106/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1988 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 23. júna 1988
o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ORGÁNY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA A ICH ÚLOHY
§ 1
Orgány sociálneho zabezpečenia
(1)
Orgány sociálneho zabezpečenia Slovenskej socialistickej republiky sú:
a)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky,
b)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave,
c)
národné výbory,
d)
Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky vo veciach ustanovených zákonom o sociálnom zabezpečení.1)
(2)
Ako orgány zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa družstevných roľníkov pôsobia aj sociálne komisie jednotných roľníckych družstiev.2)
(3)
Orgány sociálneho zabezpečenia Slovenskej socialistickej republiky zabezpečujú účasť pracujúcich na vykonávaní sociálneho zabezpečenia a jeho kontrole; vytvárajú predpoklady pre účasť pracujúcich na rozhodovaní vo veciach sociálneho zabezpečenia. Spolupracujú so spoločenskými organizáciami združenými v Národnom fronte, najmä s orgánmi Revolučného odborového hnutia, s orgánmi Slovenského zväzu výrobných družstiev a s orgánmi Zväzu družstevných roľníkov.
§ 2
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
(1)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre sociálne zabezpečenie
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v sociálnom zabezpečení,
b)
zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v sociálnom zabezpečení,
c)
zabezpečuje, aby sa v súlade s možnosťami a potrebami spoločnosti plnili úlohy súvisiace s ďalším rozvojom sociálneho zabezpečenia.
(2)
Ministerstvo môže zriadiť ako svoj orgán posudkovú komisiu sociálneho zabezpečenia na posudzovanie zdravotného stavu vo výnimočných prípadoch, ktoré určí, ak ich posúdenie vyžaduje osobitné odborné vedomosti.3)
§ 3
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave
(1)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhoduje o dávkach dôchodkového zabezpečenia, ak nie je v tomto zákone alebo v zákone o sociálnom zabezpečení ustanovené, že o nich rozhoduje iný orgán sociálneho zabezpečenia, a zabezpečuje výplaty týchto dávok.
(2)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv pri výplate dávok sociálneho zabezpečenia (poistenia).
(3)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave je podriadený ministerstvu; je samostatnou právnickou osobou.
(4)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave spolupracuje pri vykonávaní dôchodkového zabezpečenia s národnými výbormi a s organizáciami, ktoré plnia povinnosti vyplývajúce z predpisov o sociálnom zabezpečení.
(5)
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave zodpovedá za účelné a hospodárne vynakladanie prostriedkov na dôchodkové zabezpečenie, s ktorými hospodári.
Národné výbory
§ 4
(1)
Národné výbory rozhodujú v prípadoch ustanovených týmto zákonom o dávkach dôchodkového zabezpečenia, o ďalších dávkach poskytovaných dôchodcom,4) o dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa,5) ako aj o ďalších dávkach podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Národné výbory poskytujú dávky a služby sociálnej starostlivosti, ak nie je v zákone o sociálnom zabezpečení ustanovené, že ich poskytuje iný orgán sociálneho zabezpečenia.7)
(3)
Národné výbory pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia poskytujú občanom a organizáciám odbornú pomoc.
(4)
Národné výbory kontrolujú, ako organizácie plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z predpisov o sociálnom zabezpečení, a ukladajú pokuty za ich porušenie.8)
Správne komisie
§ 5
(1)
Okresné národné výbory a krajské národné výbory9) zriaďujú ako správne komisie posudkové komisie sociálneho zabezpečenia, dávkové komisie a komisie starostlivosti o rodinu a deti. Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory môžu ako správne komisie zriadiť komisie starostlivosti o rodinu a deti.
(2)
Národný výbor volí predsedov, podpredsedov, tajomníkov a ostatných členov správnych komisií z radov svojich poslancov a ďalších občanov. Predsedovia a podpredsedovia komisií sú poslanci národných výborov. Tajomníkov týchto komisií volí z radov odborných pracovníkov národného výboru.
(3)
Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia a dávkových komisií volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány Revolučného odborového hnutia, Slovenského zväzu výrobných družstiev, Zväzu družstevných roľníkov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu invalidov v Slovenskej socialistickej republike, prípadne ďalšie socialistické organizácie.
(4)
Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia volí národný výbor na návrh príslušných orgánov aj vojakov z povolania Československej ľudovej armády, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, vojakov z povolania vojsk ministerstva vnútra, príslušníkov Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, posudkových lekárov sociálneho zabezpečenia, lekárov štátnej zdravotníckej správy, ozbrojených síl a železničného zdravotníctva.
(5)
Za členov komisií starostlivosti o rodinu a deti volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány spoločenských organizácií; za členov volí aj občanov, ktorí spolupôsobia v starostlivosti o rodinu a deti, najmä detských, dorastových a ženských lekárov, pedagógov, psychológov, sudcov z povolania, prokurátorov a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
(6)
Zloženie správnej komisie na prerokúvanie jednotlivých prípadov určuje predseda, prípadne podpredseda komisie podľa povahy prerokúvaného prípadu.
(7)
Posudková komisia sociálneho zabezpečenia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda, tajomník, posudkový lekár sociálneho zabezpečenia a podľa povahy prerokúvaného prípadu ďalší členovia komisie ustanovení vykonávacím predpisom. Dávková komisia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší dvaja členovia. Komisia starostlivosti o rodinu a deti je schopná rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší štyria členovia.
(8)
Správna komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov.
(9)
Členovia správnych komisií národných výborov a občania prizvaní na rokovanie správnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním komisie.
§ 6
(1)
Posudkové komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru a krajského národného výboru posudzujú zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov vo veciach sociálneho zabezpečenia.
(2)
Krajský národný výbor v prípade potreby poverí okresný národný výbor vo svojom územnom obvode, aby jeho posudková komisia sociálneho zabezpečenia posudzovala invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia účastníkov boja proti fašizmu a obetí fašizmu a s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv, prípadne v ďalších odôvodnených prípadoch na území celého kraja.
(3)
Krajský národný výbor po dohode s ďalšími krajskými národnými výbormi v prípade potreby poverí okresný národný výbor vo svojom územnom obvode, aby jeho posudková komisia sociálneho zabezpečenia posudzovala invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv aj pre územie týchto krajov.
(4)
Krajský národný výbor poverí okresný národný výbor vo svojom územnom obvode, aby jeho posudková komisia sociálneho zabezpečenia posúdila zdravotný stav a pracovnú schopnosť účastníka konania v prípade, že posudkové komisie sociálneho zabezpečenia príslušného okresného národného výboru sa vylúčením svojich členov pre predpojatosť stali nespôsobilé rokovať a uznášať sa.
