98/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

98
ZÁKON
z 15. decembra 1987
o osobitnom príspevku baníkom
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie osobitného príspevku baníkom (ďalej len „osobitný príspevok“) ako osobitnej dávky.
Podmienky nároku
§ 2
(1)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku, ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba, ktorá
a)
dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo
b)
pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky nesmie vykonávať doterajšiu prácu.
(2)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.
(3)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(4)
Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 a 3 dovŕšením veku 55 rokov.
§ 3
(1)
Osobitný príspevok nepatrí, ak tento zákon neustanovuje inak, ak oprávnený na jeho priznanie
a)
vykonáva prácu v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý nedovŕšil vek 55 rokov,
b)
dovŕšil dôchodkový vek,
c)
je poberateľom doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
d)
je poberateľom invalidného dôchodku vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
e)
je poberateľom úrazovej renty vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
f)
je poberateľom opakujúcej sa dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8) alebo opakujúcej sa dávky, ktorá sa považuje za dávku výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,8)
g)
je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
h)
je poberateľom obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách c) až e), pričom obdobná dávka alebo obdobné plnenie z cudziny je vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý mal nárok,
i)
je poberateľom obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách f) a g).
(2)
Odsek 1 sa použije rovnako aj vtedy, ak sa dávky a plnenia podľa odseku 1 priznajú spätne za obdobie, v ktorom sa vyplácal osobitný príspevok.
§ 4
Najvyššiu prípustnú expozíciu pre práce na jednotlivých pracoviskách pod zemou v hlbinných baniach určí záväzný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov pod zemou v hlbinných baniach vykonávajú zamestnávatelia podľa tohto záväzného posudku.
§ 5
Výška a doba poskytovania osobitného príspevku
(1)
Výška osobitného príspevku je 80 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1; to neplatí, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý dovŕšil vek 55 rokov.
(2)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a) a oprávnený dovŕšil vek aspoň 55 rokov.
(3)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 2 a 3.
(4)
Suma osobitného príspevku podľa odsekov 2 a 3 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí
a)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič, ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a čísla 15 vynásobeného číslom 365,
b)
ako súčin čísla 350 a podielu počtu dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem dní, v ktorých oprávnený bol zamestnaný ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič a čísla 20 vynásobeného číslom 365.
(5)
Suma zvýšenia osobitného príspevku podľa odseku 4 sa zlučuje s osobitným príspevkom.
(6)
Výsledná suma osobitného príspevku podľa odseku 5 sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.
(7)
Na účel poskytovania osobitného príspevku sa to isté obdobie podľa odseku 4 zohľadňuje len raz.
(8)
Osobitný príspevok sa podľa odseku 4 nezvyšuje, ak počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky presahujúci minimálnu dobu, ktorú poberateľ osobitného príspevku musel dosiahnuť na vznik nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo dobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) nepresahuje 90 dní.
(9)
Sumy osobitného príspevku sa každoročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka určujú vo výške súčinu sumy osobitného príspevku a súčinu indexov medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky (ďalej len „priemernej mesačnej mzdy“) zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky za každý kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku od roku 2015. Ak dôjde k poklesu priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, rozhodujúcim indexom za kalendárny rok, v ktorom došlo k poklesu priemernej mesačnej mzdy, je index vo výške 1. Výsledné sumy osobitného príspevku určené podľa tohto odseku sa zaokrúhľujú na celý eurocent nahor. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určenie osobitného príspevku podľa tohto odseku vykonáva. Osobitný príspevok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa určuje podľa tohto odseku na obdobie od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka a osobitný príspevok priznaný od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa určuje na obdobie odo dňa jeho priznania do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Suma, ktorá je rozdielom medzi výškou osobitného príspevku v príslušnom kalendárnom roku a výškou osobitného príspevku v predchádzajúcom kalendárnom roku, patriaca za mesiace január až marec v príslušnom kalendárnom roku, sa vypláca jednorazovo najneskôr v mesiaci apríl príslušného kalendárneho roka.
