40/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 6. februára 1987
o Dohovore o osobitných misiách
Dňa 8. decembra 1969 bol v New Yorku dojednaný Dohovor o osobitných misiách.
S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohovoru o osobitných misiách bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 1. októbra 1976.
Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 53 ods. 1 dňom 21. júna 1985 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHOVOR O OSOBITNÝCH MISIÁCH
Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,
pripomínajúc, že osobitným misiám sa vždy poskytovalo osobitné zaobchádzanie,
majúc na zreteli ciele a zásady Charty Spojených národov týkajúce sa zvrchovanej rovnosti štátov, udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti a rozvoja priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi,
pripomínajúc, že dôležitosť otázky osobitných misií bola uznaná v priebehu konferencie Spojených národov o diplomatických stykoch a imunitách a v rezolúcii I prijatej konferenciou 10. apríla 1961,
berúc do úvahy, že konferencia Spojených národov o diplomatických stykoch a imunitách prijala Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, ktorý bol otvorený na podpis 18. apríla 1961,
berúc do úvahy, že konferencia Spojených národov o diplomatických stykoch a imunitách prijala Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch, ktorý bol otvorený na podpis 24. apríla 1963
veriac, že medzinárodný dohovor o osobitných misiách doplní tieto dva dohovory a prispeje k rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi, bez ohľadu na ich ústavné a spoločenské zriadenie,
uvedomujúc si, že účelom výsad a imunít týkajúcich sa osobitných misií nie je prospech jednotlivca, ale zabezpečenie účinného výkonu funkcií osobitných misií ako misií zastupujúcich štát,
potvrdzujúc, že pravidlá obyčajového medzinárodného práva naďalej spravujú otázky, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tohto Dohovoru
dohodli sa na tomto:
Článok 1
Použitie výrazov
Na účely tohto Dohovoru:
(a)
„osobitná misia“ je dočasná misia zastupujúca štát, ktorá je vyslaná jedným štátom do druhého štátu s jeho súhlasom, za účelom rokovania s ním o určitých otázkach alebo na vykonanie určitej úlohy vo vzťahu k tomuto druhému štátu;
(b)
„stála diplomatická misia“ je diplomatická misia podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch;
(c)
„konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárne zastupiteľstvo;
(d)
„vedúci osobitnej misie“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkciou;
(e)
„zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii“ je každá osoba, ktorej vysielajúci štát udelil túto funkciu;
(f)
„členmi osobitnej misie“ sú vedúci osobitnej misie, zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia personálu osobitnej misie;
(g)
„personál osobitnej misie“ sú členovia diplomatického personálu, administratívneho a technického personálu a služobného personálu osobitnej misie;
(h)
„členmi diplomatického personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, ktorí majú diplomatický štatút na účely osobitnej misie;
(i)
„členmi administratívneho a technického personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, ktorí sú zamestnaní v administratívnej a technickej službe osobitnej misie;
(j)
„členmi služobného personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, zamestnaní misiou ako pracovníci v domácnosti alebo pre podobné úlohy;
(k)
„súkromný personál“ sú osoby zamestnané výlučne v súkromných službách členov osobitnej misie.
Článok 2
Vyslanie osobitnej misie
Štát môže vyslať osobitnú misiu do iného štátu so súhlasom tohto štátu, ktorý bol vopred získaný diplomatickou cestou alebo iným dohodnutým alebo navzájom prijateľným spôsobom.
Článok 3
Funkcia osobitnej misie
Funkcia osobitnej misie sa určí vzájomným súhlasom vysielajúceho a prijímajúceho štátu.
Článok 4
Vyslanie tej istej misie do dvoch alebo viacerých štátov
Štát, ktorý si praje vyslať tú istú osobitnú misiu do dvoch alebo viacerých štátov, upovedomí o tom každý z prijímajúcich štátov, keď žiada o súhlas tohto štátu.
Článok 5
Vyslanie spoločnej osobitnej misie dvoma alebo viacerými štátmi
Dva alebo viaceré štáty, ktoré si prajú vyslať spoločnú osobitnú misiu do iného štátu, upovedomia o tom prijímajúci štát, keď žiadajú o súhlas tohto štátu.
Článok 6
Vyslanie osobitných misií dvoma alebo viacerými štátmi za účelom rokovania o otázkach spoločného záujmu
Dva alebo viaceré štáty môžu každý súčasne vyslať osobitnú misiu do iného štátu, so súhlasom tohto štátu získaným v súlade s článkom 2, aby spoločne po dohode všetkých týchto štátov rokovali o otázkach spoločného záujmu.
Článok 7
Neexistencia diplomatických alebo konzulárnych stykov
Na vyslanie alebo prijatie osobitnej misie nie je potrebná existencia diplomatických alebo konzulárnych stykov.
