9/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistecké republiky
ze dne 5. ledna 1987,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
Ministerstvo školstí České socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 19 odst. 5 písm, b), § 20 odst. 3 a § 21 odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon ):
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 124/1984 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 20 odst. 2 Písm. b) se před poslední větu vkládá veta která zní: „Instruktor provádí přímý dozor nejvýše nad třemi žáky.“
2.
§ 27 odst. 1 písm. c) zní:
„c)
pro pracující, kteří vykonali závěrečnou zkoušku v učebních oborech uvedených v oddílu E části III. přilohy, trvá v příslušném učebním oboru uvedeném v oddílu E části I.a II. přilohy jeden rok,“.
3.
§ 27 odst. 1 písm. e) zní:
„e)
pro absolventy gymnázií a pro absolventy středních odborních škol trvá jeden rok.“.
4.
V § 27 odst. 1 se text písmena f vypouští.
5.
§ 27 odst. 2 písm. c) zní:
„c)
jeden rok pro pracující s úplným středním vzděláním.“.
6.
V § 27 odst. 2 se text písmena d) vypouští.
7.
§ 28 odst. 5 zní:
„(5)
V kombinovaném studiu ve středních odborných učilištích, které je určeno pro studijní obory podle oddílu D přílohy, se střída denní studium se studiem při zamestnání. Denní studium muže trvat nepřetržitě ve školním roce nejvíce pět měsícu a nejméně jeden měsíc. Z celkové délky studia muže denní studium trvat nejvíce sedm měsícu.“.
8.
Oddíl A a oddíl E přílohy se nahradzuje zněním uvedeným v příloze této vyhlášky.
Čl. II
Tato vyhláška nabýva účinnosti dnem 1. dubna 1987.
Vondruška v.r.