64/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 26. mája 1987
o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
Dňa 30. septembra 1957 bola v Ženeve dojednaná Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára dohody, 17. júla 1986 s výhradou, že Československá socialistická republika sa podľa článku 12 ods. 1 dohody, necíti byť viazaná ustanovením článku 11 ods. 2 a 3 dohody.
Pri prístupe k dohode sa súčasne urobilo vyhlásenie k ustanoveniu článku 10 dohody, ktoré je v rozpore s Deklaráciou o poskytnutí nezávislosti koloniálnym územiam a národom, ktorá bola prijatá na XV. zasadaní VZ OSN v roku 1960 a Československá socialistická republika ho preto považuje za prekonané.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 29. januára 1968 a jej prílohy 29. júlom 1968. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla platnosť dohoda a jej prílohy na základe toho istého článku ods. 2 dňom 17. augusta 1986.
Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.1) Do textu prílohy A - „Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch“ a prílohy B - „Ustanovenia o dopravných prostriedkoch a preprave“ vo francúzskom, v anglickom a ruskom znení možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy. Prípadné zmeny príloh dohody budú uverejnené alebo oznámené v Prepravnom a tarifnom vestníku Federálneho ministerstva dopravy.
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
EURÓPSKA DOHODA
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí - ADR (Ženeva, 1957)
Zmluvné strany
prajúc si zvýšiť bezpečnosť medzinárodnej cestnej dopravy dohodli sa takto:
Článok 1
Na účely tejto dohody sa rozumejú
a)
pod pojmom „vozidlá“ motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy, ako sú definované v článku 4 Dohovoru o cestnej premávke z 19. septembra 1949, s výnimkou vozidiel, ktoré patria ozbrojeným silám zmluvnej strany alebo patria pod zodpovednosť týchto ozbrojených síl;
b)
pod pojmom „nebezpečné veci“ látky a predmety, ktorých medzinárodnú cestnú prepravu prílohy A a B zakazujú alebo dovoľujú len za určitých podmienok;
c)
pod pojmom „medzinárodná preprava“ každá preprava uskutočnená po území najmenej dvoch zmluvných strán vozidlami definovanými pod písmenom a).
Článok 2
(1)
S výnimkou ustanovenia článku 4 ods. 3 nesmú byť nebezpečné veci, ktoré sú podľa prílohy A vylúčené z prepravy, predmetom medzinárodnej prepravy.
(2)
Medzinárodné prepravy iných nebezpečných vecí sú dovolené, ak sú splnené
a)
podmienky, ktoré ustanovuje príloha A pre tieto veci, najmä pre ich balenie a označenie,
b)
podmienky, ktoré ustanovuje príloha B, najmä pre konštrukciu, vybavenie a prevádzku vozidla prepravujúceho tieto veci, s výnimkou ustanovenia článku 4 ods. 2.
Článok 3
Prílohy tejto dohody sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Článok 4
(1)
Každá zmluvná strana si ponecháva právo upraviť alebo zakázať dovoz nebezpečných vecí na svoje územie z iných dôvodov, než z dôvodov bezpečnosti počas cestnej prepravy.
(2)
Vozidlá, ktoré boli v prevádzke na území zmluvnej strany v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo ktoré boli dané do prevádzky do dvoch mesiacov po nadobudnutí jej platnosti, bude možno používať na medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí počas troch rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti, aj keď ich konštrukcia a vybavenie plne nevyhovujú podmienkam ustanoveným pre uvedenú prepravu v prílohe B. Osobitné ustanovenia prílohy B môžu však túto lehotu obmedziť.
(3)
Zmluvné strany si ponechávajú právo dohodnúť sa v osobitných dvojstranných alebo mnohostranných dohodách, že nebezpečné veci, ktorých medzinárodnú prepravu táto dohoda celkom zakazuje, môžu byť za určitých podmienok predmetom medzinárodných prepráv na ich územiach alebo že nebezpečné veci, ktorých medzinárodnú prepravu táto dohoda dovoľuje len za ustanovených podmienok, budú môcť byť na ich územiach predmetom medzinárodných prepráv za menej prísnych podmienok, než sú ustanovené prílohami tejto dohody. Tieto osobitné dvojstranné alebo mnohostranné dohody odvolávajúce sa na tento odsek budú oznámené generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ich oznámi ostatným zmluvným stranám, ktoré tieto dohody nepodpísali.
Článok 5
Prepravy, pre ktoré platí táto dohoda, zostávajú podrobené všeobecným vnútroštátnym alebo medzinárodným predpisom o cestnej premávke, o medzinárodnej cestnej doprave a o medzinárodnom obchode.
Článok 6
(1) Členské štáty Európskej hospodárskej komisie a štáty prijaté do Komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto Komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tejto dohody
a)
jej podpisom,
b)
jej ratifikáciou po predchádzajúcom podpise s výhradou ratifikácie,
c)
prístupom k nej.
(2)
Štáty oprávnené zúčastniť sa na určitých prácach Európskej hospodárskej komisie podľa odseku 11 mandátu tejto Komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tejto dohody tým, že k nej po nadobudnutí jej platnosti pristúpia.
(3)
Dohoda je otvorená na podpis do 15. decembra 1957. Po tomto dátume je otvorená na prístup.
(4)
Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Článok 7
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť mesiac po dni, ku ktorému počet štátov uvedených v článku 6 ods. 1, ktoré ju podpísali bez výhrady ratifikácie alebo uložili svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, dosiahne päť. Jej prílohy však nadobudnú platnosť až šesť mesiacov po tom, keď nadobudne platnosť vlastná dohoda.