(5)
Okresný národný výbor so súhlasom krajského národného výboru v odôvodnených prípadoch zriadi posudkové komisie sociálneho zabezpečenia s pôsobnosťou pre pracujúcich veľkých organizácií, ktoré majú závodné zdravotnícke zariadenie.
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ NÁRODNÝCH VÝBOROV V SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ NÁRODNÝCH VÝBOROV NA ÚSEKU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA, ZABEZPEČENIA V CHOROBE A ZABEZPEČENIA MATKY A DIEŤAŤA
Pôsobnosť miestnych národných výborov
§ 7
Miestny národný výbor
a)
rozhoduje, komu sa majú vyplácať prídavky na deti zo zabezpečenia matky a dieťaťa družstevných roľníkov, umelcov,10) občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb alebo výchovné zo sociálneho zabezpečenia, ak sa výplatou do rúk doterajšieho príjemcu zjavne nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky na deti (výchovné) určené,11)
b)
sleduje, či trvajú podmienky pre výplatu sociálneho dôchodku, o ktorom rozhoduje okresný národný výbor podľa § 11 písm. a) č. 1.
§ 8
Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o podpore pri narodení dieťaťa dôchodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej príslušníčke nepracujúceho dôchodcu,
2.
o pohrebnom pri úmrtí nepracujúceho dôchodcu, prípadne jeho rodinného príslušníka,
3.
o pohrebnom pri úmrtí jednotlivo hospodáriaceho roľníka, spolupracujúceho člena jeho rodiny alebo jeho rodinného príslušníka,
b)
spisuje, ak sa naň občan obráti, žiadosti
1.
o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,
2.
o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
3.
o dôchodok manželky,
4.
o sociálny dôchodok,
5.
o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch,
6.
o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru a o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nich a postupuje ich okresnému národnému výboru.
Pôsobnosť okresných národných výborov
§ 9
(1)
Okresný národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia umelcov,10)
2.
o vzniku a zániku dôchodkového zabezpečenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a spolupracujúcich členov ich rodín,
3.
o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru,
4.
o započítaní celého kalendárneho roka do doby zamestnania pred 1. januárom 1976, ak člen jednotného roľníckeho družstva neodpracoval určený počet pracovných dní, prípadne inak určený pracovný úväzok,
5.
o zvýšení sociálneho dôchodku pre bezvládnosť,
6.
o výchovnom k sociálnemu dôchodku,
7.
o podpore pri narodení dieťaťa dôchodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej príslušníčke nepracujúceho dôchodcu,
8.
o pohrebnom pri úmrtí nepracujúceho dôchodcu, prípadne jeho rodinného príslušníka,
9.
o pohrebnom pri úmrtí jednotlivo hospodáriaceho roľníka, spolupracujúceho člena jeho rodiny alebo rodinného príslušníka,
10.
o dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa umelcov,10)
11.
o dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru a zabezpečenia matky a dieťaťa jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a spolupracujúcich členov ich rodín,
12.
o povinnosti občanov uvedených v bodoch 10 a 11 vrátiť dávku zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa poskytnutú neprávom alebo vo vyššej výmere ako im patrila a o povinnosti jednotného roľníckeho družstva nahradiť škodu spôsobenú nesprávnou výplatou dávok zabezpečenia družstevných roľníkov,
13.
o odvolaní proti rozhodnutiu sociálnej komisie jednotného roľníckeho družstva a o peňažných dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa,
14.
o poskytovaní prídavkov na deti členom jednotného roľníckeho družstva v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,12)
b)
obstaráva a predkladá Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave podklady potrebné na rozhodnutie o dávkach dôchodkového zabezpečenia,
c)
spracúva rozbory invalidizácie a príslušným orgánom navrhuje opatrenia smerujúce na predchádzanie invalidity a na odstraňovanie jej následkov,
d)
spisuje, ak sa naň občan obráti, žiadosti
1.
o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,
2.
o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
3.
o dávky dôchodkového zabezpečenia umelcov,10)
4.
o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru,
5.
o dávky dôchodkového zabezpečenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb,
6.
o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po občanoch uvedených v bodoch 3 až 5,
7.
o dôchodok manželky,
8.
o sociálny dôchodok,
9.
o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch,
10.
o starobný, invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok občanov, ktorí nie sú v pracovnom pomere, a ani nie sú inak zabezpečení, prípadne o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po uvedených občanoch, 11. o dávku dôchodkového zabezpečenia, ak je občan v čase podania žiadosti práceneschopný a má trvalý pobyt v inom okrese, než v ktorom je sídlo organizácie alebo ak pozostalý po pracujúcom má trvalý pobyt v inom okrese, než v ktorom je sídlo organizácie, v ktorej bol pracujúci zamestnaný.13)
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) č. 7 až 9 vykonáva okresný národný výbor len vtedy, ak podľa § 8 nepatrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru.
§ 10
Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
a)
rozhoduje
1.
na podnet lekárskej poradnej komisie14) o tom, či je invalidný alebo čiastočne invalidný občan, ktorý je neschopný práce pre chorobu alebo úraz počas aspoň 6 mesiacov, ktorému patrí nemocenské a ktorý nepožiadal o invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok, alebo ktorého žiadosti sa nevyhovelo,
2.
o nevyhnutnosti natrvalo previesť pracovníka na inú prácu alebo o nevyhnutnosti trvalej zmeny zamestnania, ak posudková komisia sociálneho zabezpečenia v súvislosti s rozhodovaním o dávkach dôchodkového zabezpečenia zistila, že pracovník vzhľadom na svoj zdravotný stav natrvalo stratil schopnosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu alebo že ju nesmie vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou,15)
3.
o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, družstevným roľníkom, umelcom,10) občanom poskytujúcim vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru a rodinným príslušníkom všetkých týchto osôb, s výnimkou chorôb, na ktoré povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy,
4.
o tom, či je dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť na priznanie príplatku k prídavkom na deti z nemocenského poistenia16) a na priznanie materského príspevku, ak o ňom rozhodujú orgány nemocenského poistenia alebo orgány nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách,17)
5.
o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa na účely výplaty prídavkov na deti z nemocenského poistenia,
b)
vydáva posudok
1.
o invalidite alebo čiastočnej invalidite, ak nejde o prípady uvedené v ustanovení písm. a) č. 1,
2.
