26/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 22. decembra 1986
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a v iných oblastiach
Dňa 15. apríla 1986 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a v iných oblastiach. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku III ods. 5 dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede, technike a v iných oblastiach
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov amerických,
berúc do úvahy historické zväzky medzi svojimi národmi, vedené prianím uľahčovať a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, techniky a v ďalších oblastiach na zásadách rovnosti, vzájomnej výhodnosti a rešpektovania štátnej zvrchovanosti,
veriac, že spolupráca a výmeny v oblasti kultúry, školstva, vedy, techniky a v ďalších oblastiach budú prispievať k prehĺbeniu porozumenia medzi československým a americkým ľudom a k ďalšiemu rozvoju vzájomne výhodných a priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,
znovu potvrdzujúc svoje odhodlanie plne uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975,
dohodli sa na nasledujúcom:
Článok I.
KULTÚRA, ŠKOLSTVO A INÉ OBLASTI
1.
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, napomáhať vzájomné poznávanie kultúr národov druhého štátu a za tým účelom podporovať najmä výmenu umelcov, umeleckých skupín a súborov, odborníkov v oblasti kultúry, spoluprácu kultúrnych inštitúcií, usporadúvanie kultúrnych a iných špecializovaných výstav zodpovedajúcich záujmom oboch strán, výmenu kníh a publikácií a prekladanie a vydávanie významných umeleckých, literárnych a vedeckých diel druhého štátu. Zmluvné strany budú uľahčovať prístup do knižníc, čitární, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a stredísk, ako aj do múzeí a archívov.
2.
Zmluvné strany vedené cieľom rozširovať spoluprácu v oblasti školstva budú podporovať, okrem iných činností, štúdium a výuku jazykov národov druhého štátu, výmenu odborníkov v oblasti školstva a študentov, spoluprácu medzi vysokými školami, poskytovanie štipendií a výmenu učebníc, pedagogickej a ďalšej literatúry všeobecného záujmu.
3.
Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kinematografie, rozhlasu, televízie a tlače, pri premietaní dokumentárnych a hraných celovečerných filmov, organizovanie a účasť na filmových a televíznych festivaloch a týždňov filmu na komerčnom a nekomerčnom základe, ako aj výmenu programov, tlačových a publikovaných materiálov medzi rozhlasovými, televíznymi a tlačovými organizáciami, zameraných na lepšie poznávanie národov a kultúr oboch krajín.
4.
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny medzi športovými organizáciami oboch štátov formou vystúpení a súťaží družstiev aj jednotlivcov a výmeny odborníkov z oblasti telesnej výchovy a športu.
5.
Zmluvné strany budú podporovať styky a spoluprácu medzi organizáciami žien oboch štátov.
6.
Zmluvné strany budú podporovať turistiku medzi oboma štátmi, tak jednotlivcov, ako aj skupín, za účelom poznania života, práce a kultúry národov oboch štátov.
Článok II.
VEDA A TECHNIKA
1.
Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať vzájomne výhodné výmeny a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, organizáciami a podnikmi oboch štátov v oblasti vedy a techniky. Takáto spolupráca a výmeny budú predmetom osobitných dohôd, ktoré môžu zahŕňať okrem iných tieto styky a činnosť:
a)
vypracúvanie a uskutočňovanie projektov spolupráce včítane spoločného výskumu, testovanie a výmeny výsledkov výskumu a skúseností;
b)
študijné návštevy, štipendiá, konzultácie a pobyty organizované vedeckými a odbornými inštitúciami;
c)
organizovanie spoločných konferencií, sympózií a pracovných porád;
d)
výmenu vedeckých a technických informácií a dokumentácie;
e)
iné formy vedeckej a technickej spolupráce, ktoré sa môžu vzájomne dohodnúť.
2.
Osobitné dohody uvedené v odseku 1 tohto článku budú zahŕňať námety spolupráce, postupy, ktoré sa majú uplatňovať, zaobchádzanie s duševným vlastníctvom, finančné zabezpečenie a ďalšie príslušné otázky. Pokiaľ ide o finančné zabezpečenie, úhrada nákladov sa vzájomne dohodne medzi príslušnými organizáciami, stranami osobitných dohôd.
3.
Zmluvné strany budú napomáhať rozvoju spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy. Za tým účelom budú uskutočňovať výmenu vedcov a odborníkov, kníh a publikácií z týchto oblastí. Konkrétne námety a podmienky tejto spolupráce sa dohodnú diplomatickou cestou.
4.
Vedecké a technické informácie, ktoré sa získajú v rámci spolupráce na základe tejto Dohody, sa môžu sprístupniť svetovému spoločenstvu obvyklou cestou a v súlade s postupmi uplatňovanými zúčastnenými organizáciami.
