104/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
VYHLÁŠKA
Českého báňského uřadu
ze dne 20. května 1988
o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti
a ohlašování činnosti prováděné hornickým zpusobem
Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon ), a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 1
Připravenost zásob k dobývání
Pro zajištění plynulosti dobývání výhradního ložiska musí organizace v plánu jeho otvírky, připravy a dobývání navrhnout a zduvodnit rozčlenění zásob podle jejich připravenosti k dobývání v závislosti na době potřebné pro jejich otvírku a připravu k dobývání a na plánovaném úbytku zásov.
§ 2
Výrubnost, znečištění a ztráty
(1)
Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, které umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska 1) s co největší výrubností (u tuhých nerostu ), popřípadě vytěžitelnosti (u kapalných a plynných nerostu, jakož i při loužení ), s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky a z celospolečenského hlediska i ekonomicky zduvodněny.
(2)
Organizace je povinna v plánu otvírky, připravy a dobývání výhradního ložiska nebo jeho části navrhnout a zduvodnit dobývací metovu a z ní vyplývající výrubnost (vytěžitelnost ), znečištění a ztráty, a to v souladu se zásadami hospodaření se zásobami výhradních ložisek. 2)
§ 3
Výtěžnost
Při úpravě a zušlechťování nerostu, jestliže se prováději v souvislosti s jejich dobýváním, je nutno používat takové postupy, které umožní co nejúplnější využití vydobytých nerostu s co nejmenším odpadem, které jsou technicky a z celospolečenského hlediska i ekonomicky zduvodněny. Postup úpravy a zušlechťování vydobytých nerostu a z něho vyplývající výtěžnost je organizace povinna zahrnout do plánu otvírky, připravy a dobývání výhradního ložiska.
§ 4
Zjišťování výsledku, jejich evidence a využití
(1)
Organizace je povinna zjišťovat a evidovat
a)
při dobývání výhradního ložiska výrubnost (vytěžitelnost ), znečištění a ztráty,
b)
při úpravě a zušlechťování vydobytých nerostu obsah jejich užitkových a škodlivých složek ve vsázce, v poloproduktech, v konečném produktu úpravy a zušlechťování a v odpadu.
(2)
Organizace sleduje a eviduje u dobývaných nerostu a doprovodných hornin v potřebném rozsahu petrografické a mineralogické složení, zpusob a formu výskytu a vzájemné vztahy, obsah a chemické vazby užitkových a škodlivých složek a fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti.
(3)
Organizace využívá výsledky podle odstavcu 1 a 2 při plánování a řízení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování nerostu.
ČAST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI
§ 5
Druhy povolení hornické činnosti
Povolení obvodního báňského úřadu se vyžeduje pro tyto hornické činnosti:
a)
pro vyhledávání a pruzkum výhradního ložiska dulními díly, a to svislými dulními díly o hloubce větší než 40 m, vodorovnými či úklonnými dulními díly o délce větší než 100 m, jestliže z nich jsou ražena další dulní díla, jejichž délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m. povolení se vyžeduje také pro zajištění a likvidaci těchto dulních děl,
b)
pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska, jakož i pro zajištění dulních děl a lomu,
c)
pro zvláštní zasahy do zemské kury včetně vyhledávání a pruzkumu provedeného dulními díly pro tyto účely, pokud tato díla svým rozsahem odpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),
d)
pro zajištění a likvidaci starých dulních děl včetně jejich zjišťování, pokud zjišťování se provádí dulními díly v rozsahu uvedeném v písmenu a).
§ 6
žádost o povolení hornické činnosti
(1)
Žádost o povolení hornické činnosti obsahuje
a)
název a sídlo organizace, která bude provádět hornickou činnost,
b)
druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,
c)
název a identifikační číslo katastrálního území, 3) název a kód okresu 4) popřípadě bližší otnačení místa činnosti (například parcelní čísla pozemku dotčených plánovanou hornicou činností ),
d)
při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostour,
e)
při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kury,
f)
plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,
g)
název a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),
h)
názvy a adresy účastníku řízení o povolení hornické činnosti. 5)
(2)
Organizace vyhotoví a předloží se žádostí o povolení
a)
vyhledávání a pruzkumu výhradního ložiska dulními díly dokumentaci podle přílohy č. 1,
b)
zajištění a likvidace dulních děl při vyhledávaní a pruzkumu výhradního ložiska dulními díly dokumentaci podle přílohy č. 2,
c)
otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
1.
hlubinným a povrchovým zpusobem plán otvírky, přípravy a dobývání podle přílohy č. 3,
2.
ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán těžební otvírky a těžby podle přílohy č. 4,
3.
loužením pomocí vrtu z povrchu plán přípravy, otvírky a dobývání loužícího pole podle přílohy č. 5,
d)
zajištění dulních děl a lomu a likvidace hlavních dulních děl a lomu
1.
při hlubinném a povrchovém zpusobu dobývání plán zajištění dulních děl a lomu a likvidace hlavních dulních děl a lomu podle přílohy č. 6,
2.
při těžbě ropy, hořlavého zemního pynu a technicky využitelného přírodního plynu plán zajištění a likvidace vrtu a sond podle přílohy č. 7
3.
při dobývání loužením pomocí vrtu z povrchu plán zajištění a likvidace loužícího pole podle přílohy č. 8,
e)
zvláštních zásahu do zemské kury dokumentaci podle příloh č. 9 a 10,
f)
zajištění a likvidace starých dulních děl plán zajištění a likvidace starých dulních děl podle přílohy č. 11.
(3)
Organizace přiloží k žádosti o povolení hornické činnosti
a)
doklady o vyřešení střetu zájmu, jestliže hornicou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisu, 6)
b)
seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornicou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem,
c)
doklad o schválení projektové dokumentace podle zvláštního předpisu, 7) jde-li o dulní stavby, které povoluje obvodní báňský úřad, 8)
d)
doklad o schválení postupu podle zvláštního předpisu, 9) jde-li o povolení vyhledávání a pruzkumu výhradního ložiska dulními díly, popřípadě o povolení zajištění a likvidace těchto dulních děl,
e)
výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, 2) jde-li o povolení k zajištění dulních děl a lomu nebo likvidace hlavních dulních děl a lomu.
(4)
Žádost o povolení hornické činnosti s plánem, popřípadě dokumentací se obvodnímu báňskému úřadu předkládá ve dvou vyhotoveních.
§ 7
Plány a dokumentace týkající se hornické činnosti
(1)
Plán a dokumentace z hlediska podrobnosti musí být přizpusobeny místním podmínkám. Grafické přílohy se vyhotovují v tak velkém měřítku, aby byla zajištěna zřetelnost zobrazovaných údaju a skutečnstí, při zachování zřetelnosti je možné ruzné údaje a skutečnosti zobrazit v jedné grafické příloze.
(2)
Jako plán, popřípadě dokumentace podle odstavce 1 muže být předložena i dokumentace nebo její část, vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisu, 10) a to v rozsahu požadovaném touto vyhláškou.
(3)
Plán a dokumentaci schvaluje vedoucí organizace. V plánu a dokumentaci a jejich jednotlivých částech musí být uveden den vyhotovení, jména, podpisy a funkce zpracovatelu, jakož i vedoucích pracovníku, kterým náleží kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých částí plánu a dokumentace.
§ 8
Pozhodnutí o povolení hornické činnosti
(1)
Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá
a)
úplnost plánu a dokumentace,
b)
vyřešení celospolečenských zájmu chráněných podle zvláštních předpisu, 6)
c)
dodržení zásad báňské technologie při zajištění racionálního využívání výhradního ložiska.
(2)
V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby zvláštní technické podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníku řízení.
(3)
Obvodní báňský úřad zašle organizaci spolu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti jedno ověřené vyhotovení plánu, popřípadě dokumentace.
§ 9
Změna povolené hornické činnosti
(1)
Organizace muže uskutečnit změnu povolené hornické činnosti, jen pokud nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnsoti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisu 6) nad rozsah přípustný podle podle podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení hornické činnosti a nedojde ke ztížení či zhoršení ve využití zásob výhradního ložiska nebo jeho části.