o čiastočnej invalidite pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý občanovi značne sťažuje všeobecné životné podmienky,
3.
o bezvládnosti,
4.
o tom, či je dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť na priznanie príplatku k prídavkom na deti družstevných roľníkov, umelcov,10) občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb, príplatku k výchovnému,18) prípadne v konaní o náhradných dobách19) a v konaní o materskom príspevku, ak o ňom rozhodujú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia,
5.
o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa na účely výplaty prídavkov na deti občanov uvedených v bode 4, výplaty výchovného a sirotského dôchodku,
6.
na žiadosť orgánov sociálneho zabezpečenia o tom, či si občan môže vzhľadom na zdravotný stav zvýšiť životnú úroveň vlastnou prácou,20)
7.
na žiadosť orgánov ozbrojených síl o schopnosti príslušníka ozbrojených síl na primerané občianske zamestnanie,
c)
posudzuje na účely sociálneho zabezpečenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov
1.
v lehote určenej pri predchádzajúcom rokovaní, alebo
2.
ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo
3.
na podnet iného orgánu sociálneho zabezpečenia,
d)
v súvislosti s rozhodovaním alebo vydávaním posudkov odporúča
1.
ďalšie poskytovanie nemocenského v prípadoch, v ktorých možno očakávať, že pracujúci v krátkom čase po uplynutí podpornej doby opäť bude práceschopný,
2.
v rámci posudzovania invalidity alebo čiastočnej invalidity opatrenia na obnovenie pracovnej schopnosti posudzovaného, vhodnosť ďalšieho liečenia, vhodnú úpravu pracovných podmienok, prípadne obstaranie vhodných pomôcok.
§ 11
Okresný národný výbor svojou dávkovou komisiou
a)
rozhoduje
1.
o sociálnom dôchodku,
2.
o čiastočnom invalidnom dôchodku jednotlivo hospodáriacich roľníkov a spolupracujúcich členov ich rodín, ktorí sa následkom pracovného úrazu stali čiastočne invalidní, a o jeho zvýšení,
3.
o zvýšení invalidného dôchodku jednotlivo hospodáriacich roľníkov a spolupracujúcich členov ich rodín, ktorí sa následkom pracovného úrazu stali invalidní,
4.
o povinnosti dôchodcu vrátiť dávku dôchodkového zabezpečenia (poistenia) poskytnutú neprávom alebo vo vyššej výmere ako mu patrila a o povinnosti organizácie nahradiť škodu spôsobenú nesprávnou výplatou dôchodku, ak rozhodovanie o takejto dávke patrí do pôsobnosti národného výboru,
5.
o započítaní doby vojenskej služby v iných ako spojeneckých armádach (vrátane doby zajatia), ktorú československí občania vykonávali povinne v čase neslobody,
6.
o odstraňovaní tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní zákona o sociálnom zabezpečení,21) ak ide o dávky nemocenského zabezpečenia umelcov,10) občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb, a o podporu pri narodení dieťaťa a pohrebné poskytované dôchodcom, ako aj o odstraňovaní tvrdostí pri vykonávaní zákona o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa,22)
b)
navrhuje Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave započítanie doby zamestnania a náhradných dôb v sporných prípadoch.
Pôsobnosť krajských národných výborov
§ 12
Krajský národný výbor spracúva rozbory invalidizácie v kraji a navrhuje príslušným orgánom opatrenia smerujúce na predchádzanie invalidity a na odstraňovanie jej následkov.
§ 13
Krajský národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
a)
vydáva posudky na účely súdneho konania vo veciach dôchodkového zabezpečenia a v odvolacom správnom konaní, ak sa napadnuté rozhodnutie vydalo na podklade posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru,
b)
odporúča v súvislosti s odvolaním sa proti rozhodnutiu posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru o invalidite alebo čiastočnej invalidite ďalšie poskytovanie nemocenského v prípadoch, v ktorých možno očakávať, že pracujúci v krátkom čase po uplynutí podpornej doby opäť bude práceschopný.
DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ NÁRODNÝCH VÝBOROV NA ÚSEKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Prvý diel
§ 14
Národné výbory organizujú a zabezpečujú sociálnu starostlivosť občanom dávkami a službami sociálnej starostlivosti. Za tým účelom vyhľadávajú v spolupráci so štátnymi, družstevnými a spoločenskými organizáciami občanov, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť.
Druhý diel
Starostlivosť o rodinu a deti
Pôsobnosť miestnych národných výborov
§ 15
Miestny národný výbor
a)
rozhoduje o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov,23)
b)
vykonáva dohľad nad maloletým, ak ho sám určil,
c)
spolupôsobí pri výkone ochranných alebo výchovných opatrení uložených súdom alebo okresným národným výborom a sleduje ich účinnosť,
d)
chráni deti pred škodlivými vplyvmi, ktoré ohrozujú ich riadnu výchovu,
e)
poskytuje deťom v naliehavých prípadoch okamžitú pomoc,
f)
navrhuje orgánu príslušnému na rozhodovanie o prídavkoch na deti, aby v odôvodnených prípadoch zastavil výplatu tejto dávky oprávnenému príjemcovi,24)
g)
oznamuje súdom a iným štátnym orgánom na ich žiadosť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy detí,
h)
oznamuje okresnému národnému výboru, ktorým rodinám, deťom a tehotným ženám treba poskytnúť sociálnu starostlivosť a spolupôsobí pri jej poskytovaní,
ch)
oznamuje orgánom, ktoré rozhodujú o materskom príspevku, skutočnosti dôležité pre rozhodnutie o nároku ženy na materský príspevok,
i)
vyhľadáva a okresnému národnému výboru odporúča občanov vhodných za osvojiteľov, opatrovníkov a pestúnov a navrhuje občanov vhodných za dôverníkov starostlivosti o deti,
j)
organizuje výchovu občanov k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu.
§ 16
Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní peňažných a vecných dávok nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,
2.
o poskytovaní peňažných dávok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí,
3.
o poskytovaní vdoveckého príspevku,
4.
o poskytovaní príspevku na rekreáciu detí dôchodcu,
b)
vykonáva určený dohľad nad maloletým,
c)
koordinuje činnosť orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode, ak nezriadil komisiu starostlivosti o rodinu a deti.
§ 17
Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti, ak ju zriadil
a)
rozhoduje
1.
o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov,23)
2.
o odstraňovaní tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri poskytovaní vdoveckého príspevku podľa zákona o sociálnom zabezpečení,25)
b)
koordinuje činnosť orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode.
