44/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
zo 7. mája 1987
o úprave podmienok poskytovania pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 7 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb. o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom:
§ 1
Pôžičky so štátnym príspevkom mladým manželom (ďalej len „pôžičky“) možno poskytovať do sumy 50 000 Kčs; úhrn pôžičiek na obstaranie bytu a na zariadenie bytu nesmie túto sumu prevyšovať.1)
§ 2
Doba splatnosti pôžičiek je najviac pätnásť rokov. Štátna sporiteľňa, ktorá poskytla pôžičky (pôžičku), môže na žiadosť manželov (občana) pri narodení každého dieťaťa, ku ktorému došlo po uzavretí zmluvy o pôžičke, povoliť odklad splácania až na čas jedného roka, a to aj keď sa tým predĺži pätnásťročná doba splatnosti.2)
§ 3
Súčet priemerných čistých mesačných príjmov z pracovného pomeru alebo pomeru obdobného tomuto pomeru, z inej zárobkovej činnosti pravidelne vykonávanej, z pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve, peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu, invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov a študentských štipendií oboch manželov nesmie prekročiť v kalendárnom roku predchádzajúcom uzavretie zmluvy o pôžičke 6000 Kčs.3)
§ 4
Manželia alebo občan, ktorí uzavreli zmluvu o pôžičke pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a spĺňajú podmienky poskytnutia pôžičiek podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb., upravené § 3 tohto nariadenia, môžu uzavrieť ďalšiu zmluvu o pôžičke; úhrn všetkých poskytnutých pôžičiek nesmie pritom presiahnuť sumu 50 000 Kčs.1) Doba splatnosti pri tejto novoposkytnutej pôžičke je najviac pätnásť rokov.2)
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.
Štrougal v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.
2)
§ 3 ods. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.
3)
§ 2 ods. 1 písm. d) zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 14/1973 Zb.