(2)
Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo k nej pristúpi po tom, keď ju päť štátov uvedených v článku 6 ods. 1 podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne táto dohoda platnosť mesiac po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe tohto štátu a jej prílohy nadobudnú platnosť pre tento štát buď tým istým dňom, ak sú k tomuto dňu už platné, alebo ak tomu nie je tak, dňom, ktorým nadobudnú platnosť podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku.
Článok 8
(1)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
(2)
Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostal od nej oznámenie.
Článok 9
(1)
Táto dohoda stratí platnosť, ak po nadobudnutí jej platnosti počet zmluvných strán je počas dvanástich po sebe idúcich mesiacov menší než päť.
(2)
Ak sa uzavrie celosvetová dohoda upravujúca prepravu nebezpečných vecí, stratí dňom nadobudnutia jej platnosti každé ustanovenie tejto dohody, ktoré bude v rozpore s niektorým ustanovením uvedenej celosvetovej dohody, platnosť vo vzťahoch medzi zmluvnými stranami tejto dohody, ktoré sa stanú zmluvnými stranami celosvetovej dohody, a automaticky sa nahradí príslušným ustanovením uvedenej celosvetovej dohody.
Článok 10
(1)
Každý štát môže pri podpise tejto dohody bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že táto dohoda bude platiť na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch. Dohoda a jej prílohy nadobudnú platnosť na území alebo na územiach uvedených v oznámení mesiac po tom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.
(2)
Každý štát, ktorý podľa odseku 1 tohto článku urobí vyhlásenie, že táto dohoda platí na niektorom území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch, môže podľa článku 8 vypovedať dohodu, pokiaľ sa týka tohto územia.
Článok 11
(1)
Každý spor medzi dvoma alebo niekoľkými zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto dohody sa bude, pokiaľ možno, riešiť rokovaním medzi nimi.
(2)
Každý spor, ktorý sa nevyriešil rokovaním, bude podrobený arbitráži, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán zúčastnených v spore a za tým účelom sa predloží jednému alebo niekoľkým arbitrom vybraným dohodou sporných strán. Ak do troch mesiacov odo dňa žiadosti o arbitráž nedospeli strany zúčastnené v spore k dohode o výbere arbitra alebo arbitrov, môže ktorákoľvek z týchto zmluvných strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o určenie jediného arbitra, ktorému sa spor odovzdá na rozhodnutie.
(3)
Rozhodnutie arbitra alebo arbitrov určených podľa odseku 2 tohto článku bude pre zmluvné strany zúčastnené v spore záväzné.
Článok 12
(1)
Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tejto dohody alebo pri prístupe k nej vyhlásiť, že sa necíti byť viazaná článkom 11. Ostatné zmluvné strany nebudú článkom 11 viazané voči zmluvnej strane, ktorá urobila takú výhradu.
(2)
Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek túto výhradu odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
Článok 13
(1)
Po uplynutí troch rokov platnosti tejto dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie konferencie za účelom revízie dohody. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej štvrtina zmluvných strán oznámi svoj súhlas s touto žiadosťou do štyroch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník odoslal upovedomenie.
(2)
Ak je konferencia zvolaná podľa odseku 1 tohto článku, upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o prerokovanie ktorých na konferencii žiadajú. Generálny tajomník rozošle všetkým zmluvným stranám najmenej tri mesiace predo dňom začatia konferencie predbežný program rokovania konferencie spolu s textom týchto návrhov.
(3)
Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v článku 6 ods. 1, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 6 ods. 2.
Článok 14
(1)
Nezávisle na prerokúvaní revízie podľa článku 13 môže každá zmluvná strana navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien príloh tejto dohody. Za tým účelom zašle ich text generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník môže takisto navrhnúť zmeny príloh tejto Dohody na dosiahnutie zhody týchto príloh s inými medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa prepravy nebezpečných vecí.
(2)
Každý návrh urobený podľa odseku 1 tohto článku zašle generálny tajomník všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné štáty uvedené v článku 6 ods. 1.
(3)
Každý pozmeňovací návrh k prílohám sa bude považovať za prijatý, pokiaľ v lehote troch mesiacov odo dňa, keď ho generálny tajomník rozoslal, najmenej jedna tretina zmluvných strán, alebo päť z nich, ak je jedna tretina väčšia ako tento počet, neoznámi písomne generálnemu tajomníkovi svoje námietky proti navrhnutej zmene. Ak sa zmena považuje za prijatú, nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany buď po uplynutí ďalšej trojmesačnej lehoty, s výnimkou týchto prípadov:
a)
ak obdobné zmeny boli, alebo pravdepodobne budú zapracované do iných medzinárodných dohôd uvedených v odseku 1 tohto článku, nadobudne zmena platnosť po uplynutí lehoty, ktorú určí generálny tajomník tak, aby zmena nadobudla platnosť pokiaľ možno súčasne so zmenami, ktoré boli alebo pravdepodobne budú zapracované do týchto iných dohôd; táto lehota však nesmie byť kratšia ako jeden mesiac;
b)