Článok 8
Vymenovanie členov osobitnej misie
S výhradou ustanovení článkov 10, 11 a 12 vysielajúci štát môže voľne vymenovať členov osobitnej misie po tom, čo prijímajúcemu štátu poskytne všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa početnosti a zloženia osobitnej misie, osobitne mená a funkcie osôb, ktoré zamýšľa vymenovať. Prijímajúci štát môže odmietnuť prijatie osobitnej misie, ktorej početnosť nepovažuje za primeranú so zreteľom na okolnosti a podmienky v prijímacom štáte a na potreby príslušnej misie. Bez uvedenia dôvodov môže takisto odmietnuť prijatie ktorejkoľvek osoby ako člena osobitnej komisie.
Článok 9
Zloženie osobitnej misie
1.
Osobitná misia sa skladá z jedného alebo viacerých zástupcov vysielajúceho štátu, z ktorých vysielajúci štát môže vymenovať vedúceho. Môže tiež zahŕňať diplomatický personál, administratívny a technický personál a služobný personál.
2.
Ak členovia stálej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu v prijímajúcom štáte sú začlenení do osobitnej misie, ponechajú si svoje výsady a imunity, ktoré majú ako členovia svojej stálej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu, popri výsadách a imunitách poskytovaných podľa tohto Dohovoru.
Článok 10
Občianstvo členov osobitnej misie
1.
Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu v zásade majú byť občanmi vysielajúceho štátu.
2.
Občania prijímajúceho štátu nemôžu byť vymenovaní do osobitnej misie, leda so súhlasom tohto štátu, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný.
3.
Prijímajúci štát si môže vyhradiť právo ustanovené v odseku 2 tohto článku voči občanom tretieho štátu, ktorí zároveň nie sú občanmi vysielajúceho štátu.
Článok 11
Notifikácia
1.
Ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo iný taký orgán, ktorý bol dohodnutý, bude upovedomené o:
(a)
zložení osobitnej misie a o akýchkoľvek neskorších zmenách v tomto zložení;
(b)
príchode a konečnom odchode členov misie a ukončení ich funkcií v misii;
(c)
príchode a konečnom odchode akejkoľvek osoby sprevádzajúcej člena misie;
(d)
najímaní a prepúšťaní osôb, ktoré sú trvalo usídlené v prijímajúcom štáte, ako členov misie alebo ako súkromného personálu;
(e)
vymenovaní vedúceho osobitnej misie alebo, pokiaľ nikto nie je vedúcim, zástupcu uvedeného v odseku 1 článku 14 alebo kohokoľvek, kto ich zastupuje;
(f)
umiestnení miestností používaných osobitnou misiou a súkromných obydlí, ktoré požívajú nedotknuteľnosť podľa článkov 30, 36 a 39, rovnako ako o iných informáciách, ktoré môžu byť nevyhnutné na identifikáciu takých miestností a obydlí.
2.
Pokiaľ to nie je nemožné, oznámenie o príchode a konečnom odchode musí byť dané vopred.
Článok 12
Osoby vyhlásené za non grata alebo za neprijateľné
1.
Prijímací štát môže kedykoľvek, bez toho aby bol povinný uviesť dôvody pre svoje rozhodnutie, oznámiť vysielajúcemu štátu, že ktorýkoľvek zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo ktorýkoľvek člen jej diplomatického personálu je persona non grata, alebo že ktorýkoľvek iný člen personálu misie je neprijateľný. V takom prípade vysielajúci štát podľa okolností buď túto osobu odvolá, alebo ukončí je funkciu v misii. Osoba môže byť vyhlásená za non grata alebo za neprijateľnú ešte než vstúpila na územie prijímajúceho štátu.
2.
Ak vysielajúci štát odmietne alebo opomenie v rozumnom čase vyhovieť svojej povinnosti podľa odseku 1 tohto článku, prijímajúci štát môže odmietnuť uznať dotyčnú osobu za člena osobitnej misie.
Článok 13
Začiatok funkcií osobitnej misie
1.
Funkcie osobitnej misie sa začínajú, akonáhle misia vstúpi do úradného styku s ministerstvom zahraničných vecí alebo iným takým orgánom prijímajúceho štátu, ktorý bol dohodnutý.
2.
Začiatok funkcií osobitnej misie nezávisí na jej predstavení stálou diplomatickou misiou vysielajúceho štátu alebo na predložení poverovacích listín alebo plnomocenstiev.
Článok 14
Oprávnenie konať za osobitnú misiu
1.
