45/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 20. mája 1987
o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov veku v podzemí hlbinných baní
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 83 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje zásady postupu pri zavádzaní skráteného pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov na 36 hodín týždenne (ďalej len „skrátený pracovný čas“) pracovníkom do skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia vek 21 rokov, ktorí vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.1)
Povoľovanie skrátenia pracovného času
§ 2
Federálne ústredné orgány a ústredné orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredné orgány“) podávajú návrhy na skrátenie týždenného pracovného času2) Ministerstvu práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky príslušnému podľa sídla organizácie (ďalej len „príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí“). Návrh musí obsahovať
a)
označenie organizácií, pracovných činností podľa príslušného mzdového predpisu (kvalifikačného katalógu) a orientačný počet pracovníkov, ktorým má byť pracovný čas skrátený,
b)
stanovisko príslušného orgánu hygienickej služby,
c)
súbor opatrení ochrany pracovníkov v nasledujúcom období s určením technických,3) organizačných a iných opatrení včítane postupných termínov pre znižovanie škodlivých vplyvov pracovného prostredia, pre ktoré sa navrhuje skrátiť pracovný čas, pri zabezpečení plnenia výrobných úloh,
d)
stanovisko príslušného odborového orgánu.
§ 3
(1)
Príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí v medziach svojej územnej pôsobnosti po preverení náležitosti návrhu ústredného orgánu (§ 2) povoľuje po dohode s príslušným ministerstvom zdravotníctva a príslušným odborovým orgánom skrátený pracovný čas za podmienok ustanovených touto vyhláškou na určitú dobu, najdlhšie však na päť rokov.
(2)
Povolenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä
a)
označenie organizácií, pracovných činností podľa príslušného mzdového predpisu (kvalifikačného katalógu) a orientačný počet pracovníkov, pre ktorých sa skrátený pracovný čas povoľuje,
b)
dĺžku skráteného pracovného času 36 hodín, jeho rozvrhnutie najviac na päť dní v týždni a najviac prípustnú dĺžku pracovného času v jednotlivých dňoch osem hodín (§ 9 ods. 1),
c)
určenie dátumu, od ktorého sa v jednotlivých organizáciách zavádza skrátený pracovný čas,
d)
určenie doby trvania skráteného pracovného času,
e)
podmienku postupnej realizácie súboru opatrení ochrany pracovníkov v nasledujúcom období [§ 2 písm. c)] pri dodržaní najvyššej hospodárnosti a maximálneho využitia vlastných zdrojov organizácií.
(3)
Rovnopis povolenia skrátenia pracovného času zašle príslušné ministerstvo práce a sociálnych vecí Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí.
(4)
Ústredné orgány4) (§ 2) sledujú dodržiavanie podmienok, za ktorých sa skrátený pracovný čas povolil.
§ 4
(1)
Od dátumu určeného v povolení je organizácia povinná zaviesť skrátený pracovný čas; od tohto dátumu vzniká pracovníkom na skrátený pracovný čas nárok, ktorý zanikne najneskôr uplynutím mesiaca, v ktorom pracovník dovŕši vek 21 rokov.
(2)
Organizácia je povinná so zavedením skráteného pracovného času pracovníkov oboznámiť a uviesť podmienky povolenia skráteného pracovného času v pracovnom poriadku;5) pokiaľ organizácia pracovný poriadok nevydala, je povinná s povolením skráteného pracovného času oboznámiť pracovníkov iným preukázateľným spôsobom. To isté platí aj o uplynutí doby, na ktorú bol skrátený pracovný čas povolený [§ 3 ods. 2 písm. d)].
Mzda za odpadnutý pracovný čas
§ 5
(1)
Na úhradu mzdy za odpadnutý pracovný čas pracovníkov odmieňaných hodinovými mzdovými tarifami zvýši organizácia tieto tarify podľa stupnice mzdových taríf, ktorá je v prílohe tejto vyhlášky.
(2)
Ak zvýšenie mzdových taríf podľa predchádzajúceho odseku nie je vhodné, poskytne organizácia pracovníkom k mzde dosiahnutej v skrátenom pracovnom čase mzdové vyrovnanie. Percentná výška mzdového vyrovnania je pri skrátení pracovného času zo 40 hodín na 36 hodín týždenne 11,1 % základu pre výpočet mzdového vyrovnania.
(3)
Do základu pre výpočet mzdového vyrovnania sa nezahŕňajú
a)
náhrada mzdy pri prekážkach v práci s výnimkou náhrady mzdy pri prestojoch,6)
b)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie a sviatky,7)
c)
príplatky k mzde, prémie a odmeny, ktorých výška sa nevypočítava zo mzdovej tarify (základnej mzdy) pracovníka.
§ 6
Výška príplatkov, ktoré sú určené mzdovými predpismi podľa skutočne odpracovaného času, sa nemení.
§ 7
Mesačná mzda pracovníka, ktorý pracuje po určený týždenný pracovný čas, sa z dôvodu jeho skrátenia podľa tejto vyhlášky nemení.
§ 8
U pracovníkov s kratším pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) sa postupuje obdobne podľa bodu 25 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom, s výnimkou jeho poslednej vety.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Pracovný čas rozvrhnutý vedúcim organizácie8) nesmie presiahnuť v jednotlivých dňoch osem hodín a môže byť v jednotlivých týždňoch rozvrhnutý najviac na päť dní.
(2)
Pri rozvrhnutí pracovného času podľa predchádzajúceho odseku nesmie byť nepretržitý odpočinok medzi smenami nepretržitý odpočinok v týždni skrátený pod hranice uvedené v § 90 ods. 1 a § 92 ods. 1 Zákonníka práce.
§ 10
(1)
Organizácia nesmie pracovníkovi, ktorý má skrátený pracovný čas podľa tejto vyhlášky,
a)
nariaďovať prácu nadčas,9)
b)
zaraďovať ho do smien určených ťažobným režimom na sobotu,10)
c)
povoľovať výkon prác uvedených v § 1 vo vedľajšom pracovnom pomere (§ 70 a 71 Zákonníka práce).
(2)
Pracovník, ktorému bol skrátený pracovný čas podľa tejto vyhlášky, nesmie vykonávať práce uvedené v predchádzajúcom odseku ani práce uvedené v § 1 v súbežných pracovných pomeroch presahujúcich v úhrne 36 hodín týždenne.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.
Minister:

M. Boďa v. r.
Príloha vyhlášky č. 45/1987 Zb.
Stupnica mzdových taríf pri 36 hodinovom týždennom pracovnom čase
Stupnica mzdových taríf Mzdová tarifa v Kčs/hod.
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6,30 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10
2 6,60 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00
3 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10
4 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20
5 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40
6 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60
7 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90
8 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30
9 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80
10 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30 27,40
11 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80 29,00
1)
§ 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb.Nariadenie vlády ČSSR č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve. Bod IV/3 uznesenia vlády ČSSR č. 241/1986 o rozbore zdravotnej situácie baníkov exponovaných pracovísk v podzemí hlbinných baní a o komplexnom riešení ich pracovných a hygienických podmienok a preventívnej zdravotníckej starostlivosti v ďalších rokoch 8. a 9. päťročnice včítane zdrojov finančného krytia.
2)
§ 83 ods. 3 Zákonníka práce.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom.
7)
Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. a zákona č. 56/1975 Zb.
§ 107, 109 a 118 Zákonníka práce.
10)
Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 18/1982 o práci v smenách určených ťažobných režimom na sobotu (reg. čiastka 26/1982 Zb.).