zmluvná strana, ktorá prijíma navrhnutú zmenu, môže navrhnúť lehotu dlhšiu ako tri mesiace pre nadobudnutie platnosti zmeny, pokiaľ bude prijatá.
(4)
Generálny tajomník upovedomí čo možno najskôr všetky zmluvné strany a všetky štáty uvedené v článku 6 ods. 1 o každej námietke, ktorú dostal od zmluvných strán proti pozmeňovaciemu návrhu.
(5)
Ak sa pozmeňovací návrh k prílohám nepovažuje za prijatý, ale najmenej jedna zmluvná strana, a to iná, než ktorá ho podala, oznámi písomne generálnemu tajomníkovi svoj súhlas s návrhom, zvolá generálny tajomník zhromaždenie všetkých zmluvných strán a všetkých štátov uvedených v článku 6 ods. 1 do troch mesiacov po uplynutí trojmesačnej lehoty ustanovenej v odseku 3 tohto článku pre zasielanie námietok proti zmene. Generálny tajomník môže na toto zhromaždenie pozvať takisto zástupcov:
a)
medzinárodných vládnych organizácií s pôsobnosťou vo veciach dopravy,
b)
medzinárodných nevládnych organizácií, ktorých činnosť priamo súvisí s prepravou nebezpečných vecí na území zmluvných strán.
(6)
Každá zmena, ktorá bola prijatá nadpolovičnou väčšinou celkového počtu zmluvných strán na zhromaždení zvolanom podľa odseku 5 tohto článku, nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany podľa pravidiel schválených na tomto zhromaždení väčšinou zmluvných strán na ňom zúčastnených.
Článok 15
Okrem oznámení uvedených v článkoch 13 a 14 upovedomí generálny tajomník Organizácie Spojených národov štáty uvedené v článku 6 ods. 1 ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 6 ods. 2
a)
o podpisoch, ratifikácii a prístupoch podľa článku 6;
b)
o dátumoch, kedy táto dohoda a jej prílohy nadobudnú platnosť podľa článku 7;
c)
o výpovediach podľa článku 8;
d)
o stratení platnosti dohody podľa článku 9;
e)
o oznámeniach a výpovediach, ktoré dostal podľa článku 10;
f)
o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 12 ods. 1 a 2;
g)
o prijatí zmien a dátume, kedy zmeny nadobudnú platnosť podľa článku 14 ods. 3 a 6.
Článok 16
(1)
Protokol o podpísaní tejto dohody má rovnakú platnosť, záväznosť a trvanie ako vlastná dohoda a považuje sa za jej neoddeliteľnú súčasť.
(2)
K tejto dohode nie je prípustná žiadna výhrada okrem tých, ktoré sú zapísané v protokole o podpísaní, a tých, ktoré sú urobené podľa článku 12.
Článok 17
Po 15. decembri 1957 bude originál tejto dohody uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý rozošle jej overené zhodné odpisy všetkým štátom uvedeným v článku 6 ods. 1.
Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Ženeve tridsiateho septembra roku tisíc deväťsto päťdesiatsedem v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku pre znenie vlastnej dohody a vo francúzskom jazyku pre prílohy, pričom pre vlastnú dohodu majú obe znenia rovnakú platnosť.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sa žiada, aby vyhotovil autorizovaný preklad príloh do anglického jazyka a tento preklad pripojil k overeným odpisom uvedeným v článku 17.
Dňa 2. októbra 2006 boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (oznámenie č. 60/2007 Z. z.). Zmeny a doplnky príloh nadobudli platnosť 1. januára 2007 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. Tieto zmeny a doplnky sú uverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2007.
Príloha A Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok a predmetov 421
Časť 1 Všeobecné ustanovenia 422
Kapitola 1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Prevziať prílohu - Rozsah a použitie
Štruktúra
Rozsah a použitie
Výnimky
Použitie iných predpisov
423
423
423
424
429
Kapitola 1.2
1.2.1
1.2.2
Prevziať prílohu - Definície a merné jednotky
Definície
Merné jednotky
431
431
450
Kapitola 1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Prevziať prílohu - Školenie osôb vyžadované pri preprave nebezpečných vecí
Rozsah a použitie
Povaha školenia
Dokumentácia
453
453
453
453
Kapitola 1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Prevziať prílohu - Povinnosti účastníkov v oblasti bezpečnosti
Všeobecné bezpečnostné opatrenia
Povinnosti hlavných účastníkov
Povinnosti ostatných účastníkov
454
454
454
456
Kapitola 1.5
1.5.1
1.5.2
Prevziať prílohu - Odchýlky
Dočasné odchýlky
(Rezervované)
459
459
459
Kapitola 1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4
1.6.5
1.6.6
Prevziať prílohu - Prechodné opatrenia
Všeobecne
Nádoby v triede 2
Nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), snímateľné cisterny
a batériové vozidlá
Cisternové kontajnery a kontajnery MEGC
Vozidlá
Trieda 7
460
460
461461
463
465
466
Kapitola 1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
Prevziať prílohu - Všeobecné požiadavky týkajúce sa triedy 7
Všeobecne
Program ochrany pred žiarením
Zabezpečenie kvality
Osobitná dohoda
Rádioaktívny materiál, ktorý má ďalšie nebezpečné vlastnosti
Nesplnenie limitov
468
468
468
469
469
470
470
Kapitola 1.8 Prevziať prílohu - Kontroly a ostatné podporné opatrenia na zabezpečenie zhody s bezpečnostnými požiadavkami 471
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
Administratívna kontrola nebezpečných vecí
Vzájomná administratívna podpora
Bezpečnostný poradca
Zoznam príslušných orgánov a nimi poverených organizácií
Oznamovanie nehôd zapríčinených nebezpečnými vecami
471
471
471
478
478
Kapitola 1.9 Prevziať prílohu - Dopravné obmedzenia príslušných orgánov 483
Kapitola 1.10 Prevziať prílohu - Bezpečnostné ustanovenia 484
1.10.1
1.10.2
1.10.3
Všeobecné ustanovenia
Školenia o bezpečnosti
Ustanovenia týkajúce sa nebezpečných vecí s mimoriadnymi
dôsledkami
484
484