Vedúci osobitnej misie alebo, pokiaľ vysielajúci štát nevymenoval vedúceho, jeden zo zástupcov vysielajúceho štátu ním určený je oprávnený konať za osobitnú misiu a zasielať písomnosti prijímajúcemu štátu. Prijímajúci štát zasiela písomnosti týkajúce sa osobitnej misie vedúcemu misie alebo, pokiaľ nikto nie je vedúcim, uvedenému zástupcovi buď priamo, alebo prostredníctvom stálej diplomatickej misie.
2.
Člen osobitnej misie však môže byť splnomocnený vysielajúcim štátom, vedúcim osobitnej misie alebo, ak nikto nie je vedúcim, zástupcom uvedeným v odseku 1 tohto článku, aby buď zastupoval vedúceho osobitnej misie, alebo uvedeného zástupcu, alebo aby vykonával určité akty za misiu.
Článok 15
Orgán prijímajúceho štátu, s ktorým je udržiavaný úradný styk
Všetok úradný styk s prijímajúcim štátom, ktorým poveril vysielajúci štát osobitnú misiu, bude udržiavaný s ministerstvom zahraničných vecí alebo jeho prostredníctvom alebo s iným takým orgánom prijímajúceho štátu, ktorý bol dohodnutý.
Článok 16
Pravidlá týkajúce sa poradia
1.
Tam, kde sa na území prijímajúceho štátu alebo tretieho štátu stretnú dve alebo viaceré osobitné misie, poradie medzi misiami sa určí, pokiaľ o tom nie je osobitná dohoda, podľa abecedného poradia názvov štátov používaných podľa protokolu štátu, na území ktorého sa misie stretávajú.
2.
Poradie medzi dvoma alebo viacerými osobitnými misiami, ktoré sa stretávajú pri slávnostnej alebo formálnej príležitosti, sa spravuje podľa protokolu platného v prijímajúcom štáte.
3.
Poradie medzi členmi tej istej osobitnej misie je také, aké je notifikované prijímajúcemu štátu alebo tretiemu štátu, na území ktorého sa dve alebo viaceré osobitné misie nachádzajú.
Článok 17
Sídlo osobitných misií
1.
Osobitná misia má svoje sídlo v mieste dohodnutom zúčastnenými štátmi.
2.
Pokiaľ nie je taká dohoda, osobitná misia má svoje sídlo v mieste, kde je umiestnené ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu.
3.
Ak osobitná misia vykonáva svoje funkcie na rôznych miestach, zúčastnené štáty sa môžu dohodnúť, že bude mať viac ako jedno sídlo, z ktorých jedno si môžu vybrať za hlavné sídlo.
Článok 18
Stretnutie osobitných misií na území tretieho štátu
1.
Osobitné misie z dvoch alebo viacerých štátov sa môžu stretnúť na území tretieho štátu iba s výslovným súhlasom tohto štátu, ktorému zostáva právo zrušiť ho.
2.
Tretí štát môže pri vyslovení svojho súhlasu určiť podmienky, ktoré musia vysielajúce štáty dodržiavať.
3.
Tretí štát vezme vo vzťahu k vysielajúcim štátom práva a povinnosti prijímajúceho štátu v rozsahu, ktorý určí pri udelení svojho súhlasu.
Článok 19
Práva osobitnej misie používať vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu
1.
Osobitná misia má právo používať vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu na miestnostiach používaných misiou a na jej dopravných prostriedkoch, keď sa používajú na úradné účely.
2.
Pri výkone práva poskytovaného týmto článkom sa bude brať ohľad na zákony, predpisy a zvyklosti prijímajúceho štátu.
Článok 20
Koniec funkcií osobitnej misie
1.
Funkcia osobitnej sa končí okrem iného:
a)
dohodou zúčastnených štátov;
b)
dokončením úlohy osobitnej misie;
c)
uplynutím lehoty určenej pre osobitnú misiu, ledaže je výslovne predĺžená;
d)
oznámením vysielajúceho štátu, že osobitnú misiu ukončuje alebo odvoláva;
e)
oznámením prijímajúceho štátu, že považuje osobitnú misiu za skončenú.
2.
Prerušenie diplomatických alebo konzulárnych stykov medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom nemá samo o sebe za následok ukončenie osobitnej misie, ktorá existuje v čase tohto prerušenia.
Článok 21
Postavenie hlavy štátu a osôb s vysokým postavením
1.
Hlava vysielajúceho štátu, keď vedie osobitnú misiu, požíva v prijímajúcom štáte alebo v treťom štáte uľahčenia, výsady a imunity, ktoré medzinárodné právo poskytuje hlave štátu pri oficiálnej návšteve.
2.
Šéf vlády, minister zahraničných vecí a ostatné osoby s vysokým postavením požívajú v prijímajúcom štáte alebo v treťom štáte, ak sa zúčastnia na osobitnej misii vysielajúceho štátu, popri tom čo poskytuje tento Dohovor aj uľahčenia, výsady a imunity poskytované podľa medzinárodného práva.