§ 18
(1)
Mestský národný výbor prvej kategórie26) a mestský národný výbor druhej kategórie27) rozhoduje o umiestnení matky s dieťaťom, prípadne tehotnej ženy do domova pre matky s deťmi, ktorý spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v ňom poskytujú.
(2)
Mestský národný výbor prvej kategórie26) rozhoduje aj
a)
o prijatí dieťaťa do stanice opatrovateľskej služby pre deti, ktorú spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v nej poskytujú,
b)
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu.
Pôsobnosť okresných národných výborov
§ 19
(1)
Okresný národný výbor
a)
rozhoduje
1.
v naliehavých prípadoch o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd,28)
2.
o odvolaní proti rozhodnutiu sociálnej komisie jednotného roľníckeho družstva o materskom príspevku,
3.
o poskytovaní príspevku na výživu dieťaťa29)a o poskytovaní ďalších účelových peňažných dávok a vecných dávok, ktoré určí vykonávací predpis,
4.
o poskytovaní peňažných a vecných dávok nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,
5.
o poskytovaní peňažných dávok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí,
6.
o poskytovaní vdoveckého príspevku,
7.
o poskytovaní príspevku na rekreáciu detí dôchodcu,
8.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
9.
o poskytovaní bezúročných pôžičiek,
10.
o umiestnení matky s dieťaťom, prípadne tehotnej ženy do domova pre matky s deťmi, ktorý spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v ňom poskytujú,
11.
o prijatí dieťaťa do stanice opatrovateľskej služby pre deti, ktorú spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v nej poskytujú,
12.
o ďalších opatreniach podľa osobitných predpisov,30)
b)
vykonáva funkciu opatrovníka maloletých,31)
c)
vykonáva určený dohľad nad maloletým,32)
d)
sleduje vývoj detí, ktoré boli umiestnené do výchovy iných občanov ako rodičov, a spolupôsobí pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti o deti,
e)
navrhuje súdu nariadenie ústavnej výchovy,33) obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv34) a zrušenie ústavnej výchovy a výchovných opatrení uložených súdom,
f)
stará sa o to, aby deti, ktoré prepustili z ústavnej alebo ochrannej výchovy, alebo mladiství, ktorých prepustili z výkonu trestu odňatia slobody, boli prijatí do škôl alebo zaradení do vhodnej prípravy na povolanie alebo do pracovného pomeru, prípadne aby boli aj vhodne ubytovaní,
g)
zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým,35)
h)
pôsobí na prevýchovu ťažko vychovateľných detí a vedie ich evidenciu,
ch)
podáva správy súdu o skutočnostiach potrebných na rozhodovanie o výchove a výžive detí,
i)
organizuje a koordinuje výchovu občanov k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu,
j)
poskytuje výchovnú a poradenskú starostlivosť manželom, rodičom, deťom a tehotným ženám pri riešení ich rodinných a sociálnych problémov.
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) č. 4 až 8 a písm. c) vykonáva okresný národný výbor len vtedy, ak podľa § 15 písm. b) nepatrí miestnemu národnému výboru alebo ak podľa § 16 písm. a) a b) a podľa § 18 ods. 2 písm. b) nepatrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru.
§ 20
Okresný národný výbor pri plnení úloh v starostlivosti o rodinu a deti spolupracuje s miestnymi národnými výbormi, s inými štátnymi orgánmi, školami, školskými a zdravotníckymi zariadeniami a so spoločenskými organizáciami.
§ 21
Okresný národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti
a)
rozhoduje
1.
o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov,23) ak tak neurobil miestny národný výbor,
2.
o poskytnutí odmeny pestúnovi, ak je ním starý rodič dieťaťa, ktoré mu bolo zverené do pestúnskej starostlivosti,36)
3.
o odvolaní proti rozhodnutiu miestneho národného výboru o uložení výchovných opatrení podľa osobitných predpisov,
4.
o odstraňovaní tvrdostí zákona, ktoré by sa vyskytli pri poskytovaní materského príspevku, ak je na rozhodovanie o nároku príslušný okresný národný výbor alebo sociálna komisia jednotného roľníckeho družstva,37)
5.
o odstraňovaní tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri poskytovaní vdoveckého príspevku podľa zákona o sociálnom zabezpečení,25) ak táto pôsobnosť nepatrí podľa § 17 písm. a) č. 2 miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru,
b)
koordinuje činnosť orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode.
§ 22
Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia vydáva posudok o tom, či je dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť na účely poskytovania dávok a služieb sociálnej starostlivosti, ktoré určí vykonávací predpis.
§ 23
Okresný národný výbor môže preniesť svoju pôsobnosť na úseku starostlivosti o rodinu a deti na mestský národný výbor prvej kategórie,26) s výnimkou rozhodovania o materskom príspevku podľa § 19 ods. 1 písm. a) č. 2 a 12 a podľa § 21 písm. a) č. 4.
Pôsobnosť krajských národných výborov
§ 24
Krajský národný výbor
a)
rozhoduje o umiestnení matky s dieťaťom, prípadne tehotnej ženy do domova pre matky s deťmi, ktorý spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v ňom poskytujú,
b)
spolupracuje s orgánmi riadiacimi ústavy na výkon väzby a nápravnovýchovné ústavy pre mladistvých a s orgánmi riadiacimi zariadenia, v ktorých sa vykonáva ústavná alebo ochranná výchova,
c)
spracúva strednodobé a dlhodobé plány výchovy k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu a koordinuje ich realizáciu.
§ 25
Krajský národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti koordinuje činnosť orgánov pôsobiacich v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode a v súčinnosti s okresnými národnými výbormi organizuje náhradnú rodinnú starostlivosť.
§ 26
Oprávnenia občanov pôsobiacich v starostlivosti o rodinu a deti
Pri plnení svojich úloh sú funkcionári a pracovníci národných výborov, dôverníci starostlivosti o deti, občania poverení dohľadom a iní dobrovoľní spolupracovníci oprávnení navštíviť dieťa a rodinu v byte alebo tam, kde trávi voľný čas, dieťa v škole, mladistvého na pracovisku; majú aj právo požadovať od všetkých zúčastnených orgánov, organizácií a od občanov potrebné informácie a vysvetlenia.
