83/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
Redakcia
vo vyhláške Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb, v slovenskom vydaní
§ 13 ods. 4 má správne znieť:
„(4)
Pri rekonštrukciách a modernizáciách zabezpečuje investor najneskôr pri spracovaní projektovej úlohy aj dokumentáciu doterajšieho stavu včítane rozhodujúcich technicko-ekonomických údajov o prevádzke (užívaní) stavby a opisu technického stavu zariadení; táto dokumentácia sa takisto pripája k projektovej úlohe.“.