Článok 22
Všeobecné uľahčenia
Vysielajúci štát poskytne osobitnej misii uľahčenia, ktoré sa vyžadujú na výkon jej funkcií vzhľadom na povahu a úlohu osobitnej misie.
Článok 23
Miestnosti a ubytovanie
Prijímajúci štát pomôže osobitnej misii, pokiaľ o to požiada, pri obstaraní nevyhnutných miestností a pri obstaraní vhodného ubytovania pre jej členov.
Článok 24
Oslobodenie miestností osobitnej misie od zdanenia
1.
V rozsahu zlučiteľnom s povahou a trvaním funkcií vykonávaných osobitnou misiou sú vysielajúci štát a členovia osobitnej misie konajúci za misiu oslobodení od všetkých celoštátnych, oblastných alebo miestnych daní a dávok vzťahujúcich sa na miestnosti, ktoré zaujíma osobitná misia, okrem tých, ktoré predstavujú úhradu za preukázané osobitné služby.
2.
Oslobodenie od zdanenia uvedené v tomto článku sa nevzťahuje na také dane a dávky, ktoré podľa práva prijímajúceho štátu platia osoby, ktoré sú v zmluvnom styku s vysielajúcim štátom alebo členom osobitnej misie.
Článok 25
Nedotknuteľnosť miestností
1.
Miestnosti, kde je osobitná misia v súlade s týmto Dohovorom umiestnená, sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho štátu do nich nesmú vstúpiť, leda so súhlasom vedúceho osobitnej misie alebo, ak je to vhodné, vedúceho stálej diplomatickej misie vysielajúceho štátu akreditovanej v prijímajúcom štáte. Taký súhlas možno predpokladať v prípade ohňa alebo inej pohromy, ktorá vážne ohrozí verejnú bezpečnosť, a to len v prípade, že nebolo možné získať výslovný súhlas vedúceho osobitnej misie alebo, kde je to vhodné, vedúceho stálej misie.
2.
Prijímajúci štát má osobitnú povinnosť podniknúť všetky vhodné opatrenia na ochranu miestností osobitnej misie pred akýmkoľvek vniknutím alebo poškodením a na zabránenie akémukoľvek rušeniu pokoja misie alebo ujme na jej dôstojnosti.
3.
Miestnosti osobitnej misie, ich zaradenie, ostatný majetok používaný na činnosť osobitnej misie a jej dopravné prostriedky nemôžu byť predmetom prehliadky, rekvizície, zabavenia alebo exekúcie.
Článok 26
Nedotknuteľnosť archívov a dokumentov
Archívy a dokumenty osobitnej misie sú nedotknuteľné kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú. Ak je to nevyhnutné, majú byť opatrené viditeľným vonkajším označením.
Článok 27
Sloboda pohybu
S výhradou zákonov a nariadení týkajúcich sa oblastí, do ktorých je prístup zakázaný alebo upravený z dôvodov štátnej bezpečnosti, prijímajúci štát zabezpečí všetkým členom osobitnej misie takú slobodu pohybu a cestovania na svojom území, aká je potrebná na výkon funkcií osobitnej misie.
Článok 28
Sloboda spojenia
1.
Prijímajúci štát povolí a bude chrániť voľné spojenie osobitnej misie na všetky úradné účely. Pri spojení s vládou vysielajúceho štátu, jeho diplomatickými misiami, konzulárnymi úradmi a inými osobitnými misiami alebo so súčasťou tej istej misie, nech sú kdekoľvek, môže osobitná misia použiť všetky vhodné prostriedky včítane kuriérov a kódovaných a šifrovaných správ. Rádiostanicu však môže osobitná misia zriadiť a používať len so súhlasom prijímajúceho štátu.
2.
Úradná korešpondencia osobitnej misie je nedotknuteľná. Pod úradnou korešpondenciou sa rozumie všetka korešpondencia majúca vzťah k osobitnej misii a k jej funkciám.
3.
Kde je to účelné, osobitná misia použije spojovacie prostriedky včítane pošty a kuriéra stálej diplomatickej misie vysielajúceho štátu.
4.
Pošta osobitnej misie sa nemôže otvoriť ani zadržať.
5.
Zásielky predstavujúce poštu osobitnej misie musia byť opatrené zreteľným vonkajším označením ich povahy a môžu obsahovať len dokumenty alebo predmety určené na úradné použitie osobitnej misie.
6.
Kuriér osobitnej misie, ktorý bude vybavený úradným dokumentom označujúcim jeho postavenie a počet zásielok predstavujúcich poštu, bude chránený prijímajúcim štátom pri výkone svojich funkcií. Požíva osobnú nedotknuteľnosť a nesmie byť žiadnym spôsobom zatknutý ani zadržaný.
7.