(2)
V jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 1, musí si organizace vyžádat povolení obvodního báňského uřadu. Za takovou změnu se považuje zejména
a)
použití jiné dobývací metody, jiné technologie ražení, pokud tato technologie byla stanovena z duvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnsoti provozu a při povrchovém dobývání též použití jiného zpusobu dopravy,
b)
změna ve větrání týkající se samostatného větrního oddělení jako celku nebo několika samostatných větrních odděleni,
c)
změna v konstrukci a parametrech bezpečnostních a ochranních pilířu,
d)
změna generálních svahu skrývky, lomu, výsypky a změna v parametrech skrývkových a těžebních řezu a výsypkových etáží.
(3)
Na změny ve výstavbě nebo rekonstrukci dulních staveb, které povoluje obvodní báňský úřad, 8) a ve sběrných střediscích na ložiskách ropy a hořlavého zemního plynu nebo v uspořádání loužícího pole se vztahují přiměřeně ustanovení odstavcu 1 a 2.
(4)
Pro řízení o změně hornické činnosti podle odstavce 2 platí přiměřeně ustanoveni § 6 až 8.
ČÁST TŘETÍ
OHLAŠOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPUSOBEM
§ 10
Předmět ohlašování
(1)
Organizace ohlašuje hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým zpusobem (dále jen „činnost“ ) obvodnímu báňskému úřadu.
(2)
Organizace neohlašuje
a)
činnost uvedenou v § 5,
b)
pruzkum dulními díly při dobývání výhradního ložiska, 11) pokud je zahrnut do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska,
c)
vrty z dulních děl (podzemní vrty ),
d)
geologické práce mapovací, laboratorní a kamerální.
§ 11
Obsah ohlášení
(1)
Ohlášení obsahuje
a)
název a sídlo organizace, která bude činnost provádět,
b)
druh činnosti 12) a její označení, které organizace používá v mapách a výkazech,
c)
účel a plánovaný rozsah činnosti,
d)
okres, obec a katastrální území s bližším označením míst činnosti,
e)
datum zahájení, plánovaného ukončení, popřípadě přerušení činnosti,
f)
druh a typ používaného technického zařízení,
g)
zpusob a rozsah trhacích prací, údaje o jejich povolení,
h)
opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
i)
zpusob zahlazení následku činnosti.
(2)
K ohlášení se připojí mapa s vyznačením místa a druhu činnosti.
§ 12
Zpusob ohlašování
(1)
Jednotlivě se ohlašují
a)
zřizování vrtu z povrchu s projektovanou hloubkou přes 500 m,
b)
hloubení jam a šachtic,
ražení štol a tunelu,
d)
ražení jiných podzemních prostoru o objemu 500 m3,
e)
dobývání ložisek nevyhrazených nerostu, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerosu prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
f)
těžba písku a štěrkopísku v korytech vodních toku plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v soucislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosu písku a štěrkopísku při údržbě vodních toku,
g)
práce k zajištění stability podzemních prostoru (podzemní sanační práce ),
h)
práce na zpřístupňování jeskyní,
i)
strojní vrtání studní s délkou nad 30 m,
j)
jimání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v dulních dílech.
(2)
Ostatní činnosti se ohlašují jednotlivě nebo i hromadně podle katastrálních území nebo předložením ročního plánu (projektu ) těchto prací, jeho části nebo výpisu z něj s údaji uvedenými v § 11
§ 13
Ohlašovací lhuty
(1)
Organizace je povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnu a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem.
(2)
Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1.
vyhláška Ústředního báňského uřadu č. 261/1975 Ú. 1., kterou se vydávají podrobnější předpisy o vypracování a schvalování plánu otvírky, přípravy a dobývání, jakož i plánu zajištění a likvidace hlavních dulních děl a lomu,
2.
vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 264/1957 Ú. 1., kterou se upravuje oznamování vyhledávacích a pruzkumných prací statní báňské správě,
3.
výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 10. července 1961 čj. 5026/1961 o sestavování a schvalování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánu zajištění a likvidace hlavních dulních děl pro kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru (reg. v častce č. 43/ 1961 Sb. ):
4.
směrnice Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu ze dne 5. dubna 1963 čj. 2531/1953, kterými se doplňují směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu ze dne 1. července 1962 čj. 9/1962 pro výzkum a pruzkum ložisek nerostných surovin (reg. v částce č. 22/1963 Sb. )
5.
výnos Ústředního báňskéhu úřadu čj. 800/1963 z 28. ledna 1963 o vypracování a schvalování plánu těžební otvírky a těžby ložisek ropy a zemního plynu, jakož i plánu likvidace nebo konzervace vrtu a sond (reg. v částce č. 11/1963 Sb.),
6.
směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 19. července 1960 čj. 1017-Z/1960 pro sestavování a schvalování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánu likvidace hlavních děl v resortu Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin.