Tretí diel
Starostlivosť o občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách
§ 27
Pôsobnosť okresných národných výborov
(1)
Okresný národný výbor rozhoduje
a)
o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku,38)
b)
o poskytovaní príspevku na úhradu za užívanie bytu vojaka.39)
(2)
Okresný národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti rozhoduje o odstraňovaní tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri poskytovaní zaopatrovacieho príspevku a príspevku na úhradu za užívanie bytu vojaka podľa zákona o sociálnom zabezpečení.25)
Štvrtý diel
Starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
§ 28
Pôsobnosť mestských národných výborov
Mestský národný výbor prvej kategórie26) a mestský národný výbor druhej kategórie27) rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré spravuje.
Pôsobnosť okresných národných výborov
§ 29
Okresný národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o príspevku pred umiestnením občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do zamestnania, o príspevku počas jeho prípravy na pracovné uplatnenie a o zvýšení týchto príspevkov na rodinných príslušníkov,
2.
o príspevku organizáciám na zriaďovanie chránených dielní a pracovísk a o ďalších príspevkoch organizáciám podľa osobitných predpisov,40)
3.
o udelení predchádzajúceho súhlasu organizácii na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,41)
4.
o úhrade nákladov na prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých do tejto prípravy vyslal,
5.
o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do prípravy na pracovné uplatnenie organizovanej národným výborom,
6.
o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré spravuje,
7.
o vyradení občana so zmenenou pracovnou schopnosťou z evidencie uchádzačov o zamestnanie,42)
b)
vypracúva plán úloh potrebných na vykonávanie a ďalší rozvoj pracovnej rehabilitácie,
c)
určuje plán zamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
d)
vyhradzuje každoročne v plánoch rozmiestnenia dorastu potrebný počet miest na štúdium na stredných školách a osobitných odborných učilištiach pre mladistvých občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
e)
poskytuje poradenskú službu občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou pri voľbe povolania, pracovného uplatnenia alebo vhodnej prípravy na pracovné uplatnenie,
f)
odporúča organizácii prijať občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do pracovného pomeru,
g)
kontroluje, či organizácie zodpovedne vykonávajú výber pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
h)
sleduje, či príprava na pracovné uplatnenie, výkon zamestnania, pracovné podmienky a prostredie nemajú nepriaznivý vplyv na zdravotný stav pracujúcich občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a či títo občania nepotrebujú ďalšiu pomoc,
ch)
vedie evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorá obsahuje aj údaje o ich pracovnom uplatnení v jednotlivých organizáciách a o ich príprave na pracovné uplatnenie.
§ 30
Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
a)
rozhoduje
1.
o tom, či ide o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou, prípadne o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
2.
o tom, že občan so zmenenou pracovnou schopnosťou sa nepovažuje za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou, ak sa nepodrobil vyšetreniu zdravotného stavu alebo inému odbornému vyšetreniu,43)
3.
o nevyhnutnosti natrvalo previesť pracovníka na inú prácu alebo o nevyhnutnosti trvalej zmeny zamestnania, ak posudková komisia sociálneho zabezpečenia v súvislosti s rozhodovaním o tom, či ide o občana so zmenenou pracovnou schopnosťou zistila, že pracovník vzhľadom na svoj zdravotný stav natrvalo stratil schopnosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu alebo že ju nesmie vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou,15)
b)
v súvislosti s rozhodovaním odporúča u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, prípadne u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím
1.
opatrenia na obnovenie pracovnej schopnosti posudzovaného, vhodnosť ďalšieho liečenia a vhodnú úpravu pracovných podmienok, prípadne obstaranie vhodných pomôcok,
2.
vhodné pracovné uplatnenie, prípravu na pracovné uplatnenie s ohľadom na ich zdravotný stav a kvalifikáciu a umiestnenie na vhodné pracovné miesto v organizáciách.
§ 31
Pôsobnosť krajských národných výborov
Krajský národný výbor
a)
rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré spravuje,
b)
koordinuje starostlivosť o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou vo svojom územnom obvode.
Piaty diel
Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov
Pôsobnosť miestnych národných výborov
§ 32
Miestny národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní príspevku na spoločné stravovanie,
2.
o poskytovaní jednorazových peňažných dávok, s výnimkou dávok, o ktorých rozhoduje okresný národný výbor podľa § 34 ods. 1 písm. a) č. 2 až 5,
3.
o poskytovaní vecných dávok,
4.
o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje, o ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného ústavu, ktorý spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje,
b)
vytvára podmienky
1.
na účasť ťažko zdravotne postihnutých občanov na spoločnom stravovaní,
2.
na zapojenie ťažko zdravotne postihnutých občanov do kultúrneho a spoločenského života,
c)
podieľa sa na riešení otázok bývania ťažko zdravotne postihnutých občanov.
§ 33
Mestský národný výbor prvej kategórie26) rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu.
Pôsobnosť okresných národných výborov
§ 34
(1)
Okresný národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
2.
o poskytovaní príspevkov na obstaranie osobitných pomôcok občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva, nevidomým a nepočujúcim občanom,
3.
o poskytovaní príspevkov na kúpu, celkovú opravu, prevádzku motorového vozidla, na úhradu poistného a príspevkov na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva,
4.
o poskytovaní príspevkov na úpravu bytu občanom s ťažkými chybami nosného alebo pohybového ústrojenstva a nevidomým občanom,
5.
o poskytovaní opakovaných peňažných dávok, najmä príspevku na diétne stravovanie, príspevku pri starostlivosti o blízku a inú osobu a príspevku, ktorého poskytovanie je odôvodnené mimoriadnymi potrebami občana,
6.
o poskytovaní bezúročných pôžičiek,
7.
o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje, o ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného ústavu, ktorý spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje,
b)
vytvára podmienky na zapojenie ťažko zdravotne postihnutých občanov do kultúrneho a spoločenského života,
c)
vedie evidenciu detí a mladistvých postihnutých na zdraví,
d)
koordinuje starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví vo svojom územnom obvode.
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) č. 1 vykonáva okresný národný výbor len vtedy, ak podľa § 33 nepatrí mestskému národnému výboru prvej kategórie.26)
§ 35
Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
a)
rozhoduje o tom, či ide o ťažko zdravotne postihnutého občana, o druhu a stupni tohto postihnutia a o priznaní mimoriadnych výhod,44)
b)
vydáva posudok o tom, či ide o ťažko zdravotne postihnutého občana a o druhu a stupni tohto postihnutia na účely poskytovania dávok sociálnej starostlivosti, ktoré určí vykonávací predpis.
§ 36
Pôsobnosť krajských národných výborov
Krajský národný výbor
a)
rozhoduje o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje, o ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného ústavu, ktorý spravuje, a o úhrade za služby poskytované v ústave,
b)
koordinuje starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví vo svojom územnom obvode.
