102/1988 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
zo 16. júna 1988,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 písm. c) sa vypúšťa.
2.
V § 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a výrobnotechnickými poznatkami“.
3.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Československé právnické osoby sa usilujú pri svojej podnikateľskej činnosti o čo najvýhodnejšie zapojenie do medzinárodnej deľby práce.
(2)
Československé osoby sú oprávnené v medziach ustanovených podľa tohto zákona nadväzovať a uskutočňovať priame hospodárske vzťahy so zahraničnými osobami.
(3)
Československé osoby môžu nadväzovať a uskutočňovať nepriame hospodárske vzťahy so zahraničím. Nepriamymi hospodárskymi vzťahmi so zahraničím podľa tohto zákona sú vzťahy k zahraničným osobám, ktoré československá osoba nadväzuje a uskutočňuje prostredníctvom československých socialistických organizácií oprávnených na zahraničnohospodársku činnosť, konajúcich vo vlastnom mene na účet československej osoby. Československá osoba je oprávnená si zvoliť, ktorá z niekoľkých československých socialistických organizácií oprávnených na požadovanú zahraničnohospodársku činnosť má vystupovať na základe zmluvy voči zahraničným osobám.
(4)
Zahraničnohospodárska činnosť je riadená, organizovaná a kontrolovaná štátom tak, aby sa podnikateľská činnosť v tejto oblasti v podmienkach hospodárskej súťaživosti a v medziach ustanovených podľa tohto zákona rozvíjala v súlade s potrebami národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a rozširovalo sa zapájanie československých osôb vo vhodných formách do medzinárodnej deľby práce.“.
4.
§ 6 ods. 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
dovoz vecí uskutočňovaný československými fyzickými osobami za účelom výkonu im povolenej hospodárskej činnosti na území Československej socialistickej republiky;9a)
f)
poskytovanie a prijímanie služieb v oblastiach uvedených v § 17.“.
5.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Zahraničnoobchodnú činnosť môžu vykonávať iba československé právnické osoby a zahraničné osoby na základe a v medziach udeleného povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(2)
Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť sa nevyžaduje
a)
u zahraničných osôb na rokovanie o uzavretí zmlúv s československými právnickými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť a na plnenie týchto zmlúv;
b)
u československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami, v medziach im určeného základného predmetu podnikania, pre vývoz a dovoz výrobkov a ich častí, ktoré sú predmetom zmluvy o výrobnej kooperácii uzavretej v súlade s týmto zákonom (§ 23 ods. 2), pokiaľ sa tento vývoz alebo dovoz uskutočňuje vo vzťahu k inej zmluvnej strane tejto zmluvy, ktorá má sídlo na území štátu podieľajúceho sa na socialistickej ekonomickej integrácii; toto oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu obmedziť alebo odňať za podmienok ustanovených v § 8 ods. 3 prvej vete;
c)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 9.“.
6.
§ 8 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť udieľa, mení a odníma Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s príslušnými orgánmi.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu udelí povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť československej osobe, ktorá je socialistickou organizáciou, ak táto preukáže, že spĺňa predpoklady pre riadny a hospodársky efektívny a racionálny výkon zahraničnoobchodnej činnosti a bude disponovať dostatočnými devízovými prostriedkami na úhradu právnych dôsledkov prípadného porušenia svojich záväzkov voči zahraničným osobám. Zo závažných dôvodov môže vláda Československej socialistickej republiky určiť ďalšie podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné, aby sa mohlo udeliť povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť. Iným osobám môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu udeliť povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ak je toto udelenie v súlade s cieľmi účelného zapojenia národného hospodárstva Československej socialistickej republiky do medzinárodnej deľby práce.“.
7.
§ 8 ods. 3 sa vypúšťa a doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
§ 8 ods. 3 znie:
„(3)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť obmedzí alebo odníme, ak československá právnická osoba alebo zahraničná osoba, ktorej sa povolenie udelilo, opätovne alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti určené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti. Iným než československým socialistickým osobám môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu obmedziť alebo odňať povolenie, ak sa zmenili okolnosti rozhodné pre jeho udelenie podľa odseku 2.“.
9.
