113/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.06.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1. v zákone č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla, v slovenskom vydaní;
2. vo vyhláške Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou, v slovenskom vydaní
1.
Nadpis § 10 má správne znieť: „Povinnosti orgánov obstarávajúcich územnoplánovaciu dokumentáciu“. V § 10 ods. 1 a 2 majú byť namiesto slov „Orgán vyhotovujúci územnoplánovaciu dokumentáciu“ správne uvedené slová „Orgán obstarávajúci územnoplánovaciu dokumentáciu“.
2.
V čiastke 11/1988 Zbierky zákonov má číslo vyhlášky na titulnej strane 261 správne byť „65“.
Redakcia