Vysielajúci štát alebo osobitná misia môžu určovať kuriérov osobitnej misie ad hoc. V takých prípadoch sa takisto použije ustanovenie odseku 6 tohto článku s tým, že imunity v ňom uvedené sa prestanú aplikovať, len čo kuriér ad hoc odovzdal jemu zverenú poštu osobitnej misie na miesto určenia.
8.
Pošta osobitnej misie môže byť zverená kapitánovi lode alebo civilného lietadla, ktoré majú pristáť v dovolenom mieste. Kapitán bude vybavený úradným dokumentom označujúcim počet zásielok predstavujúcich poštu, ale nebude považovaný za kuriéra osobitnej misie. Po dohode s kompetentnými orgánmi môže osobitná misia poslať jedného zo svojich členov, aby priamo a voľne prevzal poštu od kapitána lode alebo lietadla.
Článok 29
Osobná nedotknuteľnosť
Osoby zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu sú nedotknuteľné. Nesmú byť žiadnym spôsobom zatknutí ani zadržaní. Prijímajúci štát bude s nimi zaobchádzať s náležitou úctou a urobí všetky vhodné opatrenia, aby zabránil akémukoľvek útoku proti ich osobe, slobode a dôstojnosti.
Článok 30
Nedotknuteľnosť súkromného obydlia
1.
Súkromné obydlie zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu požíva rovnakú nedotknuteľnosť a ochranu ako miestnosti osobitnej misie.
2.
Ich písomnosti, korešpondencia a s výnimkou ustanovenia odseku 4 článku 31 aj ich majetok požívajú takisto nedotknuteľnosť.
Článok 31
Vyňatie z jurisdikcie
1.
Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu sú vyňatí z trestnej jurisdikcie prijímajúceho štátu.
2.
Takisto sú vyňatí z občianskoprávnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu s výnimkou prípadov:
a)
vecnej žaloby týkajúcej sa súkromnej nehnuteľnosti na území prijímajúceho štátu, ledaže ju dotyčná osoba vlastní v zastúpení vysielajúceho štátu na účely misie;
b)
žaloby týkajúcej sa dedičstva, v ktorej je dotyčná osoba vykonávateľom poslednej vôle, správcom dedičstva, dedičom zo zákona alebo dedičom zo závetu ako súkromná osoba a nie v mene vysielajúceho štátu;
c)
žaloby týkajúcej sa akéhokoľvek povolania alebo obchodnej činnosti vykonávanej dotyčnou osobou v prijímajúcom štáte popri jej úradných funkciách;
d)
žaloby o náhradu škody z nehody zavinenej vozidlom použitým mimo úradnej funkcie dotyčnej osoby.
3.
Zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu nie sú povinní vypovedať ako svedkovia.
4.
Voči zástupcovi vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo voči členom jej diplomatického personálu nemožno uplatniť exekučné opatrenie okrem prípadov patriacich pod pododseky a), b), c) a d) ods. 2 tohto článku, a ak exekúcia môže byť vykonaná bez toho, že by bola porušená nedotknuteľnosť jeho osoby alebo jeho obydlia.
5.
Vyňatia zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu z jurisdikcie neznamená ich vyňatie z jurisdikcie vysielajúceho štátu.
Článok 32
Vyňatie zo zákonodarstva o sociálnom zabezpečení
1.
S výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku, zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu sú vyňatí z predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť v prijímajúcom štáte, pokiaľ ide o služby vykonané pre vysielajúci štát.
2.
Vyňatie ustanovené v odseku 1 tohto článku sa takisto vzťahuje na osoby zamestnané výlučne zástupcom vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo členom jej diplomatického personálu za podmienky:
a)
že tieto osoby nie sú občanmi prijímajúceho štátu alebo v ňom nie sú trvale usídlené;
b)
že sa na ne vzťahujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť vo vysielajúcom štáte alebo v treťom štáte.
3.
Zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu, ktorí zamestnávajú osoby, na ktoré sa vyňatie ustanovené v odseku 2 tohto článku nevzťahuje, sú povinní plniť záväzky, ktoré ukladajú zamestnávateľom predpisy o sociálnom zabezpečení prijímajúceho štátu.
4.
Vyňatie ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nebránia dobrovoľnej účasti na sociálnom zabezpečení prijímajúceho štátu, pokiaľ takú účasť tento štát dovoľuje.
5.
Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú dvojstranných alebo mnohostranných dohôd o sociálnom zabezpečení skôr uzavretých a nebránia v dojednaní takých dohôd v budúcnosti.