484
Dodatok časti 1 Prevziať prílohu - Zoznam príslušných orgánov 487
Časť 2 Zatrieďovanie 495
Kapitola 2.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 496
2.1.1
2.1.2
2.1.32.1.4
Úvod
Princípy zatrieďovania
Zatrieďovanie menovite neuvedených látok vrátane roztokov
a zmesí (ako sú prípravky alebo odpady)
Zatriedenie vzoriek
496
497

497
503
Kapitola 2.2 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia pre triedy 504
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.41

2.2.42
2.2.43
2.2.51
2.2.52
2.2.61
2.2.62
2.2.7
2.2.8
2.2.9
Trieda 1 Výbušné látky a predmety
Trieda 2 Plyny
Trieda 3 Horľavé kvapalné látky
Trieda 4.1 Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné
znecitlivené výbušniny
Trieda 4.2 Samozápalné látky
Trieda 4.3 Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
Trieda 5.1 Okysličovacie látky
Trieda 5.2 Organické peroxidy
Trieda 6.1 Jedovaté látky
Trieda 6.2 Infekčné látky
Trieda 7 Rádioaktívny materiál
Trieda 8 Žieravé látky
Trieda 9 Iné nebezpečné látky a predmety
504
525
534539
551
555
559
564
584
597
602
635
641
Kapitola 2.3 Prevziať prílohu - Skúšobné metódy 647
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Všeobecne
Skúška na výpotok pre výbušné trhaviny typu A
Skúšky vzťahujúce sa na nitrované celulózové zmesi triedy 4.1
Skúšky týkajúce sa horľavých kvapalných látok tried 3, 6.1 a 8
647
647
649
650
2.3.4
2.3.52.3.6
Skúšky na určenie tekutosti
Skúška na určenie ekotoxicity, stálosti a bioakumulácie látok
vo vodnom prostredí na zaradenie do triedy 9
Klasifikácia organokovových látok tried 4.2 a 4.3
652
655658
Časť 3 Zoznam nebezpečných vecí, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa
nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách

660
Kapitola 3.1 Prevziať prílohu - Všeobecne 661
3.1.1
3.1.2
Úvod
Vlastné dopravné pomenovanie
661
661
Kapitola 3.2 Prevziať prílohu - Zoznam nebezpečných vecí 664
3.2.1
3.2.2
Tabuľka A: Zoznam nebezpečných vecí
Tabuľka B: Abecedný zoznam látok a predmetov ADR
664
914
Kapitola 3.3 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých predmetov alebo látok 1001
Kapitola 3.4 Prevziať prílohu - Výnimky týkajúce sa nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách 1028
3.4.1
3.4.6
Všeobecné požiadavky
Tabuľka
1028
1030
Časť 4 Ustanovenia o obaloch a cisternách 1031
Kapitola 4.1 Prevziať prílohu - Použitie obalov vrátane stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (nádob IBC) a veľkých obalov 1032
4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10
Všeobecné ustanovenia o balení nebezpečných vecí v obaloch vrátane
nádob IBC a veľkých obalov
Doplňujúce všeobecné ustanovenia na používanie nádob IBC
Všeobecné ustanovenia týkajúce sa obalových inštrukcií
Zoznam obalových inštrukcií
Osobitné podmienky balenia vecí triedy 1
Osobitné podmienky balenia vecí triedy 2 a vecí ostatných tried
priradených do obalovej inštrukcie P200
Osobitné podmienky balenia organických peroxidov (triedy 5.2)
a samovoľne reagujúcich látok triedy 4.1
Osobitné podmienky balenia infekčných látok (triedy 6.2)
Osobitné podmienky balenia triedy 7
Osobitné ustanovenia pre zmiešané balenie

1032
1061
1062
1065
1167
11681171

1173
1174
1175
Kapitola 4.2 Prevziať prílohu - Použitie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn s UN (MEGC) 1182
4.2.14.2.2 Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien pri
preprave látok tried 1 a 3 až 9
Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien
pri preprave neschladených skvapalnených plynov

1182

1187
4.2.3

4.2.4

4.2.5
Všeobecné ustanovenia na používanie prenosných cisterien pri
preprave schladených skvapalnených plynov
Všeobecné ustanovenia na použitie viacčlánkových kontajnerov na
plyn(MEGC) s UN
Inštrukcie a osobitné ustanovenia na prenosné cisterny

1188

1190
1191
Kapitola 4.3 Prevziať prílohu - Použitie nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel), snímateľných cisterien, cisternových vymeniteľných nadstavieb a cisternových kontajnerov s nádržami vyrobenými z kovových materiálov a batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn(MEGC) 1207
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
Obsah
Ustanovenia použiteľné na všetky triedy
Osobitné ustanovenia použiteľné na triedu 2
Osobitné ustanovenia použiteľné na triedy 3 až 9
Osobitné ustanovenia
1207
1207
1211
1222
1230
Kapitola 4.4 Prevziať prílohu - Použitie cisterien z vystužených plastov (FRP), nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien, cisternových kontajnerov a cisternových vymeniteľných nadstavieb 1234
4.4.1
4.4.2
Všeobecne
Postup
1234
1234
Kapitola 4.5 Prevziať prílohu - Použitie podtlakových cisterien na odpady 1235
4.5.1
4.5.2
Všeobecne
Postup
1235
1235
Časť 5 Zasielateľské postupy 1236
Kapitola 5.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 1237
5.1.1
5.1.2
5.1.35.1.4
5.1.5
Použitie a všeobecné ustanovenia
Použitie prepravných obalov
Prázdne nevyčistené obaly (vrátane nádob IBC a veľkých obalov),
cisterny, vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky
Zmiešané balenie
Všeobecné ustanovenia na triedu 7
1237
1237

1237
1238
1238
Kapitola 5.2 Prevziať prílohu - Označovanie a bezpečnostné značenie 1244
5.2.1
5.2.2
Označovanie kusových zásielok
Bezpečnostné značenie kusových zásielok
1244
1246
Kapitola 5.3 Prevziať prílohu - Oblepovanie bezpečnostnými značkami a označovanie kontajne- rov, kontajnerov MEGC, cisternových kontajnerov, prenosných cisterien a vozidiel 1255
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Oblepovanie bezpečnostnými nálepkami (plagátovanie)
Označovanie oranžovými tabuľami
Označovanie látok so zvýšenou teplotou
1255
1258
1263
Kapitola 5.4 Prevziať prílohu - Doklady 1264
5.4.15.4.2
5.4.3
5.4.4
Dopravný doklad (nákladný list) nebezpečných vecí a príslušné
informácie
Osvedčenie o ložení kontajnera
Písomné pokyny
Príklad vzoru dopravného dokladu na nebezpečné veci pri
kombinovanej doprave
1264

1272
12731275
Kapitola 5.5 Prevziať prílohu - Osobitné ustanovenia 1278
5.5.1
5.5.2
Osobitné ustanovenia na zásielku infekčných látok
Osobitné ustanovenia na dymom dezinfikované vozidlá, kontajnery
a cisterny
1278