(10)
Ak oprávnený na priznanie osobitného príspevku je súčasne poberateľom doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, alebo obdobnej dávky, alebo obdobného plnenia z cudziny, ktorých výška je nižšia ako výška osobitného príspevku, na poberanie ktorého má oprávnený nárok, poskytuje sa osobitný príspevok len vo výške rozdielu medzi jeho plnou výškou a invalidným dôchodkom alebo medzi jeho plnou výškou a úrazovou rentou alebo medzi jeho plnou výškou a doplatkom do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania alebo medzi jeho plnou výškou a obdobnou dávkou alebo obdobným plnením z cudziny.
(11)
Ak oprávnený spĺňa podmienky nároku na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu len po časť mesiaca alebo ak sa výška osobitného príspevku v priebehu mesiaca zmení, sumy uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa pomerne upravia; pritom denná suma osobitného príspevku je jedna tridsatina príslušnej mesačnej sumy a výsledná výška dávky sa zaokrúhli na celý eurocent nahor.
(12)
Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na osobitný príspevok v rozdielnych výškach, patrí iba jeden osobitný príspevok, a to vyšší. Pri rovnakej sume osobitného príspevku patrí iba jedna dávka, ktorú si oprávnený zvolil.
§ 6
Uplatnenie nároku
(1)
Subjekt, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok (ďalej len „organizácia“), určí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné prostriedky na výplatu osobitného príspevku poskytuje organizácii Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Organizácia je povinná do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o uplatnenie nároku na osobitný príspevok alebo žiadosti o uplatnenie nároku na zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 doručiť do vlastných rúk žiadateľa písomné oznámenie o tom, či mu bol osobitný príspevok priznaný, alebo nie alebo či mu bol osobitný príspevok zvýšený podľa § 5 ods. 4, alebo nie; pred posúdením žiadosti je povinná zadovážiť si všetky potrebné podklady.
(3)
Oznámenie organizácie o priznaní osobitného príspevku alebo o priznaní zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 musí obsahovať údaj, od kedy sa osobitný príspevok priznáva alebo od kedy sa osobitný príspevok zvyšuje podľa § 5 ods. 4, výšku osobitného príspevku, spôsob určenia výšky osobitného príspevku, dôvody priznania a deň splatnosti; oznámenie o nepriznaní osobitného príspevku alebo o nepriznaní zvýšenia osobitného príspevku musí byť odôvodnené. Oznámenie musí obsahovať poučenie o možnosti obrátiť sa na súd.
(4)
Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 pre každý novopriznávaný osobitný príspevok, ak sú jej známe skutočnosti preukazujúce oprávnenosť nároku.
(5)
Organizácia je povinná aj bez žiadosti zabezpečiť určenie súm osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 platných pre príslušný kalendárny rok pre každý novopriznávaný, ako aj vyplácaný osobitný príspevok.
(6)
Na zaslanie oznámenia o určení osobitného príspevku podľa § 5 ods. 9 organizáciou oprávnenému sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
§ 7
Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku
Ak zanikne nárok na osobitný príspevok, prípadne na jeho výplatu alebo osobitný príspevok patrí v inej výške, je organizácia povinná do dvoch mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistila, doručiť požívateľovi osobitného príspevku do vlastných rúk písomné oznámenie o tom, od kedy a z akých dôvodov osobitný príspevok nepatrí, nevypláca sa alebo patrí v inej výške; ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety platí aj tu.
§ 8
Výplata
(1)
Osobitný príspevok vypláca organizácia mesačne pozadu.
(2)
Osobitný príspevok nepodlieha dani.
Prechod práv a povinností
§ 9
Ak organizácia zanikne, prechádzajú povinnosti ustanovené týmto zákonom na jej právneho nástupcu; ak ho nemá, prechádzajú tieto povinnosti na organizáciu, ktorú určí príslušný ústredný orgán.
§ 10
(1)
Nárok na osobitný príspevok sa nemôže postúpiť.
(2)
Ak oprávnený zomrie, nadobúdajú nárok na sumy osobitného príspevku patriace do dňa jeho smrti postupne manželka, deti a rodičia, ak žili s pracujúcim v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti; podmienka spoločnej domácnosti nemusí byť splnená u detí, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok. Predmetom dedičstva sa uvedené sumy stávajú, ak tieto osoby nie sú.
Premlčanie
§ 11
(1)
Právo na osobitný príspevok sa nepremlčuje.
(2)
Nárok na jednotlivú splátku osobitného príspevku sa premlčuje uplynutím troch rokov odo dňa jej splatnosti.
(3)
Ak bol nárok na osobitný príspevok alebo nárok na zvýšenie osobitného príspevku uplatnený po uplynutí troch rokov odo dňa vzniku nároku, patria jednotlivé splátky osobitného príspevku alebo jeho časti najdlhšie za obdobie troch rokov spätne predo dňom podania žiadosti v príslušnej organizácii.
(4)
Premlčacia doba neplynie odo dňa podania žiadosti v príslušnej organizácii do dňa, keď bude doručené oznámenie o priznaní alebo o nepriznaní osobitného príspevku alebo o priznaní alebo o nepriznaní zvýšenia osobitného príspevku.
§ 12
Nárok organizácie na vrátenie jednotlivých splátok osobitného príspevku poskytnutých neprávom alebo v nesprávnej výške sa premlčuje uplynutím troch rokov odo dňa, keď organizácia zistila, že osobitný príspevok bol vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výške, najneskôr o desať rokov od jeho výplaty.
§ 13
(1)
Poberateľ osobitného príspevku je povinný ohlásiť organizácii, ktorá mu osobitný príspevok vypláca do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodných pre trvanie nároku na osobitný príspevok, jeho výšku a výplatu (§ 3,5). Ak nesplnil túto povinnosť alebo inak vedome spôsobil, že osobitný príspevok bol vyplatený neprávom alebo v nesprávnej výške, je povinný osobitný príspevok alebo jeho časť vrátiť odo dňa, od ktorého nepatril vôbec alebo od ktorého patril v nižšej výške; ak uplatňuje nárok na ďalší osobitný príspevok, je povinný ohlásiť organizácii, v ktorej tento nárok uplatňuje, aj skutočnosť, že poberá osobitný príspevok od inej organizácie. Poberateľ osobitného príspevku je povinný osobitný príspevok alebo jeho časť vrátiť aj vtedy, keď nastane skutočnosť podľa § 3 ods. 2.
(2)
Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinné organizácii v lehotách ňou určených bezodplatne oznamovať údaje, poskytovať doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné na účely poskytovania osobitného príspevku v rozsahu upravenom týmto zákonom.
(3)
Organizácia je povinná viesť záznamy o skutočnostiach rozhodujúcich pre nárok na osobitný príspevok, jeho výšku a výplatu, to je o dobe a druhu zamestnania, dosahovanej expozícii, prevedení na inú prácu, skončení zamestnania a uvoľnení na výkon verejnej funkcie, a na požiadanie pracujúceho, prípadne inej organizácie, o týchto skutočnostiach vystaviť potvrdenie.
§ 14
Právomoc na rozhodovanie sporov
Spory o nárokoch z tohto zákona rozhodujú súdy. Návrh môže oprávnený na súde uplatniť, len ak mu organizácia neprizná osobitný príspevok, ak nesúhlasí s oznámením organizácie o dni vzniku nároku, jeho výške a dobe poskytovania, splatnosti, zmene alebo o zániku alebo ak mu organizácia nedoručí oznámenie o priznaní alebo nepriznaní nároku do dvoch mesiacov odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o osobitný príspevok alebo žiadosť o zvýšenie osobitného príspevku.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Osobitný príspevok podľa tohto zákona patrí, ak podmienky jeho priznania boli splnené po 31. decembri 1987.
§ 17
(1)
Osobitné príspevky poskytované pracujúcim výbormi podľa predpisov platných pred 1. januárom 1988,7) na ktoré trvá nárok ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za osobitné príspevky podľa tohto zákona. Na sumy uvedené v § 5 ich na žiadosť pracujúceho upraví a za podmienok ustanovených týmto zákonom bude ďalej vyplácať organizácia, v ktorej pracujúci naposledy vykonával zamestnanie uvedené v § 2 ods. 1. Obdobne sa postupuje v prípadoch, keď osobitný príspevok baníkov nie je ku dňu účinnosti tohto zákona vyplácaný len s ohľadom na výšku dosahovaného zárobku.