Článok 33
Vyňatie z daní a dávok
Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu sú oslobodení od všetkých osobných alebo vecných, celoštátnych, oblastných alebo miestnych daní a dávok s výnimkou:
a)
nepriamych daní, ktoré sú obvykle obsiahnuté v cene tovaru alebo služieb;
b)
daní a dávok zo súkromných nehnuteľností na území prijímajúceho štátu, ledaže ich dotyčná osoba vlastní v zastúpení vysielajúceho štátu na účely misie;
c)
pozostalých, nástupníckych alebo dedičských poplatkov vyberaných prijímajúcim štátom s výhradou ustanovení článku 44;
d)
daní a dávok zo súkromných príjmov, ktoré majú svoj prameň na území prijímajúceho štátu, a kapitálových daní z investícií vložených do obchodných podnikov v prijímajúcom štáte;
e)
poplatkov vyberaných za osobitné služby skutočne preukázané;
f)
registračných, súdnych, hypotékových a kolkovacích poplatkov s výhradou ustanovení článku 24.
Článok 34
Oslobodenie od osobných služieb
Prijímajúci štát oslobodí zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu od všetkých osobných služieb, od všetkých verejných služieb akéhokoľvek druhu, ako aj od všetkých vojenských povinností, ako sú povinnosti spojené s rekvizíciami, vojenskými príspevkami a ubytovacou povinnosťou.
Článok 35
Oslobodenie od colných poplatkov a prehliadky
1.
Prijímajúci štát v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré môže vydať, dovolí doviezť a poskytne oslobodenie od všetkých colných dávok, daní a s tým súvisiacich poplatkov iných než poplatkov za skladovanie, odvoz a podobné služby:
a)
pri predmetoch určených na úradnú potrebu osobitnej misie;
b)
pri predmetoch určených na osobnú potrebu zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu.
2.
Osobná batožina zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu nepodlieha colnej prehliadke, ledaže sú vážne dôvody domnievať sa, že obsahuje predmety, na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku, alebo predmety, ktorých dovoz alebo vývoz zakazujú zákony alebo upravujú karanténne predpisy prijímajúceho štátu. V takom prípade sa prehliadka vykoná iba v prítomnosti dotyčnej osoby alebo jej splnomocneného zástupcu.
Článok 36
Administratívny a technický personál
Členovia administratívneho a technického personálu osobitnej misie požívajú výsady a imunity uvedené v článkoch 29 až 34 s tou výnimkou, že vyňatie z občianskoprávnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu uvedené v odseku 2 článku 31 sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú mimo rámca ich povinností. Požívajú takisto výsady uvedené v odseku 1 článku 35, pokiaľ ide o predmety dovezené v čase ich prvého vstupu na územie prijímajúceho štátu.
Článok 37
Služobný personál
Členovia služobného personálu osobitnej misie požívajú vyňatie z jurisdikcie prijímajúceho štátu, pokiaľ ide o činnosť vykonávanú v rámci jej povinností, oslobodenie od daní a dávok z odmeny, ktorú dostávajú z dôvodov svojho zamestnania, a vyňatie zo zákonodarstva o sociálnom zabezpečení, ako je ustanovené v článku 32.
Článok 38
Súkromný personál
Súkromný personál členov osobitnej misie je oslobodený od daní a dávok z odmeny, ktorú dostáva z dôvodov svojho zamestnania. Vo všetkých ostatných ohľadoch požíva výsady a imunity v rozsahu povolenom prijímajúcim štátom. Prijímajúci štát však musí vykonávať svoju jurisdikciu nad týmito osobami takým spôsobom, aby nedošlo k nevhodnému zasahovaniu do výkonu funkcií osobitnej misie.
Článok 39
Rodinní príslušníci
1.
Rodinní príslušníci zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu, ak ich sprevádzajú, požívajú výsady a imunity uvedené v článkoch 29 až 35, pokiaľ nie sú občanmi prijímajúceho štátu ani v ňom nie sú trvalo usídlení.
2.
Rodinní príslušníci členov administratívneho a technického personálu osobitnej misie, ak ich sprevádzajú, požívajú výsady a imunity uvedené v článku 36 za predpokladu, že nie sú občanmi prijímajúceho štátu ani v ňom nie sú trvalo usídlení.
Článok 40
Občania prijímajúceho štátu a osoby trvalo usídlené v prijímajúcom štáte
1.
Okrem iných výsad a imunít, ktoré môže poskytnúť prijímajúci štát, zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu, ktorí sú príslušníkmi prijímajúceho štátu alebo sú v ňom trvalo usídlení, požívajú vyňatie z jurisdikcie a nedotknuteľnosť, iba pokiaľ ide o úradnú činnosť pri výkone ich funkcií.
2.
Ostatní členovia osobitnej misie a súkromný personál, ktorí sú príslušníkmi alebo trvalo usídlení v prijímajúcom štáte, požívajú výsady a imunity len v rozsahu poskytovanom im týmto štátom. Prijímajúci štát však musí vykonávať svoju jurisdikciu nad týmito osobami takým spôsobom, aby nedošlo k nevhodnému zasahovaniu do výkonu funkcií osobitnej misie.