Šiesty diel
Starostlivosť o starých občanov
Pôsobnosť miestnych národných výborov
§ 37
Miestny národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní príspevku na spoločné stravovanie,
2.
o poskytovaní jednorazových peňažných dávok a vecných dávok,
3.
o prijatí do stanice opatrovateľskej služby a do zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt, ktoré spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v nich poskytujú,
4.
o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje, o ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného ústavu, ktorý spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje,
b)
vytvára podmienky
1.
na účasť starých občanov na spoločnom stravovaní,
2.
na zapojenie starých občanov do kultúrneho a spoločenského života,
c)
podieľa sa na riešení otázok bývania starých občanov.
§ 38
Mestský národný výbor prvej kategórie26) rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu.
§ 39
Pôsobnosť okresných národných výborov
(1)
Okresný národný výbor
a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
2.
o poskytovaní opakovaných peňažných dávok,
3.
o prijatí do stanice opatrovateľskej služby a do zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt, ktoré spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v nich poskytujú,
4.
o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý spravuje, o ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného ústavu, ktorý spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje,
b)
vytvára podmienky na zapojenie starých občanov do kultúrneho a spoločenského života.
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) č. 1 vykonáva okresný národný výbor len vtedy, ak podľa § 38 nepatrí mestskému národnému výboru prvej kategórie.26)
Siedmy diel
Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
§ 40
Miestny národný výbor poskytuje občanom, ktorí sa prechodne ocitli v mimoriadne ťažkých pomeroch a nemôžu ich prekonať vlastným pričinením, vecné dávky, prípadne peňažné dávky; okresný národný výbor môže týmto občanom poskytovať bezúročné pôžičky.
§ 41
(1)
Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor poskytuje občanom, ktorí v dôsledku návykov prameniacich z odlišného spôsobu života v minulosti žijú v mimoriadne ťažkých pomeroch, a preto potrebujú pomoc spoločnosti na ich prekonanie, výchovnú a poradenskú starostlivosť a podľa potreby aj vecné a peňažné dávky.
(2)
Okresný národný výbor poskytuje občanom uvedeným v odseku 1 výchovnú a poradenskú starostlivosť a podľa potreby aj vecné a peňažné dávky, ak táto pôsobnosť nepatrí podľa odseku 1 miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru.
(3)
Na výchovnej starostlivosti o občanov uvedených v odseku 1 sa podieľajú miestne národné výbory.
(4)
V miestach s väčšou koncentráciou občanov uvedených v odseku 1 národné výbory zriaďujú ako svoje poradné orgány komisie zamerané na prehĺbenie a koordináciu starostlivosti o týchto občanov.
Ôsmy diel
Starostlivosť o spoločensky neprispôsobených občanov
§ 42
Pôsobnosť mestských národných výborov
Mestský národný výbor prvej kategórie26) a mestský národný výbor druhej kategórie27) poskytuje spoločensky neprispôsobeným občanom ubytovanie v účelovom zariadení, ktoré spravuje.
§ 43
Pôsobnosť okresných národných výborov
(1)
Okresný národný výbor
a)
poskytuje spoločensky neprispôsobeným občanom
1.
výchovnú a poradenskú starostlivosť,
2.
pomoc pri pracovnom umiestnení so zreteľom na zdravotný stav, schopnosti, a pokiaľ možno aj na kvalifikáciu občana,
3.
pomoc pri ubytovaní, vrátane ubytovania v účelovom zariadení, ktoré spravuje,
4.
peňažné a vecné dávky, prípadne bezúročné pôžičky,
b)
koordinuje starostlivosť o spoločensky neprispôsobených občanov vo svojom územnom obvode.
(2)
Na výchovnej starostlivosti o týchto občanov sa podieľajú miestne národné výbory.
§ 44
Pôsobnosť krajských národných výborov
Krajský národný výbor koordinuje starostlivosť o spoločensky neprispôsobených občanov vo svojom územnom obvode.
Deviaty diel
Zariadenia sociálnej starostlivosti
§ 45
Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti národné výbory zriaďujú tieto účelové zariadenia
a)
ústavy sociálnej starostlivosti,
b)
manželské a predmanželské poradne,
c)
domovy pre matky s deťmi,
d)
osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti,
e)
stanice opatrovateľskej služby pre deti,
f)
výcvikové strediská a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
g)
zariadenia pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,
h)
zariadenia pre spoločensky neprispôsobených občanov,
ch)
kluby dôchodcov,
i)
samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov,
j)
zariadenia opatrovateľskej služby, najmä stanice opatrovateľskej služby pre starých občanov, zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov, zariadenia na denný pobyt starých občanov, strediská osobnej hygieny a práčovne opatrovateľskej služby.
§ 46
(1)
Ústavy sociálnej starostlivosti zriaďujú a spravujú okresné národné výbory. Krajské národné výbory zriaďujú a spravujú ústavy sociálnej starostlivosti krajského významu určené prevažne pre potrebu celého kraja alebo viacerých krajov. Miestne národné výbory môžu zriaďovať a spravovať ústavy sociálnej starostlivosti miestneho významu.
(2)
Manželské a predmanželské poradne zriaďujú a spravujú okresné národné výbory a krajské národné výbory.
(3)
Domovy pre matky s deťmi zriaďujú a spravujú okresné národné výbory a krajské národné výbory. Ak je to potrebné vzhľadom na situáciu v ich územnom obvode, môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie26) a mestské národné výbory druhej kategórie.27)
(4)
Osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie26) a mestské národné výbory druhej kategórie.27)
(5)
Stanice opatrovateľskej služby pre deti zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie.26)
(6)
Výcvikové strediská a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriaďujú a spravujú okresné národné výbory. Špecializované výcvikové zariadenia určené prevažne pre potrebu celého kraja alebo viacerých krajov zriaďujú a spravujú krajské národné výbory. Ak je to vzhľadom na počet občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých treba umiestniť vo výcvikových strediskách a zariadeniach, účelné, môžu tieto zariadenia zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie26) a mestské národné výbory druhej kategórie.27)
(7)
Zariadenia pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie26) a mestské národné výbory druhej kategórie.27)
(8)
Zariadenia pre spoločensky neprispôsobených občanov zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie26) a mestské národné výbory druhej kategórie.27)
(9)
Kluby dôchodcov, samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov zriaďujú a spravujú miestne národné výbory.