§ 9 znie:
㤠9
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví všeobecne záväzným právnym predpisom postup pri udieľaní, zmene a odnímaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o tom, ktoré zahraničnoobchodné činnosti vyžadujúce povolenie podľa tohto zákona sa môžu vykonávať bez tohto povolenia, za akých podmienok a v akom rozsahu.“.
10.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Československé právnické osoby oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť, ktoré sú socialistickými organizáciami, postupujú pri vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti v súlade s potrebami československého národného hospodárstva a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a v kultúrnej oblasti aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.“.
11.
§ 10 ods. 2 sa vypúšťa a doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
12.
§ 12 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu riadi zahraničnoobchodnú činnosť všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona, colnými a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy aj inými ekonomickými nástrojmi, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Zahraničnoobchodná činnosť československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa usmerňuje takisto štátnym plánom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi o národohospodárskom plánovaní.
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu kontroluje zahraničnoobchodnú činnosť na základe a v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov podľa odseku 3.“.
13.
Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý znie:
㤠12a
(1)
Československé a zahraničné osoby môžu zakladať československú právnickú osobu, ktorej základný predmet podnikania zahŕňa zahraničnoobchodnú činnosť alebo meniť tento jej predmet podnikania len s povolením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(2)
Orgány štátnej správy môžu zakladať československú právnickú osobu uvedenú v odseku 1 alebo meniť jej základný predmet podnikania týkajúci sa zahraničnoobchodnej činnosti len so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
(3)
Povolenie podľa odseku 1 a súhlas podľa odseku 2 nahrádza povolenie podľa § 7 ods. 1.“.
14.
§ 13 ods. 3 znie:
„(3)
Podniky zahraničného obchodu zakladá po prerokovaní s príslušným národným výborom Federálne ministerstvo zahraničného obchodu. Pri určení aj inej než zahraničnoobchodnej činnosti ako časti základného predmetu podnikania podniku zahraničného obchodu si Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vyžiada súhlas príslušného orgánu štátnej správy s touto časťou predmetu podnikania, pokiaľ osobitné predpisy taký súhlas vyžadujú. Zakladacia listina podniku zahraničného obchodu obsahuje najmä jeho názov, sídlo, deň založenia, vymedzenie základného predmetu podnikania a výšku základného imania. Založenie podniku zahraničného obchodu sa zapisuje do podnikového registra. Spôsobilosť podniku zahraničného obchodu nadobúdať práva a zaväzovať sa vzniká dňom zápisu do podnikového registra.“.
15.
Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Podnik zahraničného obchodu je socialistickou hospodárskou organizáciou, ktorá vykonáva svoju činnosť samostatne na základe štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, úplného chozrasčotu a socialistickej samosprávy.“.
16.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Na čele podniku zahraničného obchodu je generálny riaditeľ, ktorý ako jediný vedúci riadi činnosť podniku, je za ňu a jej výsledky zodpovedný Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu a pracovnému kolektívu. Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich námestníkov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi podniku zahraničného obchodu. Generálny riaditeľ a jeho námestníci sa zapisujú do podnikového registra ako štatutárne orgány podniku zahraničného obchodu. Spôsobilosť konať v mene podniku zahraničného obchodu nadobúda generálny riaditeľ dňom voľby a jeho námestníci dňom vymenovania. Účinky ukončenia ich funkcie voči tretím osobám nastávajú odo dňa zápisu zmien do podnikového registra.
(2)
Na riadení podniku zahraničného obchodu sa podieľajú orgány socialistickej samosprávy, ktorými sú:
a)
zhromaždenie pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu tvoreného pracovníkmi, ktorí v podniku zahraničného obchodu vykonávajú práce v pracovnom pomere, prípadne zhromaždenie delegátov tohto kolektívu a
b)
rada pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu, ktorú volí zhromaždenie, a to tajným hlasovaním, najviac na päť rokov.
(3)
Pre voľbu generálneho riaditeľa, riadenie a socialistickú samosprávu podniku zahraničného obchodu platia obdobne § 3, 5, 11, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 a 2 a § 27 až 34 zákona o štátnom podniku.
(4)
Podnik zahraničného obchodu je povinný sa starať o to, aby sa jeho majetok plne, účelne a hospodárne využíval a chránil. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o hospodárení s majetkom podnikov zahraničného obchodu.“.
