108/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23. júna 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 včítane nadpisu znie:
㤠3
Jednotná socialistická obchodná politika
Vo vnútornom obchode sa uplatňuje jednotná socialistická obchodná politika, ktorej zásady určuje Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo obchodu a cestovného ruchu") v spolupráci so Slovenským zväzom spotrebných družstiev, ostatnými ústrednými orgánmi, v pôsobnosti ktorých sú organizácie vykonávajúce obchodnú činnosť, a krajskými národnými výbormi.“.
2.
V § 6 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 7 ods. 1 sa slovo „reštauračného“ nahrádza slovom „verejného“.
4.
V § 11 sa slovo „reštauračného“ nahrádza slovom „verejného“.
5.
V § 12 sa vypúšťajú slová „a zásady plánovania a výstavby predajní alebo prevádzkární“.
6.
§ 13 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
organizácie, ktoré majú obchodnú činnosť určenú ako predmet svojej činnosti alebo ktoré ju môžu vykonávať v rámci predmetu svojej činnosti,2a)“.
7.
§ 14 a 15 znejú:
㤠14
(1)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu udeľuje povolenie na vykonávanie služieb cestovných kancelárií.
(2)
Ak nejde o prípad uvedený v odseku 1, udeľuje povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého sa bude obchodná činnosť vykonávať.
§ 15
V zakladacej listine, v stanovách, v štatúte alebo v inom akte môže byť vykonávanie služieb cestovných kancelárií ako predmet činnosti uvedené len na základe povolenia udeleného ministerstvom obchodu a cestovného ruchu, ak je takéto povolenie podľa tohto zákona potrebné.“.
8.
§ 16 až 18 sa vypúšťajú.
9.
V § 19 ods. 2
v písmene a) sa vypúšťa slovo „likvidáciou",
v písmene d) sa vypúšťa text uvedený v zátvorke.
10.
V § 20 ods. 1
písmená a) a b) znejú:
a) vykonávať obchodnú činnosť v súlade so zásadami jednotnej socialistickej obchodnej politiky,
b)
dodržiavať základný rozsah obchodnej činnosti a zabezpečovať rovnomerné uspokojovanie potrieb občanov a na tento účel požadovať od dodávateľských organizácií dostatočné množstvo tovaru v potrebnom sortimente a v rôznych cenových polohách,",
písmeno c) sa vypúšťa a doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c),
písmeno e) sa vypúšťa,
doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d),
doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e) a slovo „reštauračného" sa nahrádza slovom „verejného",
doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená f) a g).
11.
§ 21 ods. 2 znie:
„(2)
Čas predaja sa určuje, prípadne mení v súlade so spoločenským záujmom tak, aby občania mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom čase a aby organizácia vykonávajúca obchodnú činnosť účelne a hospodárne uspokojovala ich potreby na vnútornom trhu.“.
12.
§ 22 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s jeho náhlym ochorením alebo úrazom, prípadne v súvislosti s náhlym ochorením alebo úrazom jeho rodinného príslušníka, alebo ak má pracovník nárok na pracovné voľno pre prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky v práci,3a) ak ide o predajňu alebo prevádzkáreň s jedným pracovníkom,“.
13.
V § 25 úvodná veta znie:
„Občan, ktorému bolo udelené povolenie podľa § 24“.
14.
V § 29 ods. 2 sa slová „Ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu" a slová „ktoré riadia organizácie" sa nahrádzajú slovami „v pôsobnosti ktorých sú organizácie".
15.
V tretej časti sa nadpis 1. oddielu upravuje takto:
„Odvetvové riadenie vnútorného obchodu a cestovného ruchu“.
16.
V § 30
v odseku 1 v úvodnej vete sa slová „Ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu" a slová „spolupráci v nimi riadených organizáciách, ak" sa nahrádzajú slovami „spolupráci v organizáciách, ktoré sú v ich pôsobnosti, a",
v odseku 1 písmená a), b), c) a d) znejú:
a) zabezpečovať jednotné ekonomické pravidlá vo vnútornom obchode s prihliadnutím na osobitosti družstevného obchodu, verejného stravovania a cestovného ruchu,
b)
podporovať vytváraním vhodných podmienok socialistickú podnikavosť, rozvíjanie hospodárskej súťaže a zabezpečovať jednotné zásady ochrany záujmov občanov na vnútornom trhu,
c)
prispievať k rozvoju odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu vhodnou vedeckotechnickou a investičnou politikou,
d)
vykonávať sústavnú analýzu vývoja odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu,",
odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu koordinuje zabezpečovanie úloh uvedených v odseku 1.",
v odseku 3 sa slová „Jednotné zásady" nahrádzajú slovom „Zásady“.
17.
§ 31 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
ministerstvo obchodu a cestovného ruchu ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorný obchod a pre cestovný ruch,“.
18.