(10)
Zariadenia opatrovateľskej služby pre starých občanov zriaďujú a spravujú miestne národné výbory; stanice opatrovateľskej služby a zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt môžu zriaďovať aj okresné národné výbory.
§ 47
(1)
Okresný národný výbor a krajský národný výbor môže na zabezpečovanie služieb sociálnej starostlivosti zriadiť ústav sociálnych služieb.
(2)
Krajský národný výbor zriaďuje na metodicko-odborné riadenie služieb sociálnej starostlivosti krajské metodické stredisko, ktoré môže byť začlenené do krajského ústavu sociálnych služieb.
§ 48
Zariadenia sociálnej starostlivosti uvedené v § 45 písm. a) až h) a § 47 možno zriadiť alebo zrušiť a ich objekty odňať ich účelu len so súhlasom krajského národného výboru; ak ide o zariadenia spravované krajským národným výborom, po prerokovaní s ministerstvom. Požiadavka súhlasu podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
§ 49
(1)
Miestny národný výbor môže pre starých občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov zriaďovať strediská sociálnej starostlivosti zo zariadení uvedených v § 46 ods. 1, 9 a 10.
(2)
Okresný národný výbor môže na základe dohody s miestnym národným výborom, ktorý spravuje zariadenia uvedené v § 46 ods. 1, 3 až 9, prevziať zabezpečovanie služieb sociálnej starostlivosti poskytovaných v týchto zariadeniach.
(3)
Krajský národný výbor môže zveriť zabezpečovanie služieb sociálnej starostlivosti poskytovaných v zariadeniach uvedených v § 46 ods. 1, 3 a 6, ktoré spravuje, okresnému národnému výboru, ak sú na to vytvorené podmienky.
(4)
O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ukončení pobytu v ňom, o premiestnení do iného zariadenia a o úhrade za poskytované služby rozhoduje vždy národný výbor, ktorý zariadenie spravuje.
§ 50
Ministerstvo v prípade potreby zriaďuje a spravuje zariadenia sociálnej starostlivosti s osobitným zameraním.
§ 51
Ak rozhodovanie o opatrovateľskej službe (§ 18, 33 a 38), patrí mestskému národnému výboru prvej kategórie26) môže okresný národný výbor na základe dohody prevziať zabezpečovanie tejto služby.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 52
Pokuty
Pokuty v prípadoch ustanovených zákonom o sociálnom zabezpečení45) ukladá okresný národný výbor. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu okresného národného výboru, ktorý pokutu uložil.
§ 53
Osobitný príjemca
Miestny národný výbor
a)
rozhoduje o ustanovení osobitného príjemcu dávky dôchodkového zabezpečenia a dávky sociálnej starostlivosti v prípadoch ustanovených zákonom o sociálnom zabezpečení46) a o jeho uvoľnení,
b)
dohliada, ako osobitný príjemca plní svoje povinnosti.
Ustanovenia o konaní
§ 54
(1)
Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konanie
a)
o dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa umelcov,10) občanov poskytujúcich vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb, spolupracujúcich členov ich rodín a nepracujúcich dôchodcov, s výnimkou rozhodovania o znížení alebo odňatí týchto dávok,
b)
o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,
c)
o poskytovaní jednorazových peňažných dávok a vecných dávok podľa § 32 písm. a) č. 2 a 3, § 37 písm. a) č. 2, § 40, § 41 ods. 1 a 2, § 43 ods. 1 písm. a) č. 4, o príspevku na spoločné stravovanie podľa § 32 písm. a) č. 1 a § 37 písm. a) č. 1, ako aj o úkonoch opatrovateľskej služby zabezpečujúcich nevyhnutné životné potreby, ktoré sa poskytujú bezplatne, ak sa konanie o týchto dávkach a službách začalo z podnetu orgánu sociálneho zabezpečenia alebo ak sa konanie, ktoré sa začalo na návrh, skončí priznaním dávky alebo služby v požadovanom alebo v právnom predpise vymedzenom rozsahu.
(2)
V konaní podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 49 a 50 správneho poriadku47) o lehotách, s výnimkou rozhodovania o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti.
(3)
Ak v konaní podľa odseku 1, ktoré sa začalo na návrh, orgán sociálneho zabezpečenia zistí, že dávku alebo službu nemožno priznať vôbec alebo v požadovanom rozsahu, alebo ak by priznaním dávky alebo služby mohli vzniknúť občanovi, ktorému sa má dávka alebo služba priznať, alebo inému občanovi právne povinnosti, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
§ 55
Odvolanie
a)
proti opatreniu, ktoré národný výbor predbežne urobí v prospech maloletého dieťaťa podľa § 19 ods. 1 písm. a) č. 1 v prípade naliehavej potreby a
b)
proti rozhodnutiu o vyradení občana so zmenenou pracovnou schopnosťou z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 29 písm. a) č. 7 nemá odkladný účinok.
§ 56
(1)
Odchylne od všeobecných predpisov o správnom konaní48) sa miestna príslušnosť národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia spravuje
a)
miestom výkonu práce účastníka konania,
1.
ak rozhoduje alebo posudzuje invaliditu a zmenenú pracovnú schopnosť a na tomto pracovisku je závodné zdravotnícke zariadenie, v ktorom pôsobí posudková komisia sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru,
2.
ak rozhoduje o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti družstevným roľníkom,
3.
ak rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu organizácii na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,41)
4.
ak odporúča u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou vhodnú úpravu pracovných podmienok, vhodné pracovné uplatnenie alebo umiestnenie na vhodné pracovné miesto v organizáciách,
5.
ak sleduje, či príprava na pracovné uplatnenie, výkon zamestnania, pracovné podmienky a prostredie nemajú nepriaznivý vplyv na zdravotný stav občana so zmenenou pracovnou schopnosťou,
b)
miestom prípravy na pracovné uplatnenie, ak ide o výplatu príspevku počas prípravy na pracovné uplatnenie vrátane jeho zvýšenia na rodinných príslušníkov a o úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na pracovné uplatnenie,
c)
sídlom školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ak účastník konania je žiak tejto školy,
d)
sídlom, prípadne miestom pravidelného výjazdného zasadania lekárskej komisie49) v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o posúdenie zdravotného stavu50) príslušníka ozbrojených síl z povolania, Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky s výnimkou kontrolnej lekárskej prehliadky požívateľa dôchodku, ktorého služobný pomer sa skončil,
e)
sídlom nápravnovýchovného ústavu, prípadne ústavu na výkon väzby, ak ide o posúdenie zdravotného stavu občana v čase výkonu trestu odňatia slobody, prípadne väzby,
f)
sídlom okresného národného výboru, ktorého posudková komisia sociálneho zabezpečenia bola poverená (§ 6) posudzovať invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia,
g)
sídlom národného výboru, ktorý spravuje ústav alebo iné zariadenie sociálnej starostlivosti, do ktorého má byť občan prijatý,
h)
sídlom národného výboru, v obvode ktorého sa zdržiava nezaopatrené dieťa, ak riešenie otázok jeho výchovy a výživy neznesie odklad.
