114/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
ze dne 23. prosince 1987,
kterou se upravuje poskytováni podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy podle § 32 odst. 3 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, a § 2 odst. 2, § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působností orgánů veterinární péče České socialistické republiky, stanoví:
ČÁST I
PODPORY A NÁHRADY
§ 1
Poskytování podpory
K úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě nákladů vzniklých provedením ochranných a zdolávacích opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat,1) jakož i škod vzniklých uhynutím zvířat v důsledku nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, může být chovatelům poskytnuta podpora, a to
a)
socialistickým zemědělským organizacím a občanům chovajícím skot, prasata, ovce, kozy, hrabavou a vodní drůbež, lichokopytníky, králíky, holuby, kožešinová zvířata, ryby a včely,
b)
organizacím lesního hospodářství chovajícím koně,
c)
uživatelům honiteb chovajícím zvěř v odchovných zařízeních,
d)
v odůvodněných případech také chovateli jiného zvířete, jde-li o zvíře se zvláštním výcvikem nebo jinak chovatelsky cenné a bylo-li v rámci ochranných a zdolávacích opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nařízeno jeho utracení.
§ 2
Výše a použiti podpory
(1)
Podpora může být poskytnuta až do výše skutečné škody nebo vynaložených nákladů.
(2)
Při zjišťování skutečné škody se vychází z nákupních cen zvířat, a není-li nákupní cena stanovena podle cenového předpisu, z cen zvířat určených odhadem; odečítá se, co bylo chovateli poskytnuto za nutně poražené zvíře a z důvodu pojištění, popřípadě i co stát jinak poskytl chovateli k témuž účelu.
§ 3
Okolnosti vylučující poskytnutí podpory
Podpora se neposkytuje, jestliže chovatel porušil důležitou povinnost uloženou mu právními předpisy o veterinární péči k předcházení vzniku, k zamezení šíření a k zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, zejména
a)
neprovedl nebo neumožnil provedení plánovaných nebo nařízených veterinárních preventivních, profylaktických a diagnostických úkonů,
b)
neprovedl, neumožnil provedení nebo nedodržel stanovená ochranná a zdolávací opatření.
§ 4
Poskytování náhrady
(1)
Osoby zdržující se v obci, popřípadě v objektech, v nichž byla podle právních předpisů o veterinární péči nařízena uzávěra, pro kterou nemohly dočasně vykonávat pracovní činnost vyplývající z jejích pracovního poměru nebo členství v družstvu, popřípadě jinou pracovní činnost, anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu, mají právo na náhradu ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od organizace, k níž jsou v pracovním nebo členském poměru.
(2)
Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného v odstavci 1 mimo svá bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování.
(3)
Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje obdobně jako při pracovní cestě nebo přeložení na pracoviště mimo obec pravidelného bydliště na dobu určitou podle předpisů o cestovních náhradách.2)
§ 5
Řízení o poskytnutí podpory nebo náhrady
(1)
Žádost o poskytnutí podpory nebo náhrady se předkládá nejpozději do tří měsíců ode dne prohlášení nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat za zdolané, popřípadě ode dne vyloučení podezření z nich. Podává se okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu byla ochranná o zdolávací opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nařízena, popřípadě v jehož obvodu došlo k události, kterou se žádost odůvodňuje.
(2)
Před rozhodnutím o žádosti podle odstavce 1 si vyžádá okresní národní výbor
a)
vyjádření příslušného místního (městského) národního výboru,
b)
stanovisko příslušné okresní (městské) veterinární správy, a jde-li o žádost socialistická zemědělské organizace nebo organizace lesního hospodářství, také jejího nadřízeného orgánu,
(3)
V rozhodnutí o poskytnutí podpory socialistické zemědělské organizaci nebo organizaci lesního hospodářství lze zároveň určit účel podpory a lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo.
ČÁST II
BEZPLATNÉ ODBORNÉ VETERINÁRNÍ ČINNOSTI
Odborné veterinární činnosti se provádějí bezplatně, jde-li o
a)
úkony v rámci veterinárního dozoru podle zákona o veterinární péči (včetně prohlídky jatečných zvířat a masa a veterinárního vyšetření ostatních živočišných produktů);
b)
orgány veterinární správy plánovaná hromadná vyšetření a nařízená očkování zvířat (včetně použitých vakcin, sér a jiných biopreparátů) proti velmi nebezpečným a nebezpečným nákazám zvířat;
c)
vyšetřování zvířat při podezření
1.
z nákazy zvířat a odborné veterinární úkony ke zdolávání této nákazy,
2.
z jiného hromadného onemocnění zvířat;
d)
orgány veterinární správy plánované preventivní prohlídky zdravotního stavu hospodářských zvířat a diagnostické úkony s nimi spojené;
e)
vyšetřování a léčení
1.
zvířat rozpočtových organizací, školních statků vysokých škol a ve školních veterinárních obvodech určených Státní veterinární správou České socialistické republiky pro výuku a další vzdělávání veterinárních pracovníků,
2.
zvířat zoologických zahrad a zookoutku,
3.
slepeckých psů.
ČÁST III
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 7
Okresní veterinární správa v Liberci vykonává svou působnost též na územi okresu Jablonec nad Nisou.
§ 8
Při posuzování žádosti o poskytnutí podpory nebo náhrady podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle této vyhlášky.
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.
Ministr:

Ing. Vaněk CSc. v. r.
1)
§ 23 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.
2)
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.