§ 15
Účinost
Tato vyhláška nabýva účinnosti dnem 1. červencem 1988
Ing. Zíka v.r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ A PRUZKUM VÝHRADNÍHO LOŽISKA DULNIMI DÍLY
1.
Cíl vyhledávání a pruzkumu, popis, účel, rozsah a uspořádání dulnich děl.
2.
Zabezpečení provozu energií, vodou, mechanizačními prostředky a materiálem, zpusob a systém dulní dopravy.
3.
Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnsoti provozu, opatření v souvislosti se starými dulními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynu a prachu, samovznícení, prutržní hornin, uhlí a plynu, pruvalu vod a bahnin a jiných nebezpečných jevu.
4.
Nakládání s dulními vodami.
5.
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
6.
Opatření k zajištění podmínek stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.
7.
Seznam dulních děl, která budou ústit na povrch nebo do takové blízkosti povrchu, že by se mohly projevit nepříznivé účinky na povrch, včetně zpusobu jejich kontroly.
8.
Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údaju bodu 1, 2, 3, 4 a 7.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE DUNÍCH DĚL PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A PRUZKUMU VYHRADNÍOH LOŽISKA DULNÍMI DÍLY
1.
Duvody zajištění nebo likvidace, v případě zajištění termín plánovaného obnovení činnosti
2.
Zásoby výhradního ložiska, zpusob jejich ochrany nebo vydobytí, popřípadě doklad o jejich odpisu.
3.
Zpusob zajištění nebo likvidace, popřípadě jiného využití duních děl, časový postup prací.
4.
Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnsoti provozu, opatření v souvislosti se starými dulními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynu a prachu, samovznícení, prutrží hornin, uhlí a plynu, pruvalu vod a bahnin a jiných nebezpečných jevu.
5.
Nakládání s dulními vodami.
6.
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zajmu podle zvláštních předpisu.
7.
Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečnsotí potřebných k posoutení údaju bodu 2, 3, 4 a 6.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA HLUBINNÝM A POVRCHOVÝM ZPUSOBEM
Textová část
1.1
Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska.
1.1.1
Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charasterika výhradního ložiska, zejména
a)
mocnost, směr, úklon a tektonika,
b)
fyzikálně-mechanické a technologické vlastnosti dobývaných nerostu, obsahy užitkových a škodlivých složek,
c)
popis proplástku (vložek v ložisku ), jejich mocnost, fyzikálně-mechanické vlastnosti, obsah užitkových a škodlivých složek,
d)
popis nadložních a podložních hornin a zemin, jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a obsah užitkových a škodlivých složek,
e)
výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních minerálních vod,
f)
přehled provedeného geologického pruzkumu a jeho vyhodnocení.
1.1.2
Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumanosti.
1.1.3
Plánované změny zásob výhradního ložiska:
a)
přírustky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy,
b)
výrubnost a znečištění,
c)
konečný stav zásob.
1.1.4
Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání.
1.1.5
Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, duvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí.
1.1.6
Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, připravou a dobýváním ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí.
1.2
Otvírka, příprava a dobývání.
1.2.1
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.2.2
Plánovaný další pruzkum.
1.2.3
Zpusob otvírky a přípravy, jejich členěnní a časová i věcná návaznost prací, zajištění předstihu pruzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, u lomu předstihu skrývky.
1.2.4
Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zduvodnění jejich použití, zvláštní opatření při zavádění nových dobývacích metod.
1.2.5
Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezu, umístění a časový sled provozování výsypek a odvalu, jejich projektované kapacity a životnosti, generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňu, opatření proti sesuvum.
1.2.6
Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru, údaje o dulních dílech nebo plánovaných pracích v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat, a potřebná opatření.