17.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhoduje o zrušení, rozdelení, splynutí a zlúčení podnikov zahraničného obchodu a o zmene predmetu ich podnikania; pritom postupuje obdobne podľa ustanovenia § 13 ods. 3 druhá veta. Federálne ministerstvo zahraničného obchodu môže tiež zmeniť ich názov, sídlo a výšku základného imania.
(2)
Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podniku zahraničného obchodu alebo zmena jeho základného imania nesmú byť na ujmu veriteľom podniku zahraničného obchodu. Zrušenie, rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie podnikov zahraničného obchodu alebo zmena ich základného imania nadobúdajú účinnosť odo dňa zápisu do podnikového registra.
(3)
Ak nie je rozhodnuté o prechode niektorého nároku rozdeleného podniku zahraničného obchodu, môže veriteľ uplatniť svoj nárok voči ktorémukoľvek z podnikov vzniknutých rozdelením podniku zahraničného obchodu a tieto podniky sú zaviazané spoločne a nerozdielne.
(4)
Pre podnik zahraničného obchodu platia obdobne ustanovenia § 12, § 13 ods. 2, § 14, 17 a § 21 až 23 zákona o štátnom podniku.“.
18.
§ 17 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
K zahraničnohospodárskym službám patria služby v oblasti uskutočňovania medzinárodnej železničnej, leteckej, cestnej, riečnej a riečno-námornej dopravy s výnimkou obstarávania prepravy zásielok, ďalej v oblasti spojov, kultúry, školstva, poisťovníctva, zdravotníctva s výnimkou kúpeľnej liečby, pohrebníctva a v bankovo-finančnej oblasti, ak ich poskytujú
a)
československé osoby zahraničným osobám s výnimkou služieb poskytovaných na uspokojovanie osobných potrieb zahraničných fyzických osôb a obdobných potrieb zahraničných právnických osôb na území Československej socialistickej republiky za československú menu a československým osobám v zahraničí;
b)
zahraničné osoby na území Československej socialistickej republiky.
(2)
K zahraničnohospodárskym službám patrí aj
a)
poskytovanie služieb československými právnickými osobami československým osobám pri sprostredkovaní prevodu práv československých autorov alebo výkonných umelcov do zahraničia a zahraničných autorov alebo výkonných umelcov do Československej socialistickej republiky;10)
b)
vystavovanie prepravných dokumentov československými železničnými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými železničnými dopravcami a československými leteckými dopravcami pri preprave uskutočňovanej zahraničnými leteckými dopravcami.“.
19.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb udieľa, mení a odníma v oblasti
a)
uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy a v oblasti spojov Federálne
ministerstvo dopravy a spojov po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;
b)
cestnej dopravy a pohrebníctva ministerstvá vnútra a životného prostredia republík po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu;
c)
kultúry ministerstvá kultúry republík;
d)
školstva ministerstvá školstva, mládeže a telesnej výchovy republík;
e)
poisťovníctva ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií;
f)
zdravotníctva ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí republík;
g)
bankovo-finančnej Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií.
(2)
Pre udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb platia obdobne ustanovenia § 8 ods. 2 až 4.“.
20.
§ 20 ods. 1 znie:
„(1)
Československé právnické osoby, ktoré majú povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb, postupujú pri ich poskytovaní v súlade s potrebami československého národného hospodárstva a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, a v kultúrnej oblasti aj v súlade s kultúrnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky.“.
21.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb riadia ústredné orgány štátnej správy, ktoré udelili povolenie na túto činnosť. Riadenie sa uskutočňuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ekonomickými nástrojmi. Poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb československými právnickými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami, sa usmerňuje tiež štátnym plánom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi o národohospodárskom plánovaní.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 kontrolujú poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb na základe a v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 22.“.
22.
