje sítě vnitřního obchodu, veřejného stravování, cestovního ruchu a kontrolují její realizaci,
c)
vykonávají státní obchodní dozor,
d)
plní další úkoly ve vnitřním obchodě a cestovním ruchu vyplývající z tohoto zákona a zvláštních předpisů.
(2)
Místní národní výbory vedle působnosti uvedené v odstavci 1 dále
a)
stanoví, popřípadě mění prodejní dobu v prodejnách nebo provozovnách,
b)
projednávají přechodné uzavírání prodejen nebo provozoven a udělují k němu souhlas,
c)
povolují občanům prodej vlastních po domácku vyráběných nebo zpracovaných výrobků (§ 24 odst. 1),
d)
určují tržiště, popřípadě jiná místa pro prodej zboží občany a vydávají tržní řád,
e)
udělují povolení organizacím k provozování obchodní činnosti (§ 14 odst. 2),
f)
projednávají přestupky podle tohoto zákona,
g)
dávají souhlas k rozmístění prodejen nebo provozoven, k zahájení, ukončení, omezení nebo zrušení jejich činnosti tak, aby bylo zabezpečeno účelné a hospodárné uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu,
h)
mohou zřizovat spotřebitelské rady.„.
21.
§ 34 až 36 se vypouštějí.
22.
V § 37 v odstavci 1 se slova “ministerstvo obchodu„ nahrazují slovy “ministerstvo obchodu a cestovního ruchu„.
V odstavci 2 se vypouští věta za středníkem.
V odstavci 3 se vypouštějí slova “popřípadě podle povahy věci orgán, který jí řídí,„.
23.
V § 39 se slovo “zřizují„ nahrazuje slovy “mohou zřizovat„.
24.
§ 40 se vypouští.
25.
V § 46 odst. 1 úvodní věta zní: “Okresní národní výbor, městský národní výbor nebo místní národní výbor ve střediskové obci může za nedostatky zjištěné orgány státního obchodního dozoru uložit pokutu až do výše 50 000 Kčs organizaci, která„.
V písmenu a) se vypouštějí slova “pokutu až do výše 100 000 Kčs,„.
V písmenu b) se vypouštějí slova “pokutu až do výše 300 000 Kčs,„.
Písmeno c) se vypouští.
26.
V § 55 odst. 2 se slova “ministerstvo obchodu„ nahrazují slovy “ministerstvo obchodu a cestovního ruchu„.
27.
Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:
Ҥ 55a
Na řízení o udělení souhlasu místního národního výboru k přechodnému uzavření prodejny nebo provozovny z důvodů přejímky zboží se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.15)„.
28.
V § 56 se slova “Ministerstvo obchodu„ nahrazují slovy “Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu„ a § 18 se vypouští.
Čl. II
Organizace, které oprávněně provozují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona služby cestovních kanceláří, jsou oprávněny je provozovat ve stejném rozsahu i nadále jen, pokud tuto skutečnost oznámí do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ministerstvu obchodu a cestovního ruchu; neučiní-li tak, považují se za neoprávněné provozovatele.
Čl. III
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Kempný v. r.

Adamec v. r.
2a)
§ 18a odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.
3a)
§ 21 a 27 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
15)
Zákon č. 71/1967 Sb„ o správním řízení (správní řád).