1.2.7
Zpusob rozpojování hornin.
1.2.8
Umístnění dulních staveb pod povrchem a dulních staveb sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkum těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku.
1.2.9
Mechanizace a elektrizace, dulní doprava, rozvod vody a zajištění provozu materiálem.
1.3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektu a zájmu chráněných podle zvláštních předpisu.
1.3.1
Základní opatření proti nebezpečí
a)
výbuch plynu a prachu,
b)
samovznícení požáru v podzemí,
c)
pruvalu vod a bahnin,
d)
prutrží hornin, uhlí a plynu,
e)
dulních otřesu,
f)
ionizujícího záření,
g)
sesuvu v lomech, na odvalech a výsypkách,
h)
jiných nebezpečných jevu.
1.3.2
Větrání dolu nebo jeho částí, popřípadě větrání jednotlivých samostatných větrních oddělení, zařízení pro klimatizaci a opatření proti prašnosti, dulní degazace, větrání hlubokých lomu.
1.3.3
Odvodňování:
a)
jímání a odvádění dulních vod,
b)
nakládání s dulními vodami.
1.3.4
Přehled objektu a zájmu chráněných podle zvláštních předpisu dotčených plánovanou činností, zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jímž přísluší jejich ochrana.
1.4
Úprava a zušlechťování
a)
zpusob dopravy k úpravě a zušlechťování,
b)
které složky vydobytých nerostu budou při úpravě a zušlechťování využity,
c)
množství a kvalita vsázky nerostu do úpravenského procesu,
d)
technologie úpravy a zušlechťování,
e)
výtěžnost,
f)
množství a kvalita výsledných produktu úpravy a zušlechťování, zpusob jejich ukládání,
g)
množství a kvalita odpadu a jeho uložení,
h)
základní opatření proti vzniku závažných povozních nehod (havárií ).
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace a dulní situace a řezy v rozsahu plánované hornické činnosti ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údaju dle bodu 1.2 a 1.3.
2.2
Mapa bloku zásob dotčené oblasti s vyznačením hlavních tektonických poruch, předpokládaných úbytku a odpisu zásob.
2.3
Mapa větrání ve vhodném měřítku, popřípadě ve zvláštní projekci (například isometrické, axonometrické ) s vyznačením bezpečnostních objektu a zařízení a zařízení pro klimatizaci, kanonické schéma větrání.
2.4
Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačních zařízení.
2.5
Charakteristické geologické řezy a řezy s určením pracovních horizontu (řezu, etáží ).
2.6
Zvláštní přílohy pro doly a lomy se složitými geologickými, hydrogeologickými a báňsko-technickými poměry (například doly s nebezpečím dulních otřesu, pruvalu vod a bahnin, prutrží hornin, uhlí a plynu ).
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN TĚŽEBNÍ OTVÍRKY A TĚŽBY ROPY, HOŘLAVÉHO ZEMNÍHO PLYNU A TECHNICKY VYUŽITELNÉHO PŘÍRODNÍHO PLYNU
1.
Textová část
1.1
Geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho uložení a charakteristika okolích hornin.
1.2
Evidovaný stav zásob ložiska v plánem dotčené části.
1.3
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.4
Předpokládaný počet vrutu a sond, jejich umístění, hloubka a účel, technická charakteristika (konstrukce a izolace vrtu a sond, izolace jednotlivých obzoru, dovolené úchylky vrtu a sond, zajištění jejich ústí, popřípadě opatření na ochranu jiného výhradního ložiska v dobývacím prostoru ).
1.5
Projektovaná výše těžby, časový sled těžební otvírky a těžby.
1.6
Zabezpečení provozu energií, vodou a technichnologickými prostředky.
1.7
Režim těžby ložiska a využívání ložiskové energie.
1.8
Technická a technologiká charakteristika zpusobu těžby.
1.9
Charakteristika sběrného systému a úpravy ropy a zemního plynu.
1.10
Uplatnění druhotných a dalších těžebních metod.
1.11
Základní opatření proti nebezpečí
a)
vzniku a následku erupcí ropy a plynu,
b)
výbuchu a požáru,
c)
jiných nebezpečných jevu.
