99/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 3. decembra 1987
o pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. a zákona č. 52/1987 Zb.:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
Toto nariadenie upravuje odchýlky pre pracovnoprávne vzťahy pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií a ich pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek, ktoré môžu vystupovať v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a majú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ boli zriadené v súvislosti s rozvojom socialistickej ekonomickej integrácie a majú sídlo na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „organizácia“).
§ 2
Vymenovanie a odvolanie z funkcie
(1)
Pracovný pomer vedúceho organizácie a jeho zástupcov môže byť založený vymenovaním orgánom, ktorý podľa zriaďovacej listiny plní úlohy riadiaceho alebo koordinačného orgánu organizácie. U ostatných vedúcich pracovníkov a pracovníkov prijímaných do pracovného pomeru na výkon osobitne významných funkcií, ktoré vymedzí organizácia v pracovnom poriadku,1) môže byť založený pracovný pomer vymenovaním vedúcim organizácie.
(2)
Vymenovanie a odvolanie z funkcie treba prerokovať s príslušným odborovým orgánom pôsobiacim v organizácii.
§ 3
Pracovná cesta a preloženie
(1)
Organizácia môže vyslať pracovníka na dobu nevyhnutnej potreby na pracovnú cestu, najdlhšie však na dobu šesť mesiacov v kalendárnom roku, pokiaľ sa s pracovníkom nedohodne inak.
(2)
Preložiť pracovníka na sústavný výkon práce do iného miesta výkonu práce, než bolo dojednané v pracovnej zmluve, môže organizácia len so súhlasom pracovníka. Preložiť pracovníka mimo územia Československej socialistickej republiky možno však len po dohode s právnickou osobou, ktorá je účastníkom organizácie (ďalej len „účastník“) a má sídlo v štáte, na území ktorého má pracovník trvalý pobyt. Len po dohode s účastníkom môže tiež organizácia pracovníka preložiť na dlhšiu dobu ako jeden rok.
(3)
Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí pre preloženie pracovníka, ktorého pracovný pomer bol založený vymenovaním, obdobne.
§ 4
Čerpanie dovolenky
Dovolenka pracovníkov sa môže s ich súhlasom čerpať až do konca budúceho kalendárneho roka; v týchto prípadoch je organizácia povinná umožniť vyčerpať v bežnom kalendárnom roku aspoň jeden týždeň dovolenky.
Ďalšie odchýlky pre pracovnoprávne vzťahy pracovníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky
§ 5
Dni pracovného pokoja
Okrem sviatkov uznaných za dni pracovného pokoja v Československej socialistickej republike sú pre pracovníkov, ktorí nemajú na jej území trvalý pobyt (ďalej len „cudzozemskí pracovníci“), dňami pracovného pokoja2) najviac dva dni sviatkov uznaných v štáte, na území ktorého majú trvalý pobyt; tieto sviatky na návrh účastníka určí organizácia v pracovnom poriadku.
§ 6
Dĺžka dovolenky
Dovolenka cudzozemských pracovníkov je päť kalendárnych týždňov v kalendárnom roku.
§ 7
Príplatok ku mzde
Cudzozemským pracovníkom sa poskytuje mesačne príplatok vo výške 25 % základnej mesačnej mzdy; tento príplatok sa neposkytuje za dobu, po ktorú sa poskytuje náhrada mzdy, a za dobu pracovného voľna bez náhrady mzdy dlhšiu ako tridsať dní s pobytom mimo územia Československej socialistickej republiky.
§ 8
Pracovné voľno s náhradou mzdy
(1)
Cudzozemským pracovníkom sa v súvislosti s čerpaním dovolenky v štáte ich trvalého pobytu poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy3) na cestu do miesta pobytu cez dovolenku v štáte trvalého pobytu a späť. Toto pracovné voľno sa poskytuje raz v kalendárnom roku v dĺžke doby nevyhnutnej na cestu, najviac však v rozsahu štyroch dní; v tomto rozsahu je zahrnutá doba na cestu pri nástupe dovolenky aj pri jej skončení. Podľa vzdialenosti medzi miestom výkonu práce a miestom trvalého pobytu a druhu dopravného prostriedku, ktorý sú oprávnení cudzozemskí pracovníci použiť, môže organizácia určiť jednotný rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy od jedného do štyroch dní v pracovnom poriadku.
(2)
Cudzozemským pracovníkom sa poskytuje na vlastnú svadbu pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu troch dní, pri narodení dieťaťa manželke (družke) cudzozemského pracovníka v rozsahu dvoch dní a pri úmrtí iných rodinných príslušníkov ako je manžel, druh alebo dieťa, v rovnakom rozsahu, v akom sa poskytuje pri obstarávaní pohrebu týchto osôb.4)
(3)
Cudzozemským pracovníkom študujúcim popri zamestnaní na školských zariadeniach v inom štáte ako v Československej socialistickej republike, sa poskytuje pracovné voľno a hmotné zabezpečenie v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi tohto štátu.
(4)
Pri dôležitých osobných prekážkach v práci vyžadujúcich nevyhnutne cestu do štátu trvalého pobytu sa cudzozemským pracovníkom poskytuje pracovné voľno na cestu tam a späť v rozsahu uvedenom v odseku 1; náhrada mzdy za toto pracovné voľno sa poskytuje, iba ak patrí náhrada mzdy aj za dobu prekážky v práci.