Článok 41
Vzdanie sa imunity
1.
Vysielajúci štát sa môže vzdať vyňatia z jurisdikcie svojich zástupcov v osobitnej misii, členov jej diplomatického personálu a ostatných osôb požívajúcich vyňatie podľa článkov 36 až 40.
2.
Vzdanie sa musí byť vždy výslovné.
3.
Ak ktorákoľvek osoba uvedená v odseku 1 tohto článku začne konanie, nemôže sa dovolávať vyňatia z jurisdikcie, pokiaľ ide o protipohľadávky priamo súvisiace s hlavnou žalobou.
4.
O vzdaní sa imunity v civilných alebo administratívnych veciach sa nepredpokladá, že zahŕňa vzdanie sa imunity vzhľadom na výkon rozsudku, pre ktorý je potrebné osobitné vzdanie sa.
Článok 42
Tranzit územím tretieho štátu
1.
Ak zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo člen jej diplomatického personálu prechádza územím alebo je na území tretieho štátu, aby sa ujal svojich funkcií alebo sa vracia do vysielajúceho štátu, tretí štát mu poskytne nedotknuteľnosť a také iné imunity, aké sa môžu požadovať na zabezpečenie jeho tranzitu alebo návratu. To isté platí pre členov jeho rodiny požívajúcich výsady a imunity, ktorí sprevádzajú osoby uvedené v tomto odseku, či už cestujú s nimi alebo oddelene, aby sa k nim pripojili, alebo sa vracajú do svojej krajiny.
2.
Za okolností, obdobných tým, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, tretie štáty nebudú brániť členom administratívneho a technického alebo služobného personálu osobitnej misie alebo členom ich rodín v tranzite svojím územím.
3.
Tretie štáty poskytnú úradnej korešpondencii a iným úradným oznámeniam prechádzajúcim ich územím, včítane kódovaných alebo šifrovaných oznámení, rovnakú voľnosť a ochranu, akú je povinný podľa tohto Dohovoru poskytovať prijímajúci štát. S výnimkou ustanovení odseku 4 tohto článku poskytnú kuriérom a batožine osobitnej misie pri tranzite rovnakú nedotknuteľnosť a ochranu, ako je povinný podľa tohto Dohovoru poskytovať prijímajúci štát.
4.
Tretí štát je povinný dodržať svoje záväzky voči osobám uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku iba vtedy, pokiaľ je informovaný vopred, či už v žiadosti o víza alebo v oznámení o tranzite týchto osôb ako členov osobitnej misie, ako členov ich rodín alebo ako kuriérov, a nevzniesol proti tomu žiadnu námietku.
5.
Povinnosti tretích štátov podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa tiež vzťahujú na osoby uvedené v týchto odsekoch a na úradné oznámenia a na poštu osobitnej misie, ak použitie územia tretieho štátu je spôsobené vyššou mocou.
Článok 43
Trvanie výsad a imunít
1.
Každý člen osobitnej misie požíva výsady a imunity, na ktoré je oprávnený od okamihu, keď vstúpi na územie prijímajúceho štátu za účelom výkonu svojich funkcií v osobitnej misii alebo ak už je na jeho území od okamihu, keď je jeho vymenovanie oznámené ministerstvu zahraničných vecí alebo inému takému orgánu prijímajúceho štátu, ktorý bol dohodnutý.
2.
Keď sa skončí funkcia člena osobitnej misie, jeho výsady a imunity sa obvykle skončia v okamihu, keď opustí územie prijímajúceho štátu alebo po uplynutí rozumného času, v ktorom tak má urobiť, ale potrvajú až do toho času aj v prípade ozbrojeného konfliktu. Imunita však trvá, pokiaľ ide o činy, ktoré tento člen vykonal pri plnení svojich funkcií.
3.
V prípade smrti člena osobitnej misie požívajú členovia jeho rodiny aj naďalej výsady a imunity, na ktoré sú oprávnené, až do uplynutia rozumného času, v ktorom majú opustiť územie prijímajúceho štátu.
Článok 44
Majetok člena osobitnej misie alebo rodinného príslušníka v prípade smrti
1.
Ak zomrie člen osobitnej misie alebo jeho rodinný príslušník, ktorý ho sprevádza, prijímajúci štát, ak zomretý nie je jeho príslušníkom, povolí odvezenie jeho hnuteľného majetku s výnimkou majetku nadobudnutého na jeho území, ktorého vývoz bol v čase jeho smrti zakázaný.
2.
