66/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky
ze dne 1. července 1987
o České vodohospodářské inspekci
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 12 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:
§ 1
Základní ustanovení
(1)
Zřizuje se Česká vodohospodářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako odborný kontrolní orgán ve věcech ochrany jakosti vod a hospodaření s vodou.
(2)
Inspekci řídí a za její činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.
(3)
Inspekce je státní rozpočtovou organizací. Inspekce se člení na ústředí a inspektoráty; podrobnosti o organizaci inspekce upravuje organizační řád.
§ 2
Úkoly inspekce
(1)
Inspekce v rámci vrchního vodohospodářského dozoru1) vykonává dozor u organizací nad:
a)
vypouštěním odpadních a zvláštních vod do vod povrchových, podzemních a do veřejných kanalizací,
b)
provozem a údržbou čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských děl sloužících k zneškodňování, snížení nebo odstranění znečistění vod, sleduje i postup výstavby těchto zařízení,
c)
ochranou povrchových a podzemních vod před jejich znečisťováním a znehodnocováním jinými látkami než odpadními vodami,
d)
obecným užíváním povrchových vod a užíváním povrchových vod k plavbě, aby toto užívání neohrožovalo čistotu vod,
e)
ovlivňováním vodohospodářských poměrů a ochranou přirozené akumulace vod a vodních zdrojů před znečistěním,
f)
plněním povinností uložených rozhodnutím vodohospodářských orgánů těmi, kteří s vodami nakládají, popř. spravují vodohospodářská díla, jde-li o
1.
sledování množství a jakosti povrchových, podzemních, zvláštních a odpadních vod,
2.
sledování jiných látek než odpadních vod včetně radioaktivity,
3.
přípravu preventivních opatření na ochranu vod před znečistěním,
g)
hospodárným a národohospodářsky účelným nakládáním s vodami,
h)
dodržováním ustanovení o úplatách za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,2) zejména z hlediska výše úplat ve vztahu ke skutečnému znečisťování vod.
(2)
Inspekce plní další úkoly vyplývajíci ze zvláštních předpisů,3) jakož i úkoly odborného kontrolního orgánu ve věcech jakosti vod a hospodaření s vodou, uložené jí ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.
§ 3
Výkon kontrolní činnosti inspekce a spolupráce s kontrolními orgány
(1)
Inspekce zjišťuje v kontrolovaných organizacích nedostatky, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání; podle povahy věci zjišťuje příčiny nedostatků i u orgánů, které řídí kontrolované organizace (dále jen „nadřízené orgány“). Při zjištění hrubých nedostatků nebo nedostatků, jejichž odstranění není možné v rámci působnosti kontrolované organizace, vyžaduje zásah nadřízeného orgánu.4)
(2)
Inspekce projednává výsledky kontroly s kontrolovanou organizací a doporučuje jí své návrhy na úseku ochrany jakosti vod a racionálního hospodaření s vodou. Na základě kontrolních poznatků seznamuje inspekce nadřízené orgány kontrolovaných organizací se závěry svých zjištění a navrhuje jim opatření ke zkvalitnění řízení a kontroly, k uplatňování ekonomických nástrojů a k celkovému zlepšení práce na úseku ochrany jakosti vod, racionálního hospodaření s vodou a k zabezpečování systematické kontroly jejich plnění. Za účelem prevence zevšeobecňuje a zveřejňuje výsledky svých kontrol.
(3)
Inspekce je povinna spolupracovat při výkonu kontroly s kontrolními útvary v kontrolovaných organizacích a v jejich nadřízených orgánech, jakož i s jinými kontrolními orgány.
§ 4
Spolupráce inspekce s národními výbory
(1)
Inspekce navrhuje národním výborům jako vodohospodářským orgánům opatření k odstranění zjištěných nedostatků a uložení pokut organizacím a pracovníkům organizací;5) přitom národním výborům poskytuje potřebné podklady.
(2)
Inspekce při plnění úkolů spolupracuje s národními výbory, při sestavování plánů kontrolní činnosti přihlíží k jejich požadavkům a předává jim poznatky získané při výkonu této činnosti k využití pro výkon vodohospodářského dozoru.
(3)
Inspekce poskytuje národním výborům a jimi řízeným, popř. spravovaným organizacím, zejména podnikům vodovodů a kanalizací, k jejich žádosti odbornou pomoc, zejména stanovisky k investiční činnosti, k přípravě změn ve výrobním procesu nebo v rozsahu výroby organizací a ke změně a úpravě vodohospodářských děl závažné z hlediska ochrany čistoty vod; poskytuje jim odbornou pomoc též pro preventivní působení, zejména při vypracování, uskutečňování a hodnocení opatření týkajících se zamezování znečisťování vod a nehospodárného nakládání s nimi.5)
§ 5
Spolupráce inspekce s ostatními orgány a součinnost s institucemi a pracujícími
(1)
Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s kontrolními, inspekčními a jinými odbornými orgány, zejména s orgány hygienické služby, státní báňské správy, dozoru nad jadernou bezpečností, ochrany přírody a orgány prokuratury.
(2)
Inspekce se při své činnosti opírá o zkušenosti a iniciativu pracujících a využívá jejich stížností, podnětů a oznámení. Využívá iniciativu společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže, Českého svazu ochránců přírody a Českého rybářského svazu a poskytuje jim metodickou a poradenskou pomoc.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci, ve znění vyhlášky Ústřední správy vodního hospodářství č. 55/1966 Sb.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.
Ministr:

Ing. Kalina v. r.
1)
§ 12 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.
2)
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.
3)
§ 17 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod. Čl. 6 bod 37 a 39 směrnice č. 2/1980 Ústředního věstníku ČSR o hospodaření s prostředky Státního fondu vodního hospodářství. § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona č. 175/1982 Sb.
4)
Část VI. Zásad kontroly v národním hospodářství a ve státní správě č. 66/1982 Sb.
5)
Nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušování povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.