79/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 11. septembra 1987
o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 26 - Tvrdošín a určuje deň ich konania na 15. novembra 1987.
V. Šalgovič v. r.