1.12
Přehled objektu a zájmu chráněných podle zvláštních předpisu, dotčených plánovanou činností, zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana.
2.
Grafická část
2.1
Strukturní mapy produktivních obzoru s vyznačením hranic ropoplynných horizontu a jejich očekávaných změn v dusledku těžby.
2.2
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením hranic chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, mapa zásob dotčených plánem s vyznačením stávajících a projektovaných vrtu, sond a povrchových zařízení.
2.3
Charakteristické řezy ložiskem.
Příloha č. 5 k vyhlášce č.104/1988 Sb.
PLÁN PŘIPRAVY, OTVÍRKY A DOBÝVÁNÍ LOUŽICÍHO POLE
1.
Textová část
1.1
Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho úložní poměry a charakteřistika okolních hornin.
1.2
Stav a prozkoumanost zásob, jejich připravenost k dobývání, rozložení podle jakosti, rozčlenění ložiska na loužící pole.
1.3
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.4
Použitá dobývací metoda.
1.4.1
Technická a technologická charakteristika dobývacího procesu včetně zpracování výluhu.
1.4.2
Uspořádání sítě vtlačných a čerpacích vrtu, jejich pruměr a hloubka, pracovní režim, rozvod loužicích roztoku, odvádění výluhu, uspořádání a postup zpracování výluhu.
1.4.3
Zpusob vrtání vrtu, a to technologie vrtání, konstrukce vrtu včetně pražení a izolace, izolace jednotlivých zvodnělých obzoru, uzávěry ústí vrtu a zpusob kontroly vrtu.
1.5
Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod proti ovlivnění loužicími pochody s návrhem sítě kontrolních pozorovacích vrtu.
1.6
Posloupnost prací a projektovaný objem výluhu.
1.7
Zabezpečení provozu energií, vodou, technologickými prostředky a materiály.
1.8
Základní opatření k zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména při práci s chemikáliemi, proti výbuchu plynu a par, při oblsuze tlakovzdušných zařízení, pracovních stroju, elektrických zařízení a na ochranu proti ionizujícímu záření.
1.9
Kontrolní opatření ke sledování vlivu hornické činnosti na zemský povrch.
1.10
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž příslusí ochran objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, jednotlivých objektu a zajmu (chráněných území, ochranných pásem ), popřípadě pozorovacích bodu pro sledování vlivu dobývání na povrch.
2.2
Mapa zásob s vyznačením vrtu.
2.3
Mapa hydrogelogických poměru s vyznačením kontrolních pozorovacích vrtu a čerpacích center s předpokládaným pruběhem izolinií hladin v jednotlivých obzorech, popřípadě izopiez artézských vod.
2.4
Charakteristické geologické, popřípadě hydrogeologické řezy ložiskem s vyznačením pruběhu hladin v jednotlivých obzorech.
Příloha č.6 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DULNÍCH DĚL A LOMU A LIKVIDACE HLAVNÍCH DULNÍCH DĚL A LOMU
1.
textová část
1.1
Duvody zajištění nebo likvidace.
1.2
V plánu likvidace shrnutí výsledku geologiko-pruzkumných prací, otvírky, přípravy a dobývání v dotčené části ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostu.
1.3
V plánu likvidace stručné shrnutí výsledku hospodaření se zásobami v plánem dotčené části ložiska. (Odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou ).
1.3.1
Stav zásob podle posledního schváleného výpočtu zásob.
1.3.2
Změny stavu zásob od posledního schváleného výpočtu (vydobytím, ztrátami, ospisy, ostatními změnami ).
1.3.3
Nevydobyté zásoby včetně zásob v ochranných pilířích a zpusob jejich případného vydobytí.
1.3.4
Zásoby za hranicemi dobývacího prostoru, jejich ochrana a možnost využití.
1.4
Zpusob zajištění dulních děl a lomu nebo likvidace hlavních dulních děl a lomu.
1.4.1
Opatření k zemezení nepříznivých vlivu na povrch.
1.4.2
Úprava svahu a dna lomu, úprava výsypek.
1.4.3
Zpusob kontroly zajištěných nebo likvidovaných dulních děl nebo lomu a povrchových zařízení.