(2)
Vo veciach, v ktorých podľa tohto zákona rozhoduje alebo vykonáva opatrenia miestny národný výbor, sa žiadosť o dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia podáva na miestnom národnom výbore. V ostatných prípadoch sa žiadosť podáva na okresnom národnom výbore.
(3)
Žiadosť o pohrebné po umelcovi10) a po občanovi poskytujúcom vecné plnenia a výkony na základe povolenia národného výboru sa podáva na okresnom národnom výbore, na ktorom bol zomretý prihlásený na sociálne zabezpečenie. Žiadosť o pohrebné po nepracujúcom dôchodcovi a jednotlivo hospodáriacom roľníkovi sa podáva na miestnom národnom výbore v strediskovej obci, mestskom alebo okresnom národnom výbore, v obvode ktorého mal zomretý trvalý pobyt.
(4)
Žiadosť o zaopatrovací príspevok sa podáva na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého má člen rodiny vojaka trvalý pobyt. Žiadosť o príspevok na úhradu za užívanie bytu vojaka sa podáva na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého mal vojak trvalý pobyt pred nástupom do služby v ozbrojených silách. Miestny národný výbor overí skutočnosti uvedené v žiadosti a postúpi ju okresnému národnému výboru, v obvode ktorého mal vojak pred nástupom do služby v ozbrojených silách trvalý pobyt.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 57
(1)
Pôsobnosť národných výborov pri rozhodovaní o prerušení zamestnania (poistenia) z vážnych dôvodov a o skončení zamestnania I. alebo II. pracovnej kategórie zo zdravotných a z iných vážnych dôvodov pre posudzovanie dôchodkových nárokov podľa predpisov platných pred 1. októbrom 1988 sa spravuje právnymi predpismi platnými pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť miestnych národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia, ak ju podľa predtým platných predpisov okresný národný výbor51) preniesol na miestny národný výbor.
§ 58
Ministerstvo po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov ustanoví vyhláškou
a)
podrobnosti o zložení a rokovaní správnych komisií národných výborov,
b)
podrobnosti o úlohách národných výborov v starostlivosti o rodinu a deti,
c)
podrobnosti o vedení evidencie detí a mladistvých postihnutých na zdraví,
d)
podrobnosti o poskytovaní dávok a služieb sociálnej starostlivosti a výšku dávok sociálnej starostlivosti, s výnimkou príspevku na výživu dieťaťa, vdoveckého príspevku, príspevku na rekreáciu detí dôchodcu, zaopatrovacieho príspevku, príspevku na úhradu za užívanie bytu vojaka a dávok a služieb poskytovaných občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou,
e)
lehoty na rozhodovanie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,
f)
podmienky na zriaďovanie a rozsah činnosti zariadení sociálnej starostlivosti, na prijímanie občanov do účelových zariadení sociálnej starostlivosti a o ukončení pobytu v nich a upraví výšku úhrady za poskytované služby, s výnimkou úhrady za starostlivosť poskytovanú v ústavoch sociálnej starostlivosti a úhrady za ubytovanie v zariadeniach opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov,
g)
podmienky na poskytovanie odmeny dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby a jej výšku,
h)
druhy ústavov sociálnej starostlivosti a ostatných zariadení sociálnej starostlivosti a rozsah v nich poskytovaných služieb.
§ 59
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 140/1982 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 122/1983 Zb.
§ 60
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.
V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.
1)
§ 142 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2)
§ 116 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. a zákona č. 103/1988 Zb.
5)
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb., zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 21/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb. a zákona č. 103/1988 Zb.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie vlády ČSSR č. 98/1971 Zb. o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa.
Nariadenie vlády ČSSR č. 9/1982 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.
Nariadenie vlády ČSSR č. 112/1984 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.
6)
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb. a zákona č. 103/1988 Zb. Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 110/1984 Zb. a zákona č. 50/1987 Zb.
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
Nariadenie vlády ČSSR č. 98/1971 Zb.
Nariadenie vlády ČSSR č. 9/1982 Zb.
Nariadenie vlády ČSSR č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve.
Nariadenie vlády ČSSR č. 112/1984 Zb.
9)
Pôsobnosť Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy je vymedzená zákonom SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona SNR č. 63/1971 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 90/1971 Zb. a zákona SNR č. 127/1985 Zb. (úplné znenie č. 41/1986 Zb.).
11)
§ 7 zákona č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti.
12)
§ 34 vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášky č. 92/1968 Zb. a vyhlášky č. 74/1984 Zb.
14)
Vyhláška č. 76/1957 Ú. v. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity).
Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb., vyhlášky č. 117/1967 Zb., vyhlášky č. 92/1968 Zb., vyhlášky č. 180/1968 Zb., vyhlášky č. 76/1970 Zb., vyhlášky č. 128/1975 Zb., vyhlášky č. 54/1976 Zb., vyhlášky č. 164/1979 Zb., vyhlášky č. 80/1982 Zb., vyhlášky č. 153/1983 Zb., vyhlášky č. 74/1984 Zb., vyhlášky č. 133/1984 Zb. a vyhlášky č. 58/1987 Zb.
16)
§ 24 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. v znení zákona č. 99/1972 Zb. a zákona č. 57/1984 Zb.Nariadenie vlády ČSSR č. 9/1982 Zb.
17)
§ 11 zákona č. 107/1971 Zb.
22)
24)
§ 2 zákona č. 117/1966 Zb. v znení zákona č. 99/1972 Zb.
26)
§ 10 ods. 3 zákona o národných výboroch v znení zákona č. 139/1982 Zb.
27)
§ 10 ods. 4 zákona o národných výboroch v znení zákona č. 139/1982 Zb.
30)
Zákon č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády ČSSR č. 112/1984 Zb.
36)
37)
§ 14 zákona č. 107/1971 Zb. v znení zákona č. 110/1984 Zb.
47)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
51)
§ 84 správneho poriadku.§ 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia.§ 10 ods. 2 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti.