95/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 13. novembra 1987
o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 105 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 20/1975 Zb. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov.
Úvodné ustanovenia
§ 1
Na účely dodatkovej dovolenky podľa tejto vyhlášky sa za pracovníkov, ktorí vykonávajú zvlášť obťažné alebo zdraviu škodlivé práce1) považujú pracovníci, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.2)
§ 2
Dodatková dovolenka patrí pracovníkom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto práce zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.3)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 3
O dodatkovej dovolenke podľa tejto vyhlášky platia všeobecné predpisy o dovolenke na zotavenie.4)
§ 4
Dodatková dovolenka pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorým vznikol nárok na túto dovolenku podľa vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 23/1986 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, patrí za podmienok v nej ustanovených do 31. decembra 1989; po tomto dni patrí nárok na dodatkovú dovolenku týmto pracovníkom, pokiaľ spĺňajú podmienky uvedené v § 1 a 2.
§ 5
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 23/1986 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi, sa zrušuje.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.
Minister:

M. Boďa v. r.
1)
§ 13 písm. g) nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
2)
Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR o hygienických zásadách pre práce s chemickými karcinogénmi z 11. 12. 1984 č. HEM-300-28.11.1984 (registrované v čiastke 1/1985 Zb.). Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR zo 7. 12. 1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.).
3)
§ 12 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb.

Nariadenie vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

Rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
4)
Najmä § 106 ods. 1 a § 109 ods. 5 Zákonníka práce, § 14 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.