1.5
Základní opatření ku zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými dulními díly a okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynu, prachu, smaovznícení, prutrží hornin, uhlí a plynu, pruvalu vod a bahnin a jiných nebezpečných jevu.
1.6
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
1.7
Časový sled zajišťovacích nebo likvidačních prací.
1.8
Případné využití dulních děl, lomu, zařízení a staveb pro jiné účely.
1.9
Nakládání s dulními vodami.
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy.
2.2
Mapa dulní situace dotčené části ložiska ve vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a zpusobu zajištění nebo likvidace.
2.3
Charakteristeické řezy dotčenou oblasti.
Příloha č. 7 ka vyhlášce č. 104/1988 Sb.
1.
Textová část
1.1
Zduvodnění zajištění nebo likvidace skupiny vrtu nebo sond v dotčené části ložiska, zpusob zajištění nebo likvidace, jejich bezpečné provedení.
1.2
Rozmístění a technické parametry vrtu a sond.
1.3
Zhodnocení využití zásob ložiska v plánem dotčené části, technologikých ztrát, nevydobytých zásob, včetně uplatněných intenzifikačních metod, popřípadě možnost použití druhotných těžebních metod.
1.4
Jiná výhradní ložiska zjištěná vrty v dotčené části dobývacího prostoru a zpusob jejich ochrany.
1.5
Tlakové a hydrodynamické poměry dotčené části ložiska.
1.6
Technický stav vrtu a sond určených k zajištění nebo likvidaci, zejména z hlediska izolace jednotlivých obzoru.
1.7
Zhodnocení výsledku čerpacích pokusu těžební otvírky a těžby.
1.8
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
1.9
V plánu zajištění opatření k obnovení těžby.
1.10
Případné využití vrtu a sond, zařízení a staveb pro jiné účely.
1.11
Zpusob následných kontrol zajištěných nebo likvidovaných vrtu a sond.
1.12
Základní opatření k zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
2.
Grafická část
2.1
Strukturní mapy s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údaju bodu 1.2, 1.3 a údaju o jiných výhradních ložiskách.
2.2
Geologické a technické profily vrtu a sond v částech dotčených zajištěním nebo likvidací a vyznačením zpusobu provedení jejich zajištění nebo likvidace.
2.3
Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečnsotí uvedených v bodě 2.1
Příloha č. 8 k vyhlášce č.104/1988 Sb.
PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE LOUŽICÍHO POLE
1.
textová část
1.1
Zduvodnění zajištění nebo likvidace loužicího pole, v případě likvidace zhodnocení výsledku dobývání a hospodaření se zásobami v loužicím poli (odpadá je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou ).
1.2
Zhodnocení vlivu zajištění nebo likcidace na sousední a další loužicí pole.
1.3
Zpusob zajištění nebo likvidace loužicího pole (zpusob neutralizace zbytkových loužicích roztoku v dobývaném obzoru, izolace jednotlivých obzoru, zamezení výtoku tlakové vody, popřípadě vod se zbytkovými roztoky do podzemních a povrchních vod, tamponáž vrtu a zajištění jejich ústí ).
1.4
Časový sled jednotlivých zajišťovacích nebo likvidačních prací.
1.5
Jiná výhradní ložiska v loužicím poli, opatření k jejich využití a zpusob jejich ochrany.
1.6
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
1.7
Základní opatření k zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při práci a bzepečnsoti provozu při zajišťovacích nebo likvidačních pracích.
1.8
Případné využití vrtu, zařízení a staveb pro jiné účely.
1.9
V plánu zajištění opatření k obnovení dobývání.
1.10
Zpusob a lhuty kontrol v případě dalšího nezbytného sledování vývoje hydrogeologických poměru v ložisku a v pruvodních horninách.
1.11
Zpusob zjišťování dutin vzniklých vyluhováním nebo v souvislosti s ním a zaměření jejich tvaru a objemu s návrhem případných opatření k ochraně povrchových objektu a zájmu.
2.
Grafická část
2.1
Mapa ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údaju bodu 1.1, 1.2 a 1.11.
2.2
Mapa současných a výsledných hydrogeologických a hydrochemických poměru ve vyluhovaných polích.
2.3
Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečnsotí uvedených v bodech 2.1 a 2.2.