Pozostalostné, nástupnícke a dedičské poplatky sa nebudú vyberať z hnuteľného majetku, ktorý bol v prijímajúcom štáte iba v dôsledku prítomnosti zomretého ako člena osobitnej misie alebo ako rodinného príslušníka člena misie.
Článok 45
Uľahčenie opustenia územia prijímajúceho štátu a odvezenie archívov osobitnej misie
1.
Prijímajúci štát musí aj v prípade ozbrojeného konfliktu uľahčiť osobám, ktoré požívajú výsady a imunity a nie sú občanmi prijímajúceho štátu, a rodinným príslušníkom takýchto osôb, bez ohľadu na ich štátne občianstvo čo možno najskôr odchod. Najmä im musí v prípade potreby dať k dispozícii nevyhnutné dopravné prostriedky pre nich a pre ich majetok.
2.
Prijímajúci štát musí poskytnúť vysielajúcemu štátu náležitosti na odvezenie archívov osobitnej misie z územia prijímajúceho štátu.
Článok 46
Následky skončenia funkcií osobitnej misie
1.
Keď sa funkcia osobitnej misie skončí, prijímajúci štát musí rešpektovať a chrániť miestnosti osobitnej misie tak dlho, dokiaľ sú jej pridelené, takisto ako majetok a archívy osobitnej misie. Vysielajúci štát musí majetok a archívy v primeranom čase odviezť.
2.
V prípade, že medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom neexistujú diplomatické alebo konzulárne styky alebo sú tieto styky prerušené a ak sa funkcie osobitnej misie skončili, vysielajúci štát môže aj v prípade ozbrojeného konfliktu zveriť opatrovanie majetku a archívov osobitnej misie tretiemu štátu, ktorý je prijateľný prijímajúcemu štátu.
Článok 47
Rešpektovanie zákonov a nariadení prijímajúceho štátu a užívanie miestností osobitnej misie
1.
Bez ujmy na svojich výsadách a imunitách všetky osoby, ktoré tieto výsady a imunity požívajú, majú podľa tohto Dohovoru povinnosť dodržiavať zákony a nariadenia prijímajúceho štátu. Rovnako sú povinné nevmiešavať sa do vnútorných záležitostí tohto štátu.
2.
Miestnosti osobitnej misie sa nesmú užívať spôsobom nezlučiteľným s funkciami osobitnej misie, ako sú ustanovené v tomto Dohovore, inými pravidlami všeobecného medzinárodného práva alebo inými osobitnými dohodami platnými medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom.
Článok 48
Zamestnanie alebo obchodná činnosť
Zástupcovi vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu nebudú v prijímajúcom štáte vykonávať pre osobný prospech žiadne zamestnanie alebo obchodnú činnosť.
Článok 49
Nediskriminácia
1.
Pri použití ustanovení tohto Dohovoru nebude sa medzi štátmi robiť žiadna diskriminácia.
2.
Za diskrimináciu sa však nepovažuje:
a)
keď prijímajúci štát aplikuje niektoré z ustanovení tohto Dohovoru obmedzene v dôsledku obmedzenej aplikácie tohto ustanovenia voči jeho osobitnej misii vo vysielajúcom štáte;
b)
keď štáty medzi sebou na základe obyčaje alebo dohody modifikujú rozsah náležitostí, výsad a imunít svojich osobitných misií, hoci sa taká modifikácia nedohodla s inými štátmi, pod podmienkou, že nie je nezlučiteľná s predmetom a účelom tohto Dohovoru a nedotýka sa požívania práv alebo výkonu povinností tretích štátov.
Článok 50
Podpis
Tento Dohovor bude otvorený do 31.decembra 1970 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku na podpis všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov alebo niektorej odbornej organizácie alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo účastníkom Štatútu Medzinárodného súdneho dvora a ktorémukoľvek inému štátu, ktorý pozve Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, aby sa stal stranou Dohovoru.
Článok 51
Ratifikácia
Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Článok 52
Prístup
Tento Dohovor bude otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, ktorý patrí do ktorejkoľvek kategórie uvedenej v článku 50. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Článok 53
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento Dohovor nadobudne platnosť 30.dňom po dátume uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
2.
Pre každý štát, ktorý ratifikuje Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne Dohovor platnosť tridsiatym dňom po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 54
Oznámenie depozitára
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky štáty patriace do niektorej z kategórií uvedených v článku 50:
a)
o podpisoch tohto Dohovoru a o uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe v súlade s článkami 50, 51 a 52;
b)
o dátume, keď tento Dohovor nadobudne platnosť v súlade s článkom 53.
Článok 55
Autentické texty
Originál tohto Dohovoru, ktorého čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text majú rovnakú platnosť, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom patriacim do niektorej zo štyroch kategórií uvedených v článku 50.
Na dôkaz čoho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor otvorený na podpis v New Yorku 8.decembra 1969.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.