(5)
Náhradou mzdy podľa predchádzajúcich odsekov sa rozumie náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.5)
§ 9
Náhrady v súvislosti s prijatím a pri skončení pracovného pomeru
(1)
Cudzozemským pracovníkom sa pri prijatí do pracovného pomeru poskytuje
a)
náhrada cestovných výdavkov včítane cestovných výdavkov rodinných príslušníkov, pokiaľ s nimi žijú v spoločnej domácnosti, za lôžkový vozeň prvej vozňovej triedy alebo letenky ekonomickej triedy a výdavkov za železničnú prepravu batožiny dohodnutej hmotnosti z miesta ich trvalého pobytu do miesta výkonu práce; pri použití vlastného automobilu sa poskytuje náhrada výdavkov vo výške cestovného za lôžkový vozeň prvej vozňovej triedy;
b)
denné diéty (stravné) za dni strávené na ceste podľa osobitných predpisov o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách;
c)
náhrada vo výške pomernej časti základnej mesačnej mzdy za dni strávené na ceste včítane príplatku podľa § 7;
d)
jednorazový príspevok vo výške základnej mesačnej mzdy, ak v súvislosti s prijatím do pracovného pomeru dochádza k presťahovaniu cudzozemského pracovníka do miesta výkonu práce.
(2)
Náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku písm. a) a b) sa poskytujú aj pri skončení pracovného pomeru cudzozemského pracovníka a odchode do miesta trvalého pobytu.
§ 10
Príspevok na náhradu výdavkov pri nástupe dovolenky
Pri čerpaní dovolenky v štáte trvalého pobytu sa cudzozemským pracovníkom poskytuje pri nástupe dovolenky raz v kalendárnom roku príspevok na náhradu výdavkov vo výške 75 % základnej mesačnej mzdy. Tento príspevok môže organizácia poskytnúť aj cudzozemským pracovníkom, ktorí nečerpajú dovolenku v štáte trvalého pobytu, pokiaľ im vzniknú v súvislosti s čerpaním dovolenky vyššie výdavky v dôsledku odlúčenia od miesta trvalého pobytu.
§ 11
Ostatné náhrady
(1)
V prípade úmrtia cudzozemského pracovníka alebo rodinného príslušníka, ktorý s ním na území Československej socialistickej republiky žil v spoločnej domácnosti, organizácia uhrádza výdavky za prevoz zomretého do miesta trvalého pobytu.
(2)
Pri úmrtí cudzozemského pracovníka poskytne organizácia manželovi jednorazový príspevok v úhrnnej výške dvojnásobku jeho základnej mesačnej mzdy. Ak manžel nie je, prechádza postupne tento nárok na deti, rodičov, prípadne ďalšie osoby, pokiaľ boli na zomretého odkázané výživou.
§ 12
Priemerný zárobok
(1)
Rozhodujúcim obdobím pre zisťovanie priemerného zárobku u cudzozemských pracovníkov je obdobie dvanásť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok zistiť. Ak pre vznik pracovného pomeru v bežnom alebo v predchádzajúcom kalendárnom roku nemožno určiť rozhodujúce obdobie podľa predchádzajúcej vety, zisťuje sa priemerný zárobok z obdobia celých kalendárnych mesiacov od vzniku pracovného pomeru.
(2)
Takto zistený priemerný zárobok sa používa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistil; pokiaľ však potreba jeho použitia trvá bez prerušenia aj v ďalšom období, používa sa zistený priemerný zárobok po celú dobu trvania potreby použitia priemerného zárobku. Prerušením potreby použitia priemerného zárobku sa rozumejú prípady, keď cudzozemskému pracovníkovi za niektorý pracovný deň vyplývajúci pre neho z harmonogramu smien patrí mzda podľa vykonanej práce, prípadne náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku bez mzdy za prácu nadčas alebo mu nepatrí mzda ani náhrada mzdy.
(3)
So súhlasom účastníka môže organizácia v pracovnom poriadku ustanoviť, že pre zisťovanie priemerného zárobku u cudzozemských pracovníkov platia všeobecné predpisy o zisťovaní priemerného zárobku; v tom prípade sa priemerný zárobok podľa predchádzajúcich odsekov nezisťuje.
§ 13
Základná mzda
V prípadoch uvedených v § 7, § 9 ods. 1 písm. c) a d), § 10 a § 11 ods. 2 sa základnou mesačnou mzdou u pracovníkov odmieňaných hodinovou mzdou rozumie hodinová mzdová tarifa vynásobená 185, 180 alebo 175 hodinami pri určenom týždennom pracovnom čase 42 1/2, 41 1/4 alebo 40 hodín.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
Uchádzačom o prijatie, ktorí boli organizáciou pozvaní na pohovor, sa poskytne náhrada cestovných výdavkov, nocľažného a diéty (stravné) ako pri pracovných cestách.
§ 15
Zrušuje sa:
a)
výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 29. januára 1987 č. F 72-30489-7202-220187, ktorým sa ustanovuje odchylný spôsob zisťovania priemerného zárobku pre niektorých pracovníkov Medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT;6)
b)
§ 7 úpravy Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva z 31. augusta 1986 č. 1 o odmieňaní pracovníkov Medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT;7)
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.
Štrougal v. r.