(2)
Žiadosť o úpravu výšky osobitných príspevkov priznaných podľa predpisov platných pred 1. januárom 19887) sa musí doložiť potvrdením národného výboru, ktorý osobitný príspevok dosiaľ vyplácal, o nároku naň a o jeho výške.
(3)
Nároky na osobitné príspevky, ktoré vznikli podľa predpisov platných pred 1. januárom 1988,7) ale neboli ku dňu účinnosti tohto zákona priznané, treba uplatniť na príslušných národných výboroch za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 1. januárom 1988 najneskôr do 31. decembra 1988. Po priznaní nároku sa postupuje podľa predchádzajúcich odsekov.
§ 17b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)
Nárok na osobitný príspevok, ktorý vznikol podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, nezaniká ani po 1. júni 2009, ak podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2009 nárok na osobitný príspevok nevzniká.
(2)
Osoby, ktoré vyplácali osobitný príspevok podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, sú povinné odovzdať písomnú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť nárokov poberateľov osobitného príspevku organizácii podľa § 6 ods. 1 do 31. mája 2009 a v mimoriadnom prípade najneskôr do 31. júla 2009.
(3)
Poberateľ osobitného príspevku podľa platnej právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009 nie je povinný uplatňovať si nárok na osobitný príspevok; výška osobitného príspevku sa upraví podľa platnej právnej úpravy účinnej od 1. júna 2009. Ak organizácia podľa § 6 ods. 1 nezačala vyplácať od 1. júna 2009 upravenú výšku osobitného príspevku, doplatí rozdiel medzi osobitným príspevkom vyplácaným podľa predpisu účinného pred 1. júnom 2009 najneskôr do 31. augusta 2009.
§ 17ba
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2016
(1)
Nárok na osobitný príspevok, ktorý bol priznaný podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, nezaniká ani po 31. decembri 2015, ak podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016 nárok na osobitný príspevok nevzniká.
(2)
Organizácia je povinná zabezpečiť prepočet výšky osobitného príspevku podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016 u poberateľa osobitného príspevku podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015, ak oprávnenosť nároku preukazuje písomná dokumentácia, ktorú má k dispozícii. Suma, ktorá tvorí rozdiel medzi výškou osobitného príspevku podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015 a výškou osobitného príspevku podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016, patriaca za obdobie od 1. januára 2016, sa vypláca jednorazovo najneskôr do 30. apríla 2016.
§ 17c
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa v čl. II bod 1. zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.
Čl. IV
Pokiaľ sú nároky podľa
a)
zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.,
podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, hodnotí sa na účely týchto predpisov po 31. máji 1992 také zamestnanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení platných k 31. máju 1992, pokiaľ bolo také zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie k tomuto dňu.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
Príloha k zákonu č. 98/1987 Zb. v znení zákona č. 408/2015 Z. z.
VZORCE NA VÝPOČET SUMY ZVÝŠENIA OSOBITNÉHO PRÍSPEVKU
1.
Vzorec na výpočet sumy zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 písm. a)
opz1 = suma zvýšenia osobitného príspevku
d1 = počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič, ktoré presahujú dobu 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič alebo dobu 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo dobu potrebnú na dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
2.
Vzorec na výpočet sumy zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 písm. b)
opz2 = suma zvýšenia osobitného príspevku
d2 = počet dní v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič, alebo dobu 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo dobu potrebnú na dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky okrem dní, v ktorých oprávnený bol zamestnaný ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.
6)
§ 8, 14, § 15 ods. 2 až 5 a § 16 zákona o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie vlády ČSSR č. 117/1988 Zb.
7)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č.129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v znení vyhlášok č.21/1982 Zb. a č.145/1982 Zb. a zákona č.62/1983 Zb. o vernostnom prídavku baníkov. Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 3. júla 1970 č. F V/1-662/70-1142 o opatreniach na prehĺbenie hmotného a sociálneho zabezpečenia uvoľňovaných a prevádzaných pracovníkov v baníctve. Úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí a Ministerstva baníctva por. č.9/1968 o opatreniach na prehĺbenie hmotného a sociálneho zabezpečenia uvoľňovaných a prevádzaných pracovníkov v baníctve (reg. v čiastke 45/1968 Zb.).
8)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.