103/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
ZÁKON
zo 16. júna 1988
o zmenách v nemocenskom zabezpečení
Federálne Zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich, zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 51/1987 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za ktoré sa mesačná mzda inak nekráti.".
2.
V § 11 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „na neskoršie osvojenie".
3.
V § 12a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Peňažná pomoc patrí tiež pracovníkovi, ktorý sa stará o dieťa, ak sa jeho manželke neposkytuje peňažná pomoc v materstve a sama sa nemôže alebo nesmie podľa lekárskeho posudku o dieťa starať pre závažné dlhodobé ochorenie.
(3)
Podmienky pre nárok na peňažnú pomoc a spôsob jej určenia sa u pracovníka uvedeného v odsekoch 1 a 2 posudzujú podľa stavu ku dňu prevzatia dieťaťa. Peňažná pomoc sa poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po ktorú sa pracovník o dieťa stará, najdlhšie po dobu 31 týždňov, a v prípade uvedenom v odseku 2 po dobu 22 týždňov, nie však dlhšie, než dieťa dosiahne osem mesiacov veku.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ustanovenia predchádzajúceho odseku platia aj pre slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého pracovníka, ktorý nežije s družkou a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.
(4)
Ak ide o slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého pracovníka (pracovníčku), ktorý nežije s družkou (druhom), je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku a stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, považuje sa podmienka pracovného úväzku za splnenú, ak dosiahne hrubý zárobok v kalendárnom mesiaci najmenej 400 Kčs. Ustanovenie § 23 tretej vety platí obdobne.“.
5.
§ 22 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
doba dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, karantény, materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky a doba neprítomnosti v práci z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov alebo ošetrovania chorého člena rodiny,“.
6.
§ 22 ods. 2 písm. h) znie:
„h)
doba pracovného voľna ospravedlneného organizáciou z iného dôvodu,“.
7.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena i).
8.
V § 23 druhá veta znie: „Ak ide o pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou, o pracovníka uvedeného v § 21 ods. 3 alebo o pracovníčku, ktorá sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, vyžaduje sa, aby hrubý zárobok v kalendárnom mesiaci bol najmenej 400 Kčs.".
9.
§ 24 ods. 2 znie:
„(2)
Ak ide o nezaopatrené dieťa staršie ako jeden rok, ktoré je podľa rozhodnutia orgánov sociálneho zabezpečenia dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, poskytuje sa k prídavkom na deti príplatok vo výške
a)
500 Kčs mesačne, alebo
b)
700 Kčs mesačne, ak ide o dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú.
Podmienkou je, že dieťa nie je umiestnené v zariadení s týždenným alebo celoročným pobytom pre také deti, a ak ide o príplatok podľa ustanovenia písmena b), ani v zariadení s dennou dochádzkou. Príplatok podľa ustanovenia písmena a) patrí, ak dieťa nespĺňa podmienky pre príplatok podľa ustanovenia písmena b) len preto, že je umiestnené v zariadení s dennou dochádzkou.“.
10.
V § 27 ods. 2 sa v prvej vete za slová „z dôvodov liečenia" vkladajú tieto slová: „prípadne z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na budúce povolanie,“.
Čl. III
Prechodné ustanovenia
(1)
Družstevníkovi, ktorému sa nepriznali peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa len preto, že podľa predpisov platných pred 1. októbrom 1988 nesplnil podmienky účasti na tomto zabezpečení, patria odo dňa účinnosti tohto zákona peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa, ak by podmienky účasti na tomto zabezpečení boli splnené podľa predpisov platných po 30. septembri 1988. Peňažné dávky sa potom vyplácajú v rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa.
(2)
Príslušný orgán sociálneho zabezpečenia najneskoršie do 30. septembra 1989 posúdi, ktoré z detí, ktoré bolo pred 1. októbrom 1988 uznané za invalidné a vyžadujúce stálu starostlivosť podľa prv platných predpisov, spĺňa podmienku pre uznanie za dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť s nárokom na príplatok k prídavkom na deti vo výške 700 Kčs mesačne.
Čl. IV
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie
a)
zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich,
b)
zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.