§ 22 znie:
㤠22
V oblasti
a)
uskutočňovania železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy a spojov Federálne ministerstvo
dopravy a spojov;
b)
cestnej dopravy Federálne ministerstvo dopravy a spojov po dohode s ministerstvami vnútra a životného prostredia republík;
c)
kultúry ministerstvá kultúry republík;
d)
školstva ministerstvá školstva, mládeže a telesnej výchovy republík;
e)
poisťovníctva ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií;
f)
zdravotníctva ministerstvá zdravotníctva a sociálnych vecí republík;
g)
bankovo-finančnej Štátna banka československá po dohode s Federálnym ministerstvom financií;
h)
pohrebníctva ministerstvá vnútra a životného prostredia republík
upravia po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
1.
udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb a o tom, ktoré služby, za akých podmienok a v akom rozsahu sa môžu poskytovať bez tohto povolenia,
2.
postupe československých právnických osôb, ktoré sú socialistickými organizáciami a ktorým udelili povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb alebo ktoré môžu zahraničnohospodárske služby poskytovať na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy [§ 18 ods. 2 písm. a)], pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb a o ich organizovaní a kontrole,
3.
podmienkach, dovolenom rozsahu a obsahu a o kontrole zahraničnohospodárskych služieb poskytovaných ostatnými československými právnickými osobami a zahraničnými osobami, ktorým bolo udelené povolenie alebo ktoré môžu tieto služby poskytovať bez povolenia (§ 18 ods. 2).“.
23.
§ 25 ods. 2 znie:
„(2)
Zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím môžu uzavierať a jej predmet rozširovať iba československé právnické osoby len na základe a v medziach udeleného povolenia alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia podľa § 26, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.“.
24.
§ 26 znie:
㤠26
Povolenie uvedené v § 25 udieľa vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy.“.
25.
Za § 26 sa vkladá nový § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Na uzavretie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím alebo na rozšírenie jej predmetu sa povolenie nevyžaduje
a)
pri zmluve uzavieranej na vykonanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;
b)
pri zmluve uzavieranej s organizáciami štátov podieľajúcich sa na socialistickej ekonomickej integrácii;
c)
pri inej zmluve o výrobnej kooperácii, pri vykonávaní ktorej sa predpokladá, že súhrn ročného objemu vývozu a dovozu československej právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním výrobnej kooperácie nepresiahne spolu sumu 30 miliónov Kčs v cenách bez dopravných a iných nákladov dojednaných medzi zmluvnými stranami a prepočítaných na československú menu podľa stredného kurzu vyhláseného Štátnou bankou československou pre deň, keď bola zmluva uzavretá.“.
26.
§ 28 znie:
㤠28
Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť, kedy možno zmluvu o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím, vyžadujúcu povolenie podľa tohto zákona, uzavrieť alebo jej predmet rozšíriť bez povolenia, a to za akých podmienok a v akom rozsahu, a upraviť postup pri udieľaní povolenia.“.
27.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2 a číslovanie prvého odseku.
28.
§ 30 sa vypúšťa.
29.
§ 31 ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Zmluvu o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím môžu uzavrieť československé právnické osoby iba na základe a v medziach povolenia, ktoré udelila Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po prerokovaní s vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo s podmienkou, že zmluva nadobudne platnosť až po udelení povolenia, pokiaľ nejde o prípad, keď sa povolenie nevyžaduje.
(3)
Povolenie na uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím sa nevyžaduje
a)
ak sa vedecko-technická spolupráca má uskutočňovať na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná;
b)
pri zmluvách uzavieraných československými osobami, ktoré sú socialistickými organizáciami, s osobami, ktoré majú sídlo na území štátu podieľajúceho sa na socialistickej ekonomickej integrácii;
c)
v ďalších prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie zmluvy o vedecko-technickej spolupráci na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených v nariadení vlády Československej socialistickej republiky.“.
30.
§ 31 ods. 4 sa vypúšťa.
31.
§ 32 sa vypúšťa.
32.
§ 33 znie:
㤠33
Nakladanie s priemyselnými právami vo vzťahu k zahraničiu podľa tohto zákona zahŕňa prevod práv k vynálezom, priemyselným vzorom a ochranným známkam alebo poskytnutie ich využitia československými osobami zahraničným osobám s výnimkou poskytovania ich využitia v súvislosti s vývozom investičných celkov.“.
33.
§ 34 znie:
㤠34
(1)
Nakladanie s priemyselnými právami (§ 33) vo vzťahu k zahraničiu sa môže uskutočniť iba na základe zmluvy.
