16/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České socialistické republiky
ze dne 2. Března 1978,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb.,
o úpravé autorských odměn za vydaní slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.
Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1956 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon ):
Čl. I
Vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/°967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 6 osdt. 1 zní:
„ (1) Za vydání mimořádně hodnotných a společensky významných děl krásné prózy nebo poezie (část I sazebníku, s výjimkou položky 1b) ) lze odměnu za pátou, šestou, sedmou a osmou normu, popř. za čast některé z nich zvýšit u každé této normy nebo její části až do výše odměny za první normu, popř. její poměrné části.“.
2.
Sazebník odměn, který tvoří přílohu k vyhlášce č. 142/1979 Sb., se nahrazuje novým sazebníkem uvedeným v přílote k tété vyhlášce.
Čl. II
Odměny sjednané v nakladatelstkých smlouvách před nabytím účinnosti tété vyhlášky zustávají nedotčeny na jedno vydání díla.
Čl. III
tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.
Doc. JUDr. Klusák CSc. v.r.