1278
Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, stredne veľkých nádob na voľne
ložené látky (IBC), veľkých obalov a cisterien

1280
Kapitola 6.1 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov 1281
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
Všeobecne
Kód na označovanie typov obalov
Označenie
Požiadavky na obaly
Požiadavky na skúšanie obalov
Štandardné kvapalné látky slúžiace na overenie chemickej
znášanlivosti skúšaných obalov a nádob IBC z polyetylénov
s vysokou alebo strednou molekulovou hmotnosťou podľa bodov
6.1.5.2.6 a 6.5.4.3.5
1281
1282
1284
1289
13021313
Kapitola 6.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie tlakových nádob, aerosólových rozprašovačov a malých nádob na plyn (plynové bombičky) 1315
6.2.1
6.2.26.2.3

6.2.4
6.2.5
Všeobecné požiadavky
Tlakové nádoby projektované, skonštruované a preskúšané podľa
noriem
Požiadavky kladené na tlakové nádoby, ktoré neboli projektované,
skonštruované a skúšané podľa noriem
Všeobecné požiadavky kladené na aerosólové rozprašovače a malé
nádoby obsahujúce plyn (plynové bombičky)
Požiadavky na tlakové nádoby s UN
1315

1326

1328
1332

1333
Kapitola 6.3 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov určených na látky triedy 6.2 1350
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Všeobecne
Skúšobné požiadavky na obaly
Protokol o skúške
1350
1351
1354
Kapitola 6.4 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie kusov a materiálu triedy 7 1355
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.136.4.14
6.4.156.4.16

6.4.17

6.4.18

6.4.19
6.4.20
6.4.21

6.4.22
6.4.23
(Rezervované)
Všeobecné požiadavky
(Rezervované)
Požiadavky na vyhradené kusy
Požiadavky na priemyselné kusy
Požiadavky na kusy s obsahom hexafluoridu uránu
Požiadavky na kusy typu A
Požiadavky na kusy typu B(U)
Požiadavky na kusy typu B(M)
Požiadavky na kusy typu C
Požiadavky na kusy s obsahom štiepneho materiálu
Skúšobné postupy a preukázanie zhody
Skúšanie celistvosti zadržiavacieho systému a tienenia a zhodnotenie
kritickej bezpečnosti
Plocha dopadu pri skúškach pádom
Skúšky preukazujúce schopnosť odolať normálnym podmienkam
prepravy
Dodatočné skúšky na kusy typu A navrhnuté na kvapalné látky
a plyny
Skúška na preukázanie schopnosti vydržať podmienky nehody pri
preprave
Zosilnená skúška ponorením do vody na kusy typu B (U) a typu B (M)
obsahujúce viac ako 105 A2 a na kusy typu C
Skúška na priesak vody pri kusoch obsahujúcich štiepny materiál
Skúšky kusov typu C
Prehliadky obalov skonštruovaných na 0,1 kg alebo viac hexafluoridu
uránu
Schválenie typov kusov a materiálov
Žiadosti a schvaľovania na prepravy rádioaktívnych materiálov
1355
1355
1356
1356
1356
1357
1358
1359
1361
1362
1362
1366

1366
1367

1367

1368

1368

1369
1370
1370

1371
1372
1372
Kapitola 6.5 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie stredne veľkých nádob na voľne ložené látky (nádoby IBC) 1382
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
Všeobecné požiadavky použiteľné na všetky typy nádob IBC
Označovanie
Osobitné požiadavky na nádoby IBC
Skúšobné požiadavky na nádoby IBC
1382
1386
1389
1397
Kapitola 6.6 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu a skúšanie veľkých obalov 1408
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
Všeobecne
Kódy konštrukčných typov veľkých obalov
Označovanie
Osobitné požiadavky na veľké obaly
Skúšobné požiadavky na veľké obaly
1408
1408
1408
1410
1413
Kapitola 6.7 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadky a skúšanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) s UN 1418
6.7.1
6.7.2

6.7.3


6.7.4


6.7.5
Použitie a všeobecné požiadavky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu látok triedy 1 a tried 3 až 9
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu neschladených
skvapalnených plynov
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
prenosných cisterien určených na prepravu schladených
skvapalnených plynov
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšanie
viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) s UN
určených na prepravu neschladených plynov
1418

1418


1437


1453


1466
Kapitola 6.8 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, kontrolu a skúšky a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternových vozidiel), snímateľných cisterien a cisternových kontajnerov, cisternových vymeniteľných nadstavieb s nádržami vyrobenými z kovových materiálov, batériových vozidiel a viacčlánkových kontajnerov na plyn (kontajner MEGC) 1476
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
Obsah
Požiadavky použiteľné na všetky triedy
Osobitné požiadavky použiteľné na triedu 2
Osobitné ustanovenia
Požiadavky týkajúce sa materiálov a konštrukcie nesnímateľných
zváraných cisterien, snímateľných zváraných cisterien a zváraných
nádrží cisternových kontajnerov, pri ktorých je požadovaný skúšobný
tlak najmenej 1 MPa (10 barov), a nesnímateľných zváraných
cisterien, snímateľných zváraných cisterien a zváraných nádrží
cisternových kontajnerov určených na prepravu schladených
skvapalnených plynov triedy 2
1476
1476
1495
1505