(2)
Zmluvu o nakladaní s priemyselnými právami môže uzavrieť alebo jej predmet rozšíriť československá osoba iba na základe a v medziach povolenia udeleného podľa § 35.
(3)
Povolenie sa nevyžaduje v prípadoch, keď z hľadiska záujmov národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nie je účelné viazať uzavretie zmluvy na udelenie povolenia, a to za podmienok a v rozsahu ustanovených vo vykonávacích predpisoch vydaných podľa § 36.“.
34.
§ 35 znie:
㤠35
Povolenie na uzavretie alebo rozšírenie predmetu zmluvy podľa § 34 udieľa Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.“.
35.
§ 36 znie:
㤠36
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu spolu so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj upraví po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o postupe pri udieľaní povolenia podľa § 34 ods. 2 a môže ustanoviť, kedy na uzavretie zmluvy alebo na rozšírenie jej predmetu, na ktoré je potrebné podľa tohto zákona povolenie, sa toto povolenie nevyžaduje.“.
36.
V § 39 a 42 sa za slová „Federálnym ministerstvom dopravy“ dopĺňajú slová „a spojov“.
37.
V § 41 písm. a) sa za slová „Federálne ministerstvo dopravy“ dopĺňajú slová „a spojov“ a za slová „ministerstvom vnútra“ sa dopĺňajú slová „a životného prostredia“.
38.
§ 46 znie:
㤠46
Podrobnosti o činnosti Československej obchodnej a priemyselnej komory, členstve, právach a povinnostiach členov, o jej hospodárení a organizačnom usporiadaní určujú stanovy, ktoré na návrh Federálneho ministerstva zahraničného obchodu schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.“.
39.
§ 56 znie:
㤠56
Na ochranu obchodnopolitických alebo výnimočne iných dôležitých záujmov Československej socialistickej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov môže Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonávanie zahraničnohospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Československej socialistickej republiky
a)
obmedziť alebo zakázať;
b)
viazať na splnenie určitých podmienok včítane udelenia úradného povolenia alebo na predloženie určených dokladov.“.
40.
§ 61 znie:
㤠61
Na konanie podľa § 56 a 57 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (správny poriadok).11) Pokiaľ nevyhovením žiadosti o vydanie alebo zmenu povolenia, zmenou alebo odňatím povolenia alebo vydaním opatrenia v súlade s týmto zákonom vznikne osobám majetková ujma, nevzniká právo na jej náhradu.“.
41.
§ 62 sa vypúšťa.
42.
Za § 63 sa vkladá nový § 63a, ktorý znie:
㤠63a
(1)
Vyhláška alebo ich časti, ktorými bol zriadený podnik zahraničného obchodu podľa prv platných predpisov, strácajú platnosť dňom, keď sa ich obsah zmenil výkonom pôsobnosti podľa § 13 a 15.12)
(2)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je povinné zabezpečiť zvolanie prvého zhromaždenia pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu, ako aj prípravu voľby generálneho riaditeľa a rady pracovného kolektívu na tomto prvom zhromaždení najneskôr
a)
do štyroch mesiacov od vzniku nového podniku zahraničného obchodu;
b)
do 31. decembra 1989 v doterajšom podniku zahraničného obchodu.
(3)
Do nástupu nového zvoleného generálneho riaditeľa podniku zahraničného obchodu vykonáva funkciu doterajší riaditeľ, prípadne v novozriadenom podniku zahraničného obchodu Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu poverená osoba v rozsahu ustanovenom týmto ministerstvom. Do dňa voľby generálneho riaditeľa odvoláva a vymenúva generálneho riaditeľa, prípadne námestníka generálneho riaditeľa minister zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky.“.
Čl. II
Zrušuje sa:
a)
nariadenie vlády ČSSR č. 157/1980 Zb. o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím v znení nariadenia vlády ČSSR č. 21/1987 Zb.;
b)
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 167/1980 Zb. o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu;
c)
vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 54/1981 Zb. o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu.
Čl. III
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
9a)
Napr. nariadenie vlády ČSR č. 1/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a nariadenie vlády SSR č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
10)
§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
12)
Napr. vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú.l. o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz strojov a strojového zariadenia v znení neskorších predpisov a vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 74/1971 Zb. o zriadení Omnie, podniku zahraničného obchodu."