Příloha č.9 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHU DO ZEMSKÉ KURY
1.
Textová část
1.1
Účel zvláštního zásahu do zemské kury.
1.2
Vyhodnocení pruzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k využití pro uvažovaný účel.
1.3
Zajištění podmínek a omezení vyplývjaících z rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kury.
1.4
Popis, rozsah, členění a časový sled plánovaných prací.
1.5
Kapacita přírodní hornivové struktury, popřípadě podzemních prostoru určených k využití.
1.6
Předpoklad nepříznivých vlivu zvláštních zásahu do zemské kury na povrchové a podzemní objekty a zařízení, zejména vlivu na ztížení nebo znemožnění vydobytí výhradních ložesek, a opatření k jejich ochraně.
1.7
Základní opatření k zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při práci a bezpečsnoti provozu, zejména
a)
opatření proti úniku a výronu plynu a kapalin,
b)
protipožární a protivýbuchová opatření,
c)
zpusob uzavření dulnich děl při uskladnění radioaktivních a jiných prumyslových odpadu,
d)
určení míst a intervalu měření možného úniku škodlivých látek z místa uskladnění.
1.8
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kury a skutečnosti podle bodu 1.6 a 1.8.
2.2
Mapa dulní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením dulních děl a sktutečsnotí potřebných pro posouzení údaju podle bodu 1.4 a 1.5.
2.3
Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyzančením skutečností podle bodu 2.1 a 2.2.
Příloha č.10 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHU DO ZEMSKÉ KURY
1.
Textová část
1.1
Zduvodnění zajištění nebo likvidace dulních děl.
1.2
Posouzení možnosti využití dulních děl a zařízení pro jiné účely.
1.3
Popis, členění, rozsah a časový sled plánovaných prací.
1.4
Základní opatření k zajištění bezpečnsoti a ochrany zdraví při prácí a bezpečnsoti provozu.
1.5
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhonutí orgánu a dohod s organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláští zásahy do zemské kury, povrchových zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kury a skutečností podle bodu 1.5.
2.2
Mapa dulní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením dulních děl a skutečnsotí podle bodu 1.3.
2.3
Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením údaju podle bodu 2.1 a 2.2.
Příloha č.11 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE STARÝCH DULNÍCH DĚL
1.
Textová část
1.1
Popis starých dulních děl a vyhodnocení jejich nepříznivých vlivu na povrch, zařízení a stavby na povrchu.
1.2
Zpusob zajištění nebo likvidace starých dulních děl, druh, rozsah a časový sled plánovaných prací.
1.3
Základní opatření k zajištění bezpečsnoti a ochrany zdraví při práci a bezpečnsoti provozu, opatření v souvislosti s jinými starými dulními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynu a prachu, samovznícení, prutrží hornin, uhlí a plynu, pruvalu vod a bahnin a jiných nebezpečných jevu.
1.4
Zpusob zajištění požadavku vyplývajících z rozhodnutí orgánu a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektu a zájmu podle zvláštních předpisu.
2.
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením skutečnsotí a údaju uvedených v bodech 1.1 a 1.2.
2.2
Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností a údaju podle bodu 2.1.
2.3
Výkresová dokumentace zpusobu zajištění nebo likvidace starých dulních děl.
1)
§ 14 odst, 2 písm. b) zákona č. 44/1988 Ssb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon ). Nařízení vlády ČSSR č. 80/1988 Sb., o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzovaní, schvalování a státní expertize jejich výpočtu.
2)
§ 20 horního zákona.
3)
§ 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu identifikaci informací.
č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
4)
Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 1794/78-032-918 ze dne 9 června 1978, kterým se upravuje číselné označování kraju a okresu v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb. ).
5)
§ 18 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
6)
Například zákon č. 69/1979 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisu ( úplné znění pro ČSR č. 31/1093 Sb.), zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 29/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského pudního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., (úplné znění č. 124/1976 Sb. ), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon ), zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisu, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
7)
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.
8)
§ 23 odst. 3 a 4 horního zákona.
9)
§ 6 zákona České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém úřadu.
10)
Například vyhláška č. 5/1987 Sb.
11)
§ 31 odst. 3 hroního zákona.
12)
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.