6/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
o zmene opatrenia vlády Československej socialistickej republiky na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a obdobnej hospodárskej činnosti schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. septembra 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Zb. v znení opatrenia vlády Československej socialistickej republiky schváleného uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 22. novembra 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Zb.
Čl.1
Podľa bodu 2 písm. b) prílohy č. 1 uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338 o opatreniach na zvýšenie akosti československej produkcie sa opatrenie vlády Československej socialistickej republiky publikované pod č. 116/1982 Zb. mení takto:
Z článku 4 sa vypúšťa bod 7.
Čl.2
Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januárom 1987.
Štrougal v. r.