5.
Vedci a technickí odborníci a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť prizvaní po vzájomnom súhlase oboch strán na účasť na projektoch a programoch uskutočňovaných podľa tejto Dohody.
Článok III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Za účelom vykonávania tejto Dohody sa bude dojednávať pravidelný program spolupráce a výmen v oblastiach kultúry, školstva, vedy, techniky a v ďalších oblastiach. Výkonnými orgánmi pre Dohodu a uvedený program budú za Československú socialistickú republiku Federálne ministerstvo zahraničných vecí a Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a za Spojené štáty americké Americká informačná agentúra a Ministerstvo zahraničných vecí.
2.
S cieľom skvalitniť vykonávanie tejto Dohody budú sa zástupcovia vymenovaní výkonnými orgánmi uvedenými v odseku 1 tohto článku schádzať na žiadosť jednej zo strán najmenej raz za rok, aby zhodnotili prebiehajúcu spoluprácu, zvážili budúcu činnosť a predložili príslušné odporúčania.
3.
Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať, ak to každá z nich bude považovať za vhodné, vzájomne prijateľné dodatočné výmeny a spoluprácu, ktoré budú v súlade s ustanoveniami a cieľmi tejto Dohody.
4.
Táto Dohoda, ako aj výmeny a spolupráca podľa nej, podlieha ústavným predpisom, zákonom a ďalším právnym predpisom príslušných krajín. V súlade s nimi obe strany vyvinú maximálne úsilie na podporu vytvárania priaznivých podmienok pre splnenie ustanovení a cieľov tejto Dohody a z nej vyplývajúcich výmen a spolupráce. Za tým účelom bude prijímajúca strana poskytovať bezplatné víza, umožňovať okamžitý vstup na svoje územie a jeho opustenie pre predstaviteľov a zariadenia druhej strany a prístup do príslušných zemepisných oblastí, inštitúcií, k údajom a materiálom. Postupy pre poskytovanie bezplatných víz sú opísané v Prílohe tejto Dohody.
5.
Ukončenie platnosti tejto Dohody nebude mať vplyv na platnosť osobitných dohôd uzavretých na jej základe.
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a bude platiť štyri roky. Zostane v platnosti pre ďalšie obdobie dvoch rokov, pokiaľ niektorá zo strán písomne neoznámi jej skončenie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím platnosti Dohody. Zmeny k tejto Dohode sa môžu dohodnúť písomnou formou diplomatickou cestou.
Na dôkaz toho príslušní zástupcovia zmluvných strán, na tento účel riadne splnomocnení, podpísali túto Dohodu.
Dané v Prahe 15. apríla 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Johanes v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

W. Luers v. r.
PRÍLOHA
Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy, techniky a v ďalších oblastiach
Pri vykonávaní článku III. ods. 4 Dohody sa budú občanom zmluvných štátov, ktorí sa zúčastňujú na spolupráci a všetkej výmene vykonávanej na základe tejto Dohody, udeľovať bezplatné víza s platnosťou najmenej na čas potrebný na splnenie ich úloh za týchto podmienok:
1. československým občanom, držiteľom platného československého cestovného pasu, ak o ne požiada Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky zastupiteľský úrad Spojených štátov amerických v Československej socialistickej republike, pri dodržaní podmienok ustanovených vnútroštátnymi predpismi Spojených štátov amerických;
2. občanom Spojených štátov amerických, držiteľom platného cestovného pasu Spojených štátov amerických, ak o ne požiada Americká informačná agentúra alebo Ministerstvo zahraničných vecí zastupiteľský úrad Československej socialistickej republiky v Spojených štátoch amerických, pri dodržaní podmienok ustanovených vnútroštátnymi predpismi Československej socialistickej republiky;
3. ak na splnenie úloh predvídaných touto Dohodou je nevyhnutný viacrazový vstup občanov jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu, udelia im na požiadanie orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 víza umožňujúce dvojrazový vstup, pri dodržaní podmienok ustanovených vnútroštátnymi predpismi príslušného štátu;
4. ak doba platnosti víza nepostačí na splnenie touto Dohodou predvídaných úloh, pre ktoré bolo vízum udelené, zabezpečia na požiadanie zastupiteľského úradu vysielajúceho štátu príslušné orgány prijímajúceho štátu bezplatné predĺženie platnosti pôvodného víza na nevyhnutne potrebný čas, pri dodržaní podmienok ustanovených vnútroštátnymi predpismi oboch štátov;
5. touto Dohodou nie je dotknuté právo príslušných orgánov zmluvných štátov odmietnuť osobám, ktoré nespĺňajú potrebné podmienky pre udelenie víza, vstup alebo pobyt na ich výsostnom území v súlade s príslušnými zákonmi oboch krajín.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.