V § 32
v nadpise pod paragrafom a v úvodnej vete sa slová „Ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu",
písmená b) a c) znejú:
b) určuje v spolupráci so Slovenským zväzom spotrebných družstiev, ostatnými ústrednými orgánmi, v pôsobnosti ktorých sú organizácie vykonávajúce obchodnú činnosť, a krajskými národnými výbormi zásady jednotnej socialistickej obchodnej politiky, koncepciu rozvoja odvetvia vnútorného obchodu a cestovného ruchu, robí zásadné opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania občanov a ochrany ich záujmov vo vnútornom obchode a v cestovnom ruchu, opatrenia na zlepšenie poskytovaných služieb vo vnútornom obchode, včítane usmerňovania predaja tovaru, ako aj opatrenia v cestovnom ruchu,
c)
podieľa sa na tvorbe štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za odvetvie vnútorného obchodu a cestovného ruchu,",
písmeno d) sa vypúšťa,
v písmene e), ktoré sa označuje ako písmeno d), sa vypúšťajú slová „a riadi výskum" a za slová „vo vnútornom obchode" sa pripájajú slová „a v cestovnom ruchu,",
doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
19.
§ 33 včítane nadpisu znie:
㤠33
Národné výbory
(1)
Národné výbory vo svojej územnej pôsobnosti“.
a)
v spolupráci s organizáciami vykonávajúcimi obchodnú činnosť sledujú a hodnotia úroveň uspokojovania potrieb občanov, vytvárajú podmienky a navrhujú alebo sami vykonávajú potrebné opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania občanov a poskytovania služieb,
b)
v spolupráci s organizáciami vykonávajúcimi obchodnú činnosť vypracúvajú koncepciu rozvoja siete vnútorného obchodu, verejného stravovania, cestovného ruchu a kontrolujú jej realizáciu,
c)
vykonávajú štátny obchodný dozor,
d)
plnia ďalšie úlohy vo vnútornom obchode a v cestovnom ruchu vyplývajúce z tohto zákona a osobitných predpisov.
(2)
Miestne národné výbory okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 1 ďalej
a)
určujú, prípadne menia čas predaja v predajniach alebo prevádzkárňach,
b)
prerokúvajú prechodné uzavieranie predajní alebo prevádzkární a udeľujú naň súhlas,
c)
povoľujú občanom predaj vlastných po domácky vyrábaných alebo spracovaných výrobkov (§ 24 ods. 1),
d)
určujú trhoviská, prípadne iné miesta na predaj tovaru občanmi a vydávajú trhové poriadky,
e)
udeľujú povolenia organizáciám na vykonávanie obchodnej činnosti (§ 14 ods. 2),
f)
prejednávajú priestupky podľa tohto zákona,
g)
dávajú súhlas na rozmiestnenie predajní alebo prevádzkární, na začatie, ukončenie, obmedzenie alebo zrušenie ich činnosti tak, aby bolo zabezpečené účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu,
h)
môžu zriaďovať spotrebiteľské rady.".
20.
§ 34 až 36 sa vypúšťajú.
21.
V § 37
v odseku 1 sa slová „ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „ministerstvo obchodu a cestovného ruchu",
v odseku 2 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou,
v odseku 3 sa vypúšťajú slová „prípadne podľa povahy veci orgán, ktorý ju riadi,".
22.
V § 39 sa slovo „zriaďujú" nahrádza slovami „môžu zriaďovať".
23.
§ 40 sa vypúšťa.
24.
V § 46 ods. 1
úvodná veta znie:
„Okresný národný výbor, mestský národný výbor alebo miestny národný výbor v strediskovej obci môže za nedostatky zistené orgánmi štátneho obchodného dozoru uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs organizácii, ktorá",
v písmene a) sa vypúšťajú slová „pokutu až do výšky 100 000 Kčs,",
v písmene b) sa vypúšťajú slová „pokutu až do výšky 300 000 Kčs,",
písmeno c) sa vypúšťa.
25.
V § 55 ods. 2 sa slová „ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „ministerstvo obchodu a cestovného ruchu" a slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky" sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky“.
26.
Za § 55 sa vkladá nový § 55a, ktorý znie:
㤠55a
Na konanie o udelenie súhlasu miestneho národného výboru na prechodné uzavretie predajne alebo prevádzkárne z dôvodu preberania tovaru sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)“.
27.
V § 56 sa slová „Ministerstvo obchodu" nahrádzajú slovami „Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu" a § 18 sa vypúšťa.
Čl. II
Organizácie, ktoré oprávnene vykonávajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona služby cestovných kancelárií, sú oprávnené ich vykonávať v rovnakom rozsahu aj naďalej, len ak túto skutočnosť oznámia do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ministerstvu obchodu a cestovného ruchu; ak tak neurobia, považujú sa za neoprávnených prevádzateľov.
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
2a)
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).