32/1987 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
z 9. apríla 1987
o záväznosti Československého liekopisu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje záväznosť Československého liekopisu - štvrtého vydania (ďalej len „liekopis“) v Slovenskej socialistickej republike.
§ 2
(1)
Liekopis je záväzný pre organizácie a ich odborných pracovníkov zúčastňujúcich sa na príprave, výrobe, kontrole, hodnotení, uchovávaní, predpisovaní a výdaji liečiv a zdravotníckych potrieb uvedených v liekopise a pracovníkov zodpovedajúcich za tieto činnosti. Títo pracovníci sú povinní poznať obsah liekopisu a dôsledne ho dodržiavať.
(2)
O liečivách a zdravotníckych potrebách, ktoré nie sú uvedené v liekopise, boli však uvedené v niektorom z predchádzajúcich vydaní Československého liekopisu, platia naďalej ustanovenia týchto vydaní.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovení liekopisu; ak ide o liečivá a iné látky na veterinárne účely, urobí tak po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
(4)
Do liekopisu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, krajských a okresných národných výboroch, v ústavoch národného zdravia a v ďalších organizáciách, pre ktoré je záväzný.
§ 3
Zrušuje sa
a)
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1969 Zb. o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Slovenskej socialistickej republike,
b)
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 30/1976 Zb. o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu - v Slovenskej socialistickej republike.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.
Ministerka:

MUDr. Tökölyová v. r.