105/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 10. decembra 1987,
ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. ustanovuje:
§ 1
Za nákazlivé choroby v zmysle § 189 a 190 Trestného zákona sa považujú choroby uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.
Minister:

Pješčak v. r.
Príloha vyhlášky č. 105/1987 Zb.
Choroby, ktoré sa považujú za nákazlivé ľudské choroby v zmysle § 189 a 190 Trestného zákona
1. AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) vrátane jeho nosičstva
2. amébová úplavica (Amoebiasis)
3. besnota
4. botulizmus
5. brucelóza
6. čierny kašeľ
7. hemorhagické horúčky:
a) epidemická hemorhagická horúčka (Nephrosonephritis haemorrhagica)
b) iné hemorhagické horúčky vrátane horúčky vyvolanej vírusom Marburg a Ebola
8. horúčka Lassa
9. cholera ázijská
10. legionelóza
11. meningokoková meningitída
12. mor (Pestis)
13. kiahne (Variola vera) vrátane alastrimu
14. ornitóza a psitakóza
15. otravy a nákazy infekčného pôvodu šírené potravinami a vodou
16. paratýfy (A, B, C)
17. plynatá sneť
18. prenosná detská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)
19. salmonelózy
20. slezinná sneť (Antrax)
21. sopľavka (Malleus)
22. šarlach
23. tetanus
24. trachóm
25. trichinóza
26. trichofýcia všetkých druhov
27. tuberkulóza pľúcna a mimopľúcna
28. tularémia
29. týfus brušný (Typhus abdominalis)
30. týfus škvrnitý (Typhus exanthematicus)
31. úplavica bacilárna (Dysentéria)
32. vírusový zápal pečene typu A
33. vírusový zápal pečene typu B
34. vírusový zápal pečene bližšie nešpecifikovaný
35. záškrt (Diphteria)
36. žltá zimnica (Febris flava)