1511
Kapitola 6.9 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, skúšanie a označovanie nesnímateľných cisterien (cisternové vozidlá), snímateľných cisterien, cisternových kontajnerov a cisternových vymeniteľných nadstavieb z vystužených plastov (FRP) 1517
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6
Všeobecne
Konštrukcia
Časti vybavenia
Skúšanie typu a schválenie typu
Prehliadky
Označovanie
1517
1517
1521
1522
1524
1524
Kapitola 6.10 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu, vybavenie, schválenie typu, prehliadky a označovanie podtlakových cisterien na odpad 1525
6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4
Všeobecné ustanovenia
Konštrukcia
Časti vybavenia
Prehliadka
1525
1525
1526
1528
Kapitola 6.11 Prevziať prílohu - Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadku a skúšku kontajnerov na voľne ložené látky 1529
6.11.1
6.11.2
6.11.3


6.11.4
Definície
Použitie a všeobecné požiadavky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu, prehliadky a skúšky
kontajnerov vyhovujúcich CSC, používaných ako kontajnery na
voľne ložené látky
Požiadavky na projektovanie, konštrukciu a schvaľovanie kontaj-
nerov na voľne ložené látky iných ako kontajnerov vyhovujúcich
CSC
1529
1529


1530


1531
Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie 1532
Kapitola 7.1 Prevziať prílohu - Všeobecné ustanovenia 1533
Kapitola 7.2 Prevziať prílohu - Ustanovenia o preprave v kusových zásielkach 1535
Kapitola 7.3 Prevziať prílohu - Ustanovenia o voľne loženej preprave 1539
7.3.1
7.3.2


7.3.3
Všeobecné ustanovenia
Doplňujúce ustanovenia na prepravu voľne ložených látok a pred-
metov tried 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 a 8, ak sa použijú ustanovenia bodu
7.3.1.1 (a)
Osobitné ustanovenia týkajúce sa prepravy voľne ložených látok
a predmetov pri použití ustanovení bodu 7.3.1.1 (b)
1539


1541

1542
Kapitola 7.4 Prevziať prílohu - Ustanovenia o preprave v cisternách 1545
Kapitola 7.5 Prevziať prílohu - Ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii 1546
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4

7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
Všeobecné ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii
Zákaz spoločnej nakládky
(Rezervované)
Bezpečnostné opatrenia s ohľadom na potraviny, iné spotrebné
predmety a krmivo pre zvieratá
Obmedzenie prepravovaného množstva
(Rezervované)
Manipulácia a uloženie
Čistenie po vyložení
Zákaz fajčiť
Opatrenia proti elektrostatickým výbojom
Dodatočné ustanovenia použiteľné na určité triedy alebo špecifické
veci
1546
1546
1548

1549
1549
1550
1551
1551
1551
1551
1551
Príloha B Ustanovenia o dopravnom vybavení a dopravných operáciách 1562
Časť 8 Požiadavky na osádku vozidla, vybavenie, prevádzku a dokumentáciu 1563
Kapitola 8.1 Prevziať prílohu - Všeobecné požiadavky na dopravné jednotky a ich vybavenie 1564
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
Dopravné jednotky
Doklady, ktoré sa musia nachádzať na dopravnej jednotke
Oblepovanie nálepkami a označovanie
Protipožiarne vybavenie
Osobitná výbava
1564
1564
1564
1565
1566
Kapitola 8.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na školenie osádky vozidla 1567
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Všeobecné požiadavky na školenie vodičov
Osobitné požiadavky na školenie vodičov
Školenie osôb iných ako vodičov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia
v súlade s bodom 8.2.1, zúčastnených na cestnej preprave
nebezpečných vecí
1567
1568


1574
Kapitola 8.3 Prevziať prílohu - Ďalšie požiadavky, ktoré musí vykonať osádka vozidla 1575
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
Pasažieri
Použitie hasiacich prístrojov
Zákaz otvárania kusových zásielok
Prenosné osvetľovacie zariadenia
Zákaz fajčiť
Chod motora počas nakládky alebo vykládky
Použitie parkovacej brzdy
1575
1575
1575
1575
1575
1575
1575
Kapitola 8.4 Prevziať prílohu - Požiadavky na dozor nad vozidlami 1576
Kapitola 8.5 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na jednotlivé triedy alebo látky 1577
Časť 9 Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel 1582
Kapitola 9.1 Prevziať prílohu - Obsah, definície a požiadavky na schvaľovanie vozidiel 1583
9.1.1
9.1.2
9.1.3
Obsah a definície
Schválenie vozidiel EX/II, EX/III, FL, OX a AT
Osvedčenie o schválení
1583
1584
1585
Kapitola 9.2 Prevziať prílohu - Požiadavky na konštrukciu vozidiel 1589
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
Elektrický výstroj
Brzdový systém
Prevencia rizika požiaru
Zariadenie na obmedzenie rýchlosti
Spojovacie zariadenia prípojných vozidiel
1592
1595
1595
1597
1597
Kapitola 9.3 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na dokončené alebo skompletizované vozidlá typu EX/II a EX/III 1598
9.3.1 Materiály použité na konštrukciu nadstavby vozidla 1598
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
Spaľovacie vyhrievacie zariadenia
Vozidlá EX/II
Vozidlá EX/III
Motor a ložný priestor
Vonkajšie vykurovacie zdroje a ložný priestor
Elektrický výstroj
1598
1598
1598
1599
1599
1599
Kapitola 9.4 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérií dokončených alebo skompletizovaných vozidiel určených na prepravu nebezpečných vecí v kusových zásielkach (okrem vozidiel EX/II a EX/III) 1600
Kapitola 9.5 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérií dokončených alebo skompletizovaných vozidiel určených na prepravu pevných, voľne ložených nebezpečných látok 1601
Kapitola 9.6 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na dokončené alebo skompletizované vozidlá určené na prepravu látok s kontrolnou teplotou 1602
Kapitola 9.7 Prevziať prílohu - Doplňujúce požiadavky na nesnímateľné cisterny (cisternové vozidlá), batériové vozidlá a dokončené alebo skompletizované vozidlá použité na prepravu nebezpečných vecí v snímateľných cisternách s vnútorným objemom nad 1 m3 alebo cisternových kontajneroch, prenosných cisternách alebo v kontajneroch MEGC s vnútorným objemom nad 3 m3 (vozidlá FL, OX a AT) 1603
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
9.7.8
Všeobecné ustanovenia
Požiadavky na cisterny
Upevnenie
Uzemnenie vozidiel FL
Stabilita cisternových vozidiel
Ochrana vozidiel zozadu
Spaľovacie vyhrievacie zariadenia
Elektrické vybavenie
1603
1603
1603
1603
1603
1604
1604
1605
PROTOKOL O PODPÍSANÍ
Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
Pri podpise Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) podpísaní, riadne na to splnomocnení,
1.
p r i u v á ž e n í, že podmienky prepravy nebezpečných vecí po mori do Spojeného kráľovstva alebo zo Spojeného kráľovstva sa podstatne líšia od podmienok ustanovených v prílohe A ADR a že ich nemožno upraviť v najbližšom čase tak, aby boli s nimi v súlade,
s o z r e t e ľ o m na to, že Spojené kráľovstvo sa zaväzuje predložiť ako pozmeňovací návrh k prílohe A osobitný dodatok k uvedenej prílohe A, obsahujúci osobitné predpisy pre prepravu nebezpečných vecí po ceste a po mori medzi európskym kontinentom a Spojeným kráľovstvom,
s a u z n i e s l i, že až do doby, než nadobudne platnosť tento osobitný dodatok, musia nebezpečné veci, ktoré budú prepravované podľa ADR do Spojeného kráľovstva alebo zo Spojeného kráľovstva, vyhovovať ustanoveniam prílohy A ADR a okrem toho predpisom Spojeného kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na námornú prepravu nebezpečných vecí;
2.
v z a l i n a v e d o m i e vyhlásenie zástupcu Francúzska, podľa ktorého vláda Francúzskej republiky si vyhradzuje odchylne od článku 4 ods. 2 povoliť vozidlám, ktoré sú v prevádzke na území inej zmluvnej strany, bez ohľadu na deň ich uvedenia do prevádzky, prepravovať nebezpečné veci na francúzskom území, len ak tieto vozidlá zodpovedajú podmienkam ustanoveným pre tieto prepravy v prílohe B alebo podmienkam ustanoveným pre prepravu týchto vecí francúzskymi predpismi pre cestnú prepravu nebezpečných vecí;
3.
d o p o r u č i l i, aby pozmeňovacie návrhy k tejto dohode alebo jej prílohám boli, pokiaľ možno, pred predložením podľa článku 14 ods. 1 alebo článku 13 ods. 2 najprv prerokované na zasadaniach znalcov zmluvných strán a v prípade potreby aj ostatných štátov uvedených v článku 6 ods. 1 tejto dohody, ako aj medzinárodných organizácií uvedených v článku 14 ods